25 maart 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (69)

EXCLUSIEF:

DE ONTSLAGBRIEF VAN VLD-VOORZITTER VANDENBOSSCHE

Via een gunstige wind kwam De Nieuwe Ronsenaar in het bezit van de gemotiveerde ontslagbrief die VLD- Ronsevoorzitter Frans Vandenbossche vandaag stuurt naar het nationaal VLD-Bestuur en de bestuursleden van zijn partij. We willen u de lectuur ervan niet onthouden.


Op vraag van Patrick om mij tijdelijk als voorzitter terug te trekken ben ik onmiddellijk op dit voorstel ingegaan daar ik meende op die manier de partij te helpen en om zodoende alsnog tot een overeenkomst te kunnen komen.
Ik moet vaststellen:

- Sedert de bestuursverkiezingen werden, met akkoord van de toenmalige bestuursleden de deuren wagenwijd opengezet dit met de meest democratische bedoelingen.
-Reeds maanden lang werd echter op een georkestreerde manier door een aantal nieuwkomers een stroom van verdachtmakingen op gang gebracht die vooral gericht waren op alles wat door het dagelijks bestuur werd gedaan en dit in hoofdzaak zowel op mijzelf, op de politiek secretaris Jonny en ook op Rudi onze enige schepen binnen het bestuur.
Dit vooral door het verspreiden van roddels en vuilspuiterij die dan via mails bevestigd werden.
Niettegenstaande mijn herhaalde oproep om te stoppen met dergelijke negatieve mails en constructief samen te werken werd hieraan door sommigen niet het minste gevolg gegeven en werd er maar lustig op doorgegaan.
De bedoeling was duidelijk de politiek secretaris en de voorzitter moeten er uit !!!
Zij zijn immers niet betrouwbaar, passen niet in onze visie en daarbij moet Rudi onze enige schepen bakzeil halen.
- Verschillende bestuursleden hebben zich door deze herhaalde kritiek laten beïnvloeden wat uiteraard begrijpelijk, maar geen excuus is, als het over het voortbestaan van de VLD gaat
- Gelukkig zijn er nog een aantal die het voortbestaan van de VLD prioritair stelde
boven hun eigen belang, ik verwijs dan ook in de eerste plaats naar Patrick die in het belang van de partij een grote stap terug zette, geste waarvoor niet alleen ik maar ook onze kamervoorzitter hem feliciteerde en dankte.
Helaas onder invloed van opnieuw dezelfden werd deze geste oorspronkelijk niet aanvaard. Waarom???
Bij onze poging tot verzoening op maandag met de kamervoorzitter weigerden de afgevaardigden met name Andre en Natascha de voorgelegde overeenkomst opgemaakt door de Hr De Croo te tekenen en verliet Andre de vergadering met alle gevolgen vandien.
-Ik kan aannemen dat men niet voor een bepaald iemand is maar kan niet aanvaarden dat men binnen zijn eigen groep tegen iemand kan zijn. Ook ik heb mijn mening over de samenstelling van de lijst en over de kandidaten maar niemand zal mij kunnen betichten of verwijten dat ik als voorzitter de statuten niet angstvallig heb gevolgd en mij ooit zou uitgesproken hebben tegen eender welke kandidaat ook. Ik meen dat ik in alle correctheid alle pogingen heb ondernomen om de partij te leiden naar een overwinning.
- Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat van de 8 leden van het dagelijks bestuur
6 afhaken alsmede 4 van de 6 de huidige raadsleden die kandidaat zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen; Mijn besluit: de VLD is zodanig democratisch dat zij ondemocratisch geworden is.
- De vraag is nu: Wie is nu de ware VLD?
- Het gevolg is vandaag alvast een die een einde maakt aan de VLD droom om de grootste partij te worden
- Dat de verantwoordelijken voor dergelijke afloop nu maar eens diep in eigen boezem kijken en wanneer de VLD in oktober opnieuw in de oppositie belandt wat bijna zeker is dan kan men meteen het VLD programma vergeten. Dit is meteen het mooiste cadeau dat men aan het VB kan geven.
- In deze omstandigheden en vermits ik daarenboven echt niets nodig heb, geen enkele gunst moet nastreven, geen enkele ambitie heb als mandataris zeker geen tekort aan sociale kontakten en daarenboven de vriendschap met velen voor mij belangrijker is
GEEF IK HIERBIJ DAN OOK MIJN ONTSLAG ALS VOORZITTER VAN DE AFDELING EN BETREUR SAMEN MET ONZE KAMERVOORZITTER DAT HET OP DERGELIJKE MANIER MET DE VLD IN RONSE IS AFGELOPEN.

Frans Vandenbossche