03 april 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (113)


EXCLUSIEF

FRANSTALIGE
IDENTITEITSKAARTEN

STADSSECRETARIS
LINDA VANDEKERKHOVE:

‘MIJN MENSEN LEGGEN GEEN TAALREGISTERS AAN ’

BINNENLANDSE ZAKEN REIKT DE KAARTEN UIT


Van stadssecretaris Linda Vandekerkhove is genoegzaam bekend dat ze staat en gaat voor àlle mensen van Ronse: zonder onderscheid. Het Strategisch Plan zou nooit het daglicht hebben gezien zonder haar deskundige sturing. Vandekerkhove is ook altijd de eerste om de heropstanding van Ronse te helpen bewerkstelligen. Het siert deze vakbekwame en veeleisende ‘eerste dame van Ronse’ dan ook dat ze in alle omstandigheden onverstoorbaar achter haar personeel staat. Zoals nu ook weer, in de affaire van de Franstalige identiteitstkaarten.

Een eikele kwestie die vorige week door oppositieleider Erik Tack in zowel de gemeenteraad als in een vragenbrief naar minister Marino Keulen is aangekaart. Blijkt immers dat er in Ronse nog steeds Franstalige identiteitskaarten worden gestuurd naar inwoners die daar zelf niet om vragen. Burgemeester Luc Dupont gaf in de jongste gemeenteraad toe dat zoiets niet kon en dat dit tegen zowel zijn eigen instructies als tegen de taalwet indruiste.

Van daar naar de vraag om een inderzoek naar het bestaan van taalregisters in Ronse is het maar een stap. Een vermoeden dat nog werd versterkt door bepaalde verkiezingspraktijken in de voorbije campagne en waarover het laatste woord nog niet is gezegd noch geschreven…

In de Benieuwde Ronsenaar geeft stadssecretaris Linda Vandekerkhove hierover nu relevante en verrassende duiding. Het bestendigend uitreiksysteem van Franstalige kaarten komt niet vanuit Ronse….maar vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Linda Vandekerkhove:‘De oproepingsbrieven voor identiteitskaarten worden niet door de stad worden opgemaakt, maar wel door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een inwoner die uit Wallonië naar Ronse komt en die daarvoor een Franstalige identiteitskaart had, krijgt van het ministerie een Franstalige oproepingsbrief! Iemand die in het verleden een Franstalige identiteitskaart had, al woont hij in Ronse, krijgt opnieuw een Franstalige oproeping zonder dat wij (lees het stadspersoneel van Ronse) hiervoor een aanwijzing gaven. Het zijn dus niet mijn personeelsleden die een "taalregister" aanleggen.’

College moet het vragen

Stadssecretaris Vandekerkhove heeft nu wel aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om voortaan alle oproepingen voortaan in het Nederlands op te maken. Het ministerie wil hiervoor echter eerst een expliciete vraag van het college van burgemeester schepenen.

Linda Vandekerkhove:‘Het Ministerie verwijst hier trouwens ook naar de taalwet. Die stelt dat een inwoner van Ronse kan vragen om zijn dossier in het Frans afgehandeld te krijgen. Als iemand onmiddellijk Frans spreekt en we zouden bijvoorbeeld erfenisverklaringen, paspoorten voor kinderen onder de 12 jaar, uittreksels uit bevolkingsregisters enzovoort in het Nederlands afgeven, dan zal ongetwijfeld de weigering komen om deze Nederlandstalige documenten te aanvaarden en deze te betalen. Dan moeten we dit opnieuw aanmaken in het Frans. Dit betekent dubbele kost, dubbel werk én een ontevreden klant.’

‘Een moeilijke oefening’

Linda Vandekerkhove: ‘Het stadspersoneel van Ronse weet dat het omzichtig moet omspringen met de toepassing van de taalfaciliteiten. Mijn mensen doen dit dan ook consequent. Een menselijke vergissing niet te na gesproken. Het is echter niet zeer eenvoudig zoals hierboven geschetst. We moeten efficiëntie, klantvriendelijkheid en het uiteraard scheppen van duidelijkheid over ons Vlaams karakter kunnen verenigen : een moeilijke oefening.’

Tot zover deze zeer relevante nuancering, recht vanuit de praktijk. Wordt vervolgd.

Copyright De Benieuwde Ronsenaar. Verplichte bronvermelding.