13 november 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (23)


DE
MENING
VAN
ERIK TACK
OVER
DE
VERKIEZINGEN
VAN RONSE ...


Hierna geven we - volkomen op eigen initiatief en integraal - het editoriaal weer dat Erik Tack dezer dagen publiceert op de Ronsese webstek van Het Vlaams Belang.

Sommige krantencommentaren hebben op 8 oktober een nieuw soort wiskunde uitgevonden. Het is de politiek correcte algebra of rekenkunde. Hoewel het Vlaams Belang in ongeveer het gehele Vlaamse land deze verkiezingen won, becommentarieerden sommige journalisten 8 oktober 2006 als de dag van de grote ommekeer: het Vlaams Belang zou op zijn retour zijn, het zou over zijn hoogtepunt heen zijn.

De werkelijkheid is dat het Vlaams Belang bijna overal vooruit is gegaan. Als dat de dames en heren van de pers kan plezieren, wil ik op deze manier gerust elke verkiezing "verliezen”.
Ook in ons Ronse is het Vlaams Belang met ongeveer 3,5% vooruitgegaan en won daardoor een zetel bij in de gemeenteraad en dit ondanks

1. het feit dat potentiële kandidaten met ontslag bedreigd werden (beroepsverbod) en sommige daardoor moesten afhaken.

2. het verbod door Passe-Partout onze verkiezingspubliciteit in hun weekblad te plaatsen terwijl de andere partijen wekenlang ongestoord hun gang konden in gaan; soms met 4 pagina’s in één editie.

3. de concerten voor “verdraagzaamheid”. Men wou hiermee doen uitschijnen dat het Vlaams Belang een verzameling "onverdraagzamen” zou zijn (ik breng hierbij de verschillende aanslagen op mijn woning in de voorbije jaren in herinnering - Waar bleef dan de reactie van de zogezegde "verdraagzamen”? Wie is hier eigenlijk onverdraagzaam?) Bovendien werden deze concerten dagenlang uitgemolken door de pers. Op 2/10 waren alle binnenlandse pagina’s van de Standaard eraan gewijd alsof er het hele weekend in Vlaanderen niets anders gebeurd was.

4. de maandenlange haatcampagne (tegen onze partij en tegen mezelf) door Stef Vancaeneghem die zichzelf via een weblog tot het geweten van Ronse verhief. Zou de man niet beter zelf aan politiek gaan doen in plaats van voortdurend te oordelen maar vooral ook te veroordelen? Waar was hij toen mijn ramen en mijn voordeur sneuvelden? Heeft hij ooit deze aanslagen aangeklaagd? Hij mag dan nog beweren dat hij een "onafhankelijk" waarnemer is, wij kunnen bewijzen dat hij als medewerker van Blokwatch actief meeheult met diegenen die als enige bedoeling hebben onze partij met alle mogelijke middelen te elimineren. Op dit ogenblik gebeurt dit door een schijnproces om de dotatie af te nemen. Elke Ronsenaar dient zich ervan bewust te zijn: deze zelfverklaarde journalist is NIET onpartijdig! Zijn voornaamste bedoeling is niet Ronse te verdedigen. Hij is een vijand van onze partij en van onze doelstellingen. Verdraagzaamheid (waar zijn linkse spitsbroeders de mond vol van hebben) tegenover een kwart van zijn Ronsese stadsgenoten staat niet in zijn woordenboek. Hij zaait liever haat en schrikt er niet voor terug om medeburgers zonder enige vorm van proces aan de schandpaal te nagelen. 60 jaar na datum zou hij liever de tijd van de repressie weer willen invoeren.

5. het feit dat het stadsbestuur zeer doelbewust de sportzaal precies een week voor de verkiezingen officieel opende en bovendien elke bezoeker nog eens een gratis glas aanbood.

6. het feit dat het stadsbestuur, tegen de richtlijnen van Minister Marino Keulen in, het stedelijk informatieblad misbruikte door er een week voor de verkiezingen verkapte verkiezingspubliciteit in te publiceren en dat op kosten van de Ronsenaars.

Ondanks dat alles ging het Vlaams Belang er in onze stad weer op vooruit.. Al onze kandidaten hebben dan ook het beste van zichzelf gegeven om dit resultaat te bereiken.

Ook de CD&V is erop vooruitgegaan. Deze partij heeft een erg goede verkiezingscampagne gevoerd en heeft niet op een euro meer of minder gekeken. Ze heeft op een zeer handige manier uitgepakt met wat ze in zes jaar gerealiseerd heeft. Het zou er nog aan mankeren dat ze op dat schoon verdiep niets hadden uitgericht in die zes jaar.

Toch zijn hun realisaties niet de antwoorden op de uitdagingen van de komende 10 - 20 jaar maar wel op de uitdagingen van 20 jaar geleden: de sportzaal is mooi en we mogen er terecht fier op zijn. Ze had er echter reeds veel vroeger mogen zijn. Idem dito voor de Markt. Nu nog de Kleine Markt.

Dé uitdaging voor de toekomst is echter de verfransing, de verder schrijdende immigratie en de verarming van onze stad. Daarover heeft de CD&V in vele talen gezwegen of is ze ongeloofwaardig gebleken. Hoe zullen ze de verfransing tegengaan met een socialistische partner voor wie dit thema onbelangrijk is?

Dat de liberale families erop achteruitgingen was voorspelbaar. In twee gesplitst aan de meet vertrekken, betekent elk op één been de 100 meter lopen. Al hinkelend op één been kan je natuurlijk de snelle jongens niet bijhouden.

Opmerkelijk is het resultaat van de SP.a. Zelf beweren ze dat ze met 3% vooruitgegaan zijn. Ook dit is het resultaat van de nieuwe politiek correcte rekenkunde. Eigenlijk zijn ze met 2% achteruitgegaan. In 2000 hadden Agalev en de SP samen 28%. Gezien ze nu samen op één lijst 26% behaald hebben, betekent dit voor mij in de klassieke wiskunde nog steeds een verlies van 2% en dit ondanks het aanboren van het nieuw kiezerspubliek dat gevormd wordt door de nieuwe Belgen (zie het resultaat van de nieuwe en eerste allochtone schepen van onze stad).

Ontegensprekelijk heeft de SP.a opnieuw een deel van zijn oorspronkelijk kiezerspubliek verloren. Tientallen Ronsenaars vertelden mij al dat ze vroeger voor de socialisten stemden maar al lang ingezien hebben dat de SP.a nu staat voor eigen volk laatst. Dit resultaat bevestigt wat ik al lang wist. Stilaan ontstaat ook onrust binnen de SP.a. Niet herkozen mandatarissen zien hun zitje nu ingenomen door een allochtoon. Ambiance verzekerd binnen de SP.a.

Nedia Trabelsi wacht in elk geval een zware taak. Eerst zal ze de onrust moeten bedaren van diegenen binnen de SP.a die zich opzij gezet voelen. Ik lees dat zij terdege beseft dat de toekomst van onze stad Vlaams is. Vlaams en zonder faciliteiten. Dat Nedia pas laat erachter kwam dat het Nederlands beheersen een "must" is, komt door haar eerste schooljaren op een "faciliteiten-school". Ik geloof graag de persberichten dat Nedia nu vlekkeloos Nederlands spreekt.

Tot mijn genoegen stel ik vast dat zij een lans breekt voor integratie via het aanleren van onze taal: het Nederlands! Zou het pleiten voor de afschaffing van de hoofddoek dan geen -logische- volgende stap moeten zijn?Haar grootste uitdaging zal eruit bestaan om - zelf van Tunesische afkomst zijnde - ook de Marokkaanse gemeenschap te bereiken.Gezien de spanningen die al decennia lang heersen tussen beide gemeenschappen, zal dit zeker geen gemakkelijke opdracht worden! Dit als VROUW moeten waarmaken is een extra zware klus voor de toekomst.

De terechte vrees bestaat nu dat de immigratie en de eraan gekoppelde emigratie van Ronsenaars nu verder zal gaan tot de SP.a meer en meer een bastion van allochtonen zal zijn. Ze hebben een voet in de SP.a binnen en zullen er niet meer weg te denken zijn. Wat wordt dat voor Ronse???

En dan was er het avontuur van het Belang van Ronse. Het begon als een avontuur, het eindigde als een avontuurtje: op een sisser…

De Vlaams Belang fractie zal vanaf 2007 bestaan uit 7 gemeenteraadsleden en 3 OCMW raadsleden. Door de uitbreiding van onze fractie zal onze werking er zeer zeker op vooruitgaan.

Onze verkozenen in de gemeenteraad zijn: Brigitte Goddaer, Patrick Vanneste, Christiane Danneels-Modde, Paul Eerdekens, Nathalie Carton, Dirk Deschaumes, Erik Tack.

In de provincieraad zal het Vlaams Belang vertegenwoordigd worden door Paul Eerdekens.
Over onze vertegenwoordigers in het OCMW is het overleg binnen onze partij nog aan de gang.

...EN ALS HET VOOR U NIET GEEFT, ONS GEDACHT:

1. We hebben in deze blog sommige standpunten van Erik Tack fel bekampt met spijkerharde argumenten, doch nooit persoonlijk. We zullen dat waar en wanneer nodig ook blijven doen.
Nooit tot op vandaag en voor het eerst nu de verkiezingen niet brachten wat hij hoopte (42 percent en de sjerp), vond de heer Tack het nuttig van zijn kant bij te dragen tot het publieke debat dat hier onder massale belangstelling van de Ronsenaars gaandeweg ontstaan is door die argumenten bijvoorbeeld te weerleggen. Wat nochtans zijn volste recht was.

We hebben hier tussen haakjes ook als eerste de lijst van het Vlaams Belang gepubliceerd (met foto van de heer Tack). Van een ‘haatcampagne’ tegenover de heer Erik Tack zelf, tegenover de voorzitter Paul Vanderdonckt (overigens een goede vriend van jaren) of tegen zovele Ronsenaars die voor het Belang stemmen, is hier geen sprake.

Als hier al iemand een haatdiscours heeft gepredikt door moskeeën naast het schrijn te plaatsen (lees daarover de hier gepubliceerde brieven van een verontwaardigd Fierteldrager) en allochtone baby's in de kinderkribben van Ronse te gaan optellen: dan wel Erik Tack.

Nu afkomen met een klaagzang omtrent 'haat en demonisering' wanneer je dan zelf een keer wordt teruggefloten door de vrije pers (mag dat nog in uw maatschappijbeeld ?) met spijkerharde argumenten en blijkt dat 76 percent van het Ronsese kiezerskorps je de macht in Ronse helemaal niet gunt, is een al te doorzichtige omkering van de waarheid.

Zoals elke rechtgeaarde Vlaamse Ronsenaar delen we hier overigens wel de stelling dat Ronse een Vlaamse stad is en de faciliteiten dienen te worden afgeschaft.

We verwerpen echter wel met klem het extreme discours omtrent de allochtonen. We zullen dat hier blijven doen. Vanuit humane overwegingen natuurlijk maar ondermeer ook omdat we ervan overtuigd zijn dat polarisatie van Ronsese bevolkingsgroepen de Renaixance van een vredig Ronse in de weg staat .

Tevens zullen we het negativisme, de verzuring en het doemdenken omtrent Ronse steeds blijven bekampen. Niemand zal het ons beletten. We leven in een vrij land. Eenieder kan een blog beginnen en zijn mening geven.

2. ‘Het geweten van Ronse’ is, tot spijt van wie het benijdt, inmiddels dat van 64.000 regelmatige clickers op deze blog die mij (samen met mijn schrijvende vrienden hier) in steeds groeiende mate het vertrouwen schenken om als Ronsese observator sinds meer dan dertig jaar ( in De Ronsenaar, de Plus, de Passe-Partout ) en dus eigenlijk al veel langer bekommerd om de heropstanding van Ronse dan de heer Tack zelf op mijn - geschreven - manier te ijveren voor Ronse.

De uitnodiging van de heer Tack om evenwel de stap te zetten van de journalistiek naar de politiek hou ik ter overweging als een niet eens zo gekke tip…Al schrijf ik na al die jaren nog altijd even graag en zou ik mijn pen niet graag afgeven.

3. ‘Zelfverklaard journalist?’ De heer Tack pakt mij hier in mijn beroepseer als erkend beroepsjournalist sinds meer dan dertig jaar (Erkenningsnummer bij de beroepsunie: N939).

Als redactiechef en kaderlid bij de kranten sta ik overigens tot op vandaag op de pay-roll van Corelio, (voormalig Vlaamse Uitgeversmaatschappij), uitgeefster van De Standaard, Het Volk en Het Nieuwsblad. Dit ter info, al ben ik u deze professionele info en het curriculum van mijn journalistieke loopbaan eigenlijk helemaal niet verschuldigd.

4. Blokwatch. Ik ben helemaal géén medewerker van Blokwatch. De mensen van Blokwatch vragen me nu en dan wel 's om een verhaal dat hier is verschenen naderhand in hun blog te mogen overnemen. Iets waarop ik, vanuit mijn warme sympathie voor hun verdienstelijk werk, graag inga. (Artikel 18 van de grondwet: De drukpers is vrij. Er kan geen censuur worden uitgeoefend).

5. Aanslagen op uw woning. Als kind groeide ik op in een thuis aan de Steenbrugge waarvan de ramen regelmatig werden ingetikt omwille van de klauwende leeuw op elf juli of omwille van de standpunten in De Ronsenaar waarvan het kantoor thuis gevestigd was.

Ook anonieme dreigbrieven, dito telefoons en kapot gestoken banden horen sindsdien bij de prijs die ik als journalist zelf de afgelopen decennia heb betaald voor mijn vrijgevochten standpunten.

Ik weet dan ook goed waarover ik spreek als ik hier schrijf dat ik elke vorm van agressie tegen de heer Tack of tegen wie dan ook met de grootste walging verwerp en veroordeel.

We nodigen de heer Tack dan ook uit om ons elke nieuwe vorm van bedreiging of intimidatie te melden. We zullen dit hier samen met u met de grootste kracht aanklagen.

Dat u schrijft dat ik na zestig jaar de repressie het liefst weer ingevoerd zie, raakt me diep: dit zowel als soldidair Vlaming, als Vlaamse Ronsenaar die zijn recente geschiedenis tracht te begrijpen, en als mens. Al tracht ik - precies om die laatste reden - uw beweegredenen te plaatsen.

Het wordt wat dat betreft trouwens hoogtijd dat de Vlamingen van Ronse samen naar hun toekomst kijken, zonder de oude Ronsenaars noch de nieuwe Ronsenaars daarbij aan de schandpaal te spijkeren.

Al wie het etnisch extremistisch discours wil laten varen om met zijn allen, oude en nieuwe Ronsenaars de weg op te gaan van de echte Renaixance in een Vlaams en Verdraagzaam Ronse zullen we hier de hand reiken.


TUUPE VUIR ROONSE.