15 maart 2013

N-VA RONSE SLAAT SNOEIHARD TERUG

DE POT VERWIJT DE KETEL...

‘SOCIALISTEN PROMOTEN ZELF
VLAAMS BELANG BIJ RAAD VAN STATE’
Tijl Rommelaere is deze week met een ‘Chinese’ score van 95 percent der stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter van N-VA Ronse. ‘Het cordon sanitaire is helemaal niet doorbroken’ reageert hij namens zijn partij op het standpunt van de Ronsese socialisten, bij monde van Björn Bordon. Wat meer is: met hun klacht bij de Raad voor Betwistingen en de Raad van State willen ze zelf het Vlaams Belang binnen brengen in het OCMW van Ronse.

Tijl Rommelaere: ‘Het cordon sanitaire geeft aan dat er geen bestuursakkoorden of politieke afspraken worden gemaakt met het Vlaams Belang. In Ronse is dat totaal niet aan de orde, want het Vlaams Belang maakt geen deel uit van de bestuursmeerderheid. Voor de invulling van de diverse mandaten zijn helemaal geen politieke afspraken gemaakt met deze partij. Het cordon sanitaire wordt in onze stad dus niet doorbroken. Wie het tegendeel beweert, is intellectueel oneerlijk.


Rekening houdend met de wettelijke procedures moet de, door de Gemeenteraad verkozen, afvaardiging in de Algemene Vergadering van het PWA proportioneel de meerderheid en minderheid vertegenwoordigen. De stemming is geheim, zodat iedere interpretatie gebaseerd is op loutere speculatie. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat deze ongefundeerde insinuaties louter stemmingmakerij zijn. De redenering raakt immers kant noch wal. In zijn verdere consequentie zou dit betekenen dat iedere ‘ja’ stem van de oppositie op een willekeurig agendapunt van de Gemeenteraad zou aangeven dat er afspraken zijn gemaakt.


De allusie op de gevolgen voor het toekomstig beleid zijn totaal uit de lucht gegrepen. Het uitgangspunt voor het beleid van de komende 6 jaar vormt het evenwichtig en constructief bestuursakkoord dat in volledige transparantie ter beschikking werd gesteld. Nogmaals, de huidige meerderheid heeft de stemmen van de oppositie niet nodig om de komende 6 jaar voluit te gaan voor Ronse en dat in het belang van alle Ronsenaars’.

EN WAT MET DAT PUBLIEK OVERLEG
TUSSEN SP.A en VlAAMS BELANG?


Tijl Rommelaere:‘We roepen de sp.a op om consequent te zijn in haar houding ten aanzien van het Vlaams Belang. Het talrijk opgekomen publiek kon op de installatievergadering van 2 januari 2013 immers vaststellen dat inzake de verkiezing van de OCMW-raadsleden intensief werd overlegd tussen beide oppositiepartijen.’

Vergeten we eveneens niet dat in de klacht voor de Raad van Verkiezingsbetwistingen van de sp.a ten aanzien van de 2 N-VA verkozenen in de OCMW-raad wordt gevraagd om de 2 N-VA kandidaten te vervangen door een kandidaat van de sp.a en het… Vlaams Belang.

Benieuwd wat hun provinciale instanties en nationale kopstukken hiervan vinden...

In de Memorie van de sp.a voor de Raad van State wordt nogmaals vermeld dat men pleit voor het opnemen van VB’ster Brigitte Goddaer in de OCMW-raad. Men steunt daarmee hun kandidatuur en draagt zo actief bij om het politieke gewicht van het Vlaams Belang in het OCMW te vergroten. Dàt is pas het doorbreken van het cordon sanitaire! Door de sp.a en op papier gezet door de mandatarissen. Weinig consequent voor een partij die deze partij resoluut afwijst. N-VA Ronse is benieuwd naar het standpunt van de Oost-Vlaamse en nationale kopstukken van de sp.a daarover? Als de sp.a dan toch zo bekommerd is om de democratische grondbeginselen, dan vragen wij ons af waarom dure procedures worden ingespannen om, tegen de wil van de Ronsese kiezer op 14 oktober, de N-VA kandidaten uit de OCMW-raad te weren en daarmee de politieke stabiliteit op het spel te zetten. N-VA Ronse hoeft dan ook van hen geen lessen in democratie of politieke consequentie te krijgen.’

CD&V: HABEMUS PROBLEM...


Aan de kant van de CD&V, waar op zijn minst drie mandatarissen (mogelijks vier want de OCMW-voorzitter is zelf niet langer stemgerechtigd in de gemeenteraad, wel zijn vervanger) maandag vrolijk voor het Vlaams Belang stemden, blijft het inmiddels oorverdovend stil. Noch witte, noch zwarte rook.