15 februari 2013

SCHRAPPEN WAT NIET PAST

NAMENS WIE IN RONSE
SPREEKT ABDERRAHIM LAHLALI?


‘Als geboren Gentenaar juich ik de intentie van de stad Gent toe, maar ze was niet de eerste. Op initiatief van CD&V (en van mijzelf) heeft Ronse al beslist om in het bestuursakkoord het woord ‘allochtoon’ te bannen. Wij spreken van ‘Etnisch Culturele Minderheden’ (ECM), het officiële taalgebruik op Vlaams bestuursniveau en bij het Minderhedenforum.’ Dat meldt Abderrahim Lahlali vanochtend via een mail aan de krant ‘De Standaard’. Achter zijn naam staat tussen twee haakjes: ‘Fractievoorzitter CD&V-Groen’. Hij schrijft dit echter in eigen naam. Zo staat het erbij. Tja, of deze nuance ook in de perceptie overeind blijft, is maar zeer de vraag. Ronse, perceptie en doordachte communicatie, het blijft een probleem.Net als Abderrahim ben ik een geboren Gentenaar. Dat schrappen van het woord allochtoon, mij goed hoor. Geen probleem mee. Iedereen gelijk voor de wet. Zodus: geen gedoe meer rond roots, ras, geloofsovertuiging, obediëntie, eigenheid, identiteit. Strikte scheiding van de staat en al de rest. Alleen vraag ik me hierbij af: ‘Etnische Culturele Minderheden’… is dat dan ook geen aanwijzing van een verschil tegenover bijvoorbeeld de ‘Etnisch Culturele Meerderheid?’ Waarom denk ik dat? Hierom.Behalve een ‘Memoriaal van Herinnering & Verzoening' ten stadhuize (een replica van dat aangrijpend beeld van Maurice Bouchez, ter nagedachtenis van de Ronsenaars in de kampen zie foto hierna) is een van mijn dromen omtrent 'Tuupe vuir Ronse' de heraanplanting van een zogenaamde ‘Tolerantieboom’ ter vervanging van de verdwenen Vrijheidsboom op het Rooseveltplein. De boom sneuvelde er voor het inmiddels ook al lang achterhaalde 'mobiliteitsplan' van de grote verkeersdeskundige Romain Poté...
Toen ik het woord ‘tolerantie’ echter gebruikte, wees iemand mij er op dat tolerantie een tegenwoordig alweer voorbijgestreefd want te geladen woord is. Vooral dan in de manier waarop het veronderstelt dat die tolerantie dus getolereerd wordt door een of andere ‘dominante’ instantie die een vanzelfsprekende evidente gelijkheid toestaat als een soort gunst.

Woorden. Waar begint en eindigt zoiets?

Natuurlijk heeft eenieder recht op zijn eigen roots, identiteit en overtuiging. Maar men moet het nu wel eens beginnen weten. De ene keer dient het woord allochtoon geschrapt te worden vanwege te geladen en alle Gentenaars/ Ronsenaars en noem maar op gelijk voor de wet. De andere keer moet de sluier ten stadhuize kunnen vanwege identiteit en overtuiging, respect voor de roots.

Abderrahim schrijft zijn mail vandaag in eigen naam en niet namens het nieuwe bestuur van Ronse, al verwijst hij wel naar het Ronsese bestuursakkoord dat hij voor een stuk zelf mee onderhandelde namens de CD&V. Er staat ook bij dat hij dus fractieleider is voor CD&V-Groen in de Ronsese gemeenteraad. De CD&V ziet dit alles zelf maar. Maar apropos en geheel terzijde. Dat Abderrahim heel graag de zetel van de Groene schepen had bezet, wist ik door omstandigheden al langer. Dat hij in de gemeenteraad namens Groen Ronse spreekt, is echter nieuw voor mij. Ik meende begrepen te hebben dat Groen aan schepen Wouter Stockman (de eerste groene schepen uit de lokale geschiedenis) zelf een eigen wettelijk verkozen stem heeft in Ronse. En terecht: bij gebrek aan eigen aparte fractie. Maar goed, een mens is nooit te oud om te leren.

Namens wie nog zoal in Ronse
spreekt Abderrahim ?
Ik zoude het gaarne eens weten.
En ik denk dat ik de enige niet ben.

13 februari 2013

EEN MOOIE DAG VOOR RONSE

RAAD VOOR BETWISTINGEN
KEURT HERZIENE VOORDRACHTAKTE OCMW GOED


VOORZITTER WIM VANDEVELDE:
'WE VOLGDEN DE JUISTE WEG'.
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft zopas het licht op groen gezet voor voorzitter Wim Vandevelde en de Ronsese raad van het OCMW. De oplossing om tijdens de installatiegemeenteraad van 2 januari de genderregel te respecteren door een gecorrigeerde voordrachtsakte in te dienen, kan rekenen op het begrip en de goedkeuring van de Raad. Dit is een heel mooie dag voor Ronse. De Raad neemt hiermee een wijze beslissing.

In een gesprek dat ik zopas met hem had , zegt me OCMW-voorzitter Wim Vandevelde dat hij er altijd een goed oog in heeft gehad.

Dat de Ronsese administratie (lees: stadssecretaris Linda Vandekerkhove, foto hieronder) tijdens de hoorzitting vorige week voor de Provinciale Raad der Betwistingen de gedeelde verantwoordelijkheid voor een oppervlakkige controle van de initiële versie van de voordrachtakte moedig op zich heeft genomen, wordt door de OCMW-voorzitter bijzonder naar waarde geschat.

Het is alvast een mooie wissel op een hechte en goede samenwerking waarbij alle Ronsenaars tuupe baat hebben. Zeker nu de kloof tussen ‘het stadhuis’ en ‘het sociaal huis’ gaandeweg zal worden gedicht, ondermeer met een herschikking van de stadhuisdiensten en een drempelverlaging van alle stadsdiensten.


'

'Ook de Ronsese administratie nam moedig
haar verantwoordelijkheid op'
.

Wim Vandevelde : ‘Navraag bij juristen leerde ons dat de herziene voordrachtakte tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad wel degelijk de goede oplossing was. De weg die door de gemeenteraad van Ronse is gevolgd, was dus de juiste. Zo blijkt vandaag. Voor alle duidelijkheid wil ik hier benadrukken hoezeer ik het apprecieer dat de Ronsese administratie, toen die hierover door de Raad der Betwistingen is gehoord vorige week, duidelijk en eerlijk heeft toegegeven dat het onderzoek naar de initiële voordrachtakte (die waarbij de genderregel per partij door de N-VA niet was gevolgd) nogal oppervlakkig was geschied.’

Al weken aan de slag

Wim Vandevelde: ‘We hebben echter niet gewacht op deze uitspraak om al volop aan het werk te schieten. Om ons nieuwe verhaal te schrijven voor de werking van het OCMW in Ronse zijn we al weken aan de slag met alle betrokkenen van het Ronsese OCMW, dit om grondig te sleutelen aan de structurele aanpak.’

Ook over de privatisering van rustoord en kribbe, zoals in het bestuursakkoord wordt open gehouden?

Wim Vandevelde: ‘Alle pistes blijven hier open. Zowel voor een openbaar beheer zoals nu het geval als voor een privaat-publieke samenwerking (PPS) of een zuivere privatisering. Dit zal echter eerst allemaal grondig door mezelf als voorzitter samen met de raad en met de hele OCMW-administratie in samenspraak met burgemeester Luc Dupont worden bekeken.'

De N-VA Ronse komt vanavond nog bijeen om zich te beraden over de nieuwe rolverdeling binnen gemeenteraad en OCMW voor de partij na deze gunstige uitspraak. Bij de gecorrigeerde voordrachtsakte legde gemeenteraadslid Angélique Syroit immers de eed af als OCMW-Raadslid om er de genderregel te doen kloppen.

De hulpbehoevende mensen van Ronse waren hoe dan ook geen meter verder geholpen en gediend met eindeloze procedurekwesties en geld verslindende contraproductieve politique politicienne. Veel meer dan over de vorm en de lettertjes van de wet, kan het vanaf vandaag in Ronse gaan over de inhoud: een rechtvaardig Ronse voor alle Ronsenaars van goede wil.

11 februari 2013

ERE WIE ERE TOEKOMT

ERESCHEPENEN VAN RONSE
SUZY & YVES MAAKTEN RONSE MOOIERSuzy Arijs en Yves Deworm gaan voortaan door hun verdere bestaan als ere-schepen van Ronse. Een verdiende bekroning voor deze beide bescheiden schepenen die er nooit op uit waren de media te bespelen (wel integendeel) maar die altijd wel in de luwte van gedruis en geneuzel voortwerkten aan het mooier en beter maken van Ronse.

‘N BUUNTSIE VUIR SUZY

In de aanloop naar de verkiezingen verdween Suzy plots met stille trom van de socialistische lijst. Een weldoordachte beslissing. Want het feit dat je almaar voortwerkt in de schaduw aan niet altijd 'lekker mediatieke' projecten betekent daarom nog niet dat je je zomaar hoeft te laten vermalen door de machtsspelletjes voor de glorie van de anderen. En al helemaal niet als vrouw in de machowereld die politiek nog al te vaak is. Zie een paar geslaagde TV-series daarover.

Suzy zag de buien boven de Ronsese politiek al langer hangen. Zowel boven de Stationstraat als boven het stadhuis. Als geen ander voelde ze aan hoe het partnership tussen CD&V en SP.A gaandeweg totaal uitdoofde. Het gevoel, vooral het laatste jaar, binnen het schepencollege in de oppositie te zitten, was haar daarbij niet vreemd. Dat verweesde eilandgevoel op Sociale Zaken ver van het OCMW-‘gebeuren’ kwam er voor haar bovenop de tweestrijd Deriemaker-Kerckhove in eigen huis. Om nog te zwijgen van het duel, zeer zichtbaar sinds de brief van Dupont aan Leterme, tussen de burgemeester en diens uitdager voor de sjerp Deriemaker.

De wijze beslissing van Suzy om tegenover dit alles net op de valreep dan maar de eer aan zichzelf te houden, siert haar. Haar vertrek heeft echter, zwaarder dan men het hebben wil, doorgewogen op de uitslag. De SP.A geraakte in Ronse niet aan zet met alle gevolgen vandien. De burgemeestersbonus van ‘bekwame dossiervreter en alom geprezen’ Dupont zelf zeer zeker, de switch van ‘de enkele honderden’ Groene kiezers in het spoor van Wouter Stockman ook voor een stuk, maar niet in het minst het afhaken van Suzy Arijs hebben meegespeeld in het feit dat Gunther Deriemaker niet aan zet geraakte.

Dat Suzy nu geëerd wordt voor de talrijke sociale projecten die ze stuwde, vorm gaf en begeleidde in de schaduw van de 'grote jongens' is een mooie en dik verdiende bekroning van een fijne carrière ten dienste van àlle vaak hulpbehoevende Ronsenaars, zonder onderscheid van ras of rang of overtuiging.

Liever dan zich zichzelf te profileren in eindeloze machtsspelletjes hebben haar opvolgers binnen haar partij aan haar het voorbeeld van iemand die nog echt gedreven en bewogen, geheel in de traditie van Boontje en Daens, in de eerste plaats de broze gestruikelde door het systeem vermaalde en getackelde Ronsenaar heeft gediend.

Mijn eresaluut voor haar. Dat Erik Tack tegen haar verdiende eretitel stemde, volgens Het Nieuwsblad vandaag ‘omdat Suzy hem de hand niet geven wou', is te gek voor woorden. Het zegt meer over het 'fin de parcours' van Tack zelf in de Ronsese politiek dan over die van Suzy Arijs. De wietie is duidelijk niet diegene die door Tack als dusdanig aangeduid wordt. Als we hier dan toch even op het door hem gekozen schoolkoerniveau verwijlen, daar luidt dat in het Ronsies: ‘Aliest waaten daade zeegt, da zoade zuive’.

SCHUUNE TROTTOIRS MOER GLAAD

Yves Deworm stond op 14 oktober wel nog op de lijst van CD&V als lijstduwer. Hij zetelt dan ook vandaag nog steeds in de gemeenteraad. Voortaan tegelijk als raadslid en als ere-schepen. Een kwarteeuw lang werkte Yves Deworm aan de stadsrenovatie van Ronse. Tot zijn historisch belangrijke realisaties behoren de grondige hernieuwing van de Markt, de stadskern en de fraaie aanpak van De Stadstuin. Ook Yves Deworm verdient dan ook zeer zeker zijn Ronsese eretitel: laat daar geen enkele twijfel over bestaan.

Het feit dat Yves echter niet de allergrootste communicator is van de Ronsese politiek, zorgde onderweg wel eens voor onnodig geruis en storingen, niet in het minst in deze blog. Soms kan je echter als bestuurder gewoon beter zeggen waar het op staat. Ook als er al eens - zeer menselijke en niet eens echt onoverbrugbare fouten - zijn gemaakt. Liever dan je op te sluiten in je Grote Gelijk en de boodschapper her en der te verketteren. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. En fouten toegeven als politicus, het is en blijft jezelf in de voet schieten en je concurrenten een cadeau doen.Wie bovendien zelf nooit ’s heeft uitgegleden op natte gladde stenen van de stad die is geen echte Ronsenaar. Vandaag dient iedereen toe te geven dat Ronse onder de openbare werken van Yves Deworm op vele plekken een zoveel mooiere stad is geworden. Daarom ook aan Yves Deworm mijn welgemeend proficiat.


Yves blijft vanop zijn raadsstoel nog wel toekijken op de verdere vorderingen van de openbare werken, zo zegt hij het vandaag in de gazet. Zoude het betekenen dat hij Rudi Boudringhien, zijn voorlopige opvolger (voor 4 jaar) op het departement Openbare Werken, het voormalige boegbeeld van Gemeentebelangen-Intérêts Communaux, niet helemaal vertrouwt voor de voortzetting der werken? Tom Deputter, de inkomende schepen van Openbare Werken na Boudringhien kan al grote renovatiedossiers beginnen blokken. Liever dan elders te gaan uitglijden, op de ski's.

Ien Ronse ee dat iet.