14 maart 2013

MEERDERHEID OP EXTREME RAMKOERS

LUC DUPONT ZIT MET DRIE
MOGELIJKS VIER EXTREMISTISCHE
WATERDRAGERS IN EIGEN PARTIJ

N-VA EN VLAAMS BELANG MAKEN MEKAAR HET HOF
SOCIALISTEN ZETTEN GROEN RONSE ONDER DRUK
‘Als Groen zich als progressieve partij nog verder wil profileren, dient Groen, bij monde van haar enige Schepen Wouter Stockman, ervoor te pleiten dat het Cordon Sanitaire niet (meer) wordt doorbroken. De SP.A roept Groen Ronse op om haar eigen partijbelang niet te laten primeren boven de democratische grondbeginselen en hoopt dan ook dat Groen daar naar zal handelen. Desnoods dient Groen uit het kartel met CD&V te stappen of zelfs uit de meerderheid’.

Dat is de glasheldere en kordate conclusie van SP.A Ronse bij monde van raadslid Björn Bordon vanochtend, na een stemming in de gemeenteraad eerder deze week. Het standpunt komt er meer bepaald na een stemming over de mandaten van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Ronse (PWA). Uit een zorgvuldige optelling van de geheime stemmen komt de SP.A tot de conclusie dat niet alleen de N-VA en de Liberale Unie vrolijk voor het Vlaams Belang stemden, maar tenminste ook één iemand uit het kartel van CD&V en Groen. Ziehier het hele SP.A-verhaal


‘Aan het begin van iedere legislatuur dient de gemeenteraad de stadsafvaardiging te stemmen in allerhande verenigingen. Zo ook maandag. Onder punt 27 van de agenda dienden de 6 vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Ronse te worden aangeduid in 6 stemrondes. Tijdens die stemprocedure viel er een opmerkelijk stemresultaat uit de bus.

Aangezien de statuten van het PWA Ronse bepalen dat de 6 vertegenwoordigers van de stad Ronse evenredig moeten verdeeld worden over meerderheid en oppositie, dienden er tevens 2 leden vanuit de oppositie verkozen te worden. Om verkozen te worden diende elke vertegenwoordiger een meerderheid van de stemmen achter zijn naam te krijgen. Gelet op de afwezigheid van 2 gemeenteraadsleden uit de Vlaams Belang-fractie, diende er als dusdanig 14 stemmen te worden behaald. De stemming gebeurde geheim.

N-VA EN VB DANSEN DE PASO DOBLE

Bij de verkiezing van de 3de vertegenwoordiger, een kandidaat van N-VA signatuur, maakte het Vlaams Belang de NV-A het hof door deze kandidatuur te ondersteunen. Deze kandidaat behaalde immers 19 stemmen, daar waar de andere meerderheidskandidaten telkens slechts 17 stemmen achter hun naam kregen.

Bij de aanduiding van de 5de vertegenwoordiger werd door de sp.a-fractie Björn Bordon naar voren geschoven. De Vlaams Belang-fractie droeg op haar beurt Patrick Vanneste voor. Björn Bordon werd verkozen met 19 stemmen. Patrick Vanneste werd niet verkozen, maar behaalde toch niet minder dan 7 stemmen. Er was 1 onthouding.

Een eenvoudige optelsom leert dat naast de 2 aanwezige gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang, maar liefst 5 gemeenteraadsleden van de meerderheid de kandidatuur van het Vlaams Belang steunden. Vermoedelijk de 5 raadsleden van N-VA-fractie, als tegenprestatie voor de steun van het Vlaams Belang bij de verkiezing van hun kandidaat.

CD&V WATERDRAGERS VERKIEZEN VLAAMS BELANG
BOVEN HUN GEWEZEN INTEGRATIE-SCHEPEN NEDIA GMATI-TRABELSIHet stemresultaat werd evenwel nog opmerkelijker bij verkiezing van de 6de en tevens laatste vertegenwoordiger. Hiervoor werd van Nedia Gmati-Trabelsi voorgedragen door de sp.a-fractie, de Vlaams Belang-fractie droeg andermaal Patrick Vanneste voor. Opnieuw werd de kandidaat van de SP.A-fractie verkozen, echter slechts met 16 stemmen. Er was andermaal 1 onthouding. De 10 resterende stemmen gingen ditmaal allemaal naar Patrick Vanneste.

Met andere woorden, maar liefst 8 raadsleden vanuit de meerderheid hebben de kandidaat van het Vlaams Belang gesteund. Ervan uitgaande dat de 5 leden van de NV-A-fractie opnieuw de kandidaat van het Vlaams Belang steunden, hebben nog 3 andere leden van de meerderheidspartijen hun stem gegeven aan deze kandidaat.

Rekening houdende dat de Liberale Unie slechts 2 raadsleden en dus slechts 2 stemmen heeft, kan met mathematische zekerheid gesteld worden dat minstens 1 stem uit de CD&V-Groen-fractie kwam. Dit terwijl men zich perfect had kunnen onthouden wanneer men de sp.a-kandidaat niet wensten te steunen.

LATEN DEZE KARTELPARTNERS
RONSE STEEDS VERDER NAAR
EXTREEM RECHTS UITSCHUIVEN?
Stemafspraken binnen het College van Burgemeester en Schepenen zijn de regel en niet de uitzondering bij de aanduiding van de stadsafvaardiging binnen de verschillende verenigingen. De SP.A-fractie gaat er dan ook vanuit dat zowel Burgemeester Luc Dupont, als Schepen Wouter Stockman van Groen, alsook Schepen Rudi Boudringhien van GB-IC, op de hoogte waren van het vertoonde stemgedrag en bij hun stilzitten dan ook akkoord gingen met het behaalde resultaat van de kandidaat van het Vlaams Belang.

De vaststelling dat een kandidatuur van het Vlaams Belang wordt gesteund door de meerderheidspartijen, terwijl er een duidelijk alternatief was in de personen van Björn Bordon en Nedia Gmati-Trabelsi en de optie erin bestond om zich te onthouden, baart de voltallige SP.A-fractie dan ook grote zorgen, hetgeen Pol Kerckhove tijdens de gemeenteraadszitting ook heeft verwoord.

Er kan onomstotelijk worden beweerd dat tenminste 1 lid uit de CD&V-Groen-fractie de kandidatuur van het Vlaams Belang heeft gesteund. Daarom wenst Björn Bordon namens de SP.A dat alle meerderheidspartijen, en in het bijzonder zowel CD&V als Groen als GB-IC, duidelijkheid scheppen omtrent het vertoonde stemgedrag, alsook hun intenties kenbaar maken omtrent het al dan niet openhouden van elke mogelijke samenwerking met het Vlaams Belang.

Blijkbaar volstaat het innemen van discriminatoire standpunten niet langer meer voor de meerderheidspartijen om een samenwerking uit te sluiten of steun te verlenen. Nog steeds is er geen duidelijke kentering binnen het gevoerde parcours van Vlaams Belang, waardoor elke samenwerking met het Vlaams Belang voor Björn in elk geval is uitgesloten.

'Als Groen zich als progressieve partij nog verder wilt profileren, dient Groen, bij monde van haar enige Schepen Wouter Stockman, te pleiten dat het Cordon Sanitaire niet (meer) wordt doorbroken'. Björn Bordon roept Groen vanochtend dan ook op om haar eigen partijbelang niet te laten primeren boven de democratische grondbeginselen en hoopt dan ook dat Groen daar naar zal handelen. Desnoods dient Groen uit het kartel met CD&V te stappen of zelfs uit de meerderheid.

Door middel van het steunen van een kandidatuur van het Vlaams Belang hebben de meerderheidspartijen onrechtstreeks de mogelijkheid aan het Vlaams Belang geboden om haar racistische en discriminatoire ideeën in beleidsdaden om te zetten. In welke mate is een bestuursakkoord met het Vlaams Belang, al dan niet door middel van gedoogsteun van het Vlaams Belang zoals geschiedde in Denderleeuw, dan ook nog ondenkbaar in Ronse?'


DRIE CD&V'ers STEMMEN
VOOR VLAAMS BELANG
NA DE JARENLANGE VB-RAVAGE
OP HUN EIGEN KOPMAN DUPONT
Bij de CD&V zijn er alvast - tenminste - drie (3) mandatarissen die het aan hun partij-instanties (en aan de kiezer volgend jaar)nu eens gaan moeten proberen uit te leggen waarom ze ondermeer na die jarenlange Reseco-ravage op de persoon van hun eigen kopman burgemeester Luc Dupont, de stadsscecretaris en de twee andere zogenaamde 'beschuldigden' maandag vanuit hun CD&V-zitje voor het Vlaams Belang hebben gestemd....

Immers, de SP.A ziet bij zijn rekeningen één fundamenteel gegeven over het hoofd. De twee mandatarissen van de Liberale Unie (Rudi Boudringhien en Tom Deputter) zijn allebei lid van Open VLD en bij die partij bestaat de geschreven overeenkomst dat het cordon sanitaire niet gebroken wordt. Hebben ze dan ook niét gedaan.

Dan is de conclusie vlug getrokken. Dat de N-VA nièt voor socialisten stemt, is nog ergens te plaatsen in het licht van het beroep tegen de OCMW-samenstelling. De Vlaams Belangkandidaat heeft bijgevolg zijn stemmen behalve bij N-VA ook nog elders gehaald en dus nièt bij de liberalen.

De drie CD&V- Belangers rest alleen nu nog deze uitweg: de eer aan zichzelf houden en opkrassen. Voor de progressieven van Ronse wordt het tijd voor een ander nieuw en breder perspectief. Tuupe vuir Ronse.