03 juni 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

DE ONDRAAGLIJKE LEEGTE
VAN HET CONTAINERPARK

MEERDERHEIDSRAADSLID BJORN BORDON:
CONTAINERPARK INDERDAAD TE DUUR


Het nieuwe betaalsysteem van het containerpark deugt niet. Het is onrechtvaardig en te duur. Dat het - tegenover het groeiend verzet van de Ronsese bevolking - zou dienen te worden afgevoerd, was voor fidele lezers van deze blog al langer duidelijk. Of de nakende verkiezingen er wat mee te maken hebben, laten we hier in het midden. Feit is dat Björn Bordon, als jongste van Ronse en gekozene van bestuurspartij Sp.a vandaag openlijk als eerste openlijk toegeeft dat het systeem een miskleun is. Al zal ongetwijfeld hier en daar de vraag opwellen waarom het raadslid daarover in de gemeenteraad in alle talen heeft gezwegen en uitgerekend nu - in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen - het verzet van de Ronsenaars tegen het systeem bijtreedt en zijn alternatieve voorstellen lanceert via de media.

Verkiezingskoorts? Op Facebook doorbrak Bordon gisteren voor zichzelf al het kiesgeheim voor zondag…Mocht iemand al getwijfeld hebben aan zijn keuze. Voor alle duidelijkheid: het containerpark staat onder bevoegdheid van schepen Agnes Van Crombrugge (CD&V), hierin 'gedragen' door de meerderheid van CD&V en Gordons' eigen Sp.a... Bordon lanceert alvast een paar interessante alternatieve voorstellen die we u niet willen ontzeggen.


Onevenwichtig systeem

Björn Bordon: 'Bij raadsbesluit van 15 december 2008 zijn de tarieven en de puntenregeling drastisch gewijzigd. Deze beslissing werd ingegeven door het stijgende kostenplaatje dat afvalverwerking met zich meebrengt. Bovendien waren de inkomsten voortspruitende uit de verrekening van de toegangsbeurten quasi onbestaande. Dit leidde evenzeer tot de conclusie om het aantal gratis punten per gezin te reduceren naar 6. “De vervuiler betaalt” loopt als een rode draad doorheen het huidige afvalbeleid. “Wie afval vermijdt, hoeft het niet kwijt” is een even belangrijke pijler in dit kader. Exorbitante prijzen om het resterende afvalfractie kwijt te kunnen kan het sluikstorten dan weer aanmoedigen. Een evenwicht dient in deze te worden nagestreefd. Er is echter geen sprake van een evenwicht zonder een maatschappelijk draagvlak. De drastische wijzigingen ontnemen elk maatschappelijk draagvlak. Dit bleek uit de vele verzuchtingen die ik, als mandataris, sinds de implementatie van de wijzigen, heb vernomen. Nieuwe maatregelen dringen zich dan ook meer dan ooit op.'

TWEE VOORSTELLEN

Björn Bordon: 'Uit deze bezorgdheid geef ik een tweetal voorstellen mee die bij een evaluatie door het Schepencollege zeker de moeite lonen om eens nader te onderzoeken. Deze voorstellen kennen een groter draagvlak binnen de sp.a, maar ongetwijfeld ook onder de Ronsische bevolking.

1. Onderscheid maken in de hoeveelheid aangeboden extra betalende fractie grof vuil

In vele steden en gemeenten met een vernieuwd recyclagepark wordt de retributie bepaald volgens het aangeboden gewicht (kg) en aard. Dit systeem vereist echter een bijkomende investering in een weegbrug. Andere recyclageparken maken een onderscheid in hoeveelheid (m³) en aard. In Ronse wordt echter een onderscheid gemaakt in de aard van het voertuig en de aard van het aangeboden afval.

Een bijkomend onderscheid kan hier gemaakt worden. Indien het een extra betalende fractie grof vuil* betreft, kan naargelang er meer of minder dan 1 m³ wordt aangeboden, 3 of 1 punt in vermindering van het puntensaldo worden gebracht. Een kleine aanpassing in het informaticasysteem van de toegangscontrole is hierbij niet uitgesloten.

* grof vuil bestaat uit: grof (brandbaar) restafval, inert bouw- en sloopafval, steenpuin een keramiek, vlak glas, kalk- en gipsafval (Gyproc, Ytong), houtafval, eterniet vanaf 1m³/jaar

2.De puntenregeling gradueel minder snel laten toenemen

De reductie van 12 gratis punten naar 6 gratis punten kan opgevangen worden door de verhoging van het basisbedrag per punt milder in te delen:

- punt 1 tot 9: €2,5 per punt
- punt 10 tot 14:€5 per punt
- punt 15 tot 19:€7,5 per punt
- vanaf punt 20: €10 per punt.

Voer voor discussie allicht. Het belangrijkste is dat er snel een komaf gemaakt wordt met een waardeloos systeem dat de mensen van Ronse met hun grof vuil naar de omliggende containerparken jaagt en Ronse zelf ondertussen opzadelt met een vrijwel leeg en bijgevolg onrendabel containerpark …