01 september 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

KRONIEK VAN DE GEMEENTERAAD

FACILITEITENBRIEF SPLIJT BESTUURSMEERDERHEID

BURGEMEESTER CRUCKE VAN FRASNES (MR) LUISTERT MEE

SOCIALISTEN ZETTEN LUC DUPONT IN DE KOU

ERIK TACK VRAAGT VLAAMSE MEERDERHEIDSMOTIE

DE STRIJD OM DE OPVOLGING BARST LOS

Sp.a-Groen, de coalitiepartner van CD&V weigert burgemeester Dupont te volgen met zijn vraag aan premier Leterme naar afschaffing van de faciliteiten in Ronse. Dat is vanavond op de gemeenteraad gebleken na een toelichting van Spa-fractieleider Leander De Cauter, op aanzet van eerste schepen Gunther Deriemaker.

Leander De Cauter:‘Het is de eerste keer dat ons om ons standpunt over de faciliteiten wordt gevraagd. We zullen het hier dan ook geven. We zijn niet voor de afschaffing ervan. We gaan daar liever pragmatisch mee om.’

Wie goed geluisterd heeft naar standpunten die Caroline Gennez de afgelopen weken innam in de marge van haar aanwezigheid op de Democratische Conventie in de Verenigde Staten, kon al weten dat voor socialisten overal en altijd de solidariteit primeert. Overheen rassen, kleuren en grenzen. Dus ook overheen Belgische taalgrenzen.

Volgens Erik Tack is dat ook logisch. Die solidariteit is volgens Tack namelijk ‘de win for life’ van de socialisten. In electorale taal: de ‘hard core business’. En de taalproblematiek in Ronse kan die nooit in het gedrang brengen.

De Buitenspelval

Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove & co hebben dus de gouden kans niet laten liggen om Luc Dupont met zijn persoonlijk 11 juli-initiatief publiekelijk terug te fluiten en binnen de eigen bestuursmeerderheid buitenspel te spelen. De strijd om de sjerp barst hiermee openlijk los. De wittebroodstijd is om. Tuupe vuir Ronse lijkt weer even verder dan ooit.

De eerder aangekondigde resem vragen die Open Vld-fractieleider Tom Deputter had bij de brief van Luc Dupont leidde aanvankelijk tot een oeverloze discussie. Een steriel spelletje uitmondend op een Babylonische spraakverwarring omtrent de betekenis van faciliteiten. Luc Dupont kaatste gevat alle vragen van Deputter één na één terug en herleidde ze tenslotte handig tot die ene:

‘Wat wil open VLD Ronse eigenlijk zelf omtrent de faciliteiten?’

Daarop kreeg het gevraag van Deputter een totaal ander effect dan het beoogde doel: gezichsverlies afdwingen voor Luc Dupont als een vermeende 'extremistische taalzuiveraar'.

Door de vastberaden en duidelijke antwoorden van Dupont (geen faciliteiten, wel taalhoffelijkheid) werd niet alleen vragensteller Deputter zelf maar ook elke Ronsese fractie gedwongen hierover maar eens een duidelijk standpunt te formuleren. En toen werd het pas echt interessant.

Want dat gaf als resultaat… noch min noch meer een open vertrouwensbreuk binnen de eigen bestuursmeerderheid. De CD&V schaart zich immers als één man achter Dupont en vraagt de afschaffing van de faciliteiten. Mèt applaus na van de jonge Ignace Michaux. De Sp.a-Groen doet dat niet en neemt aldus openlijk afstand van de brief.

Groeiende irritatie

Vanaf nu kan niks nog zijn zoals voorheen binnen deze meerderheid. Het smeulende interne ongenoegen onder de bestuurspartners binnen het college, de irritaties omtrent het 'ondermaatse presteren' van Nedia Gmati-Trabelsi ten stadhuize en de regelmatige 'solo's' van Gunther Deriemaker binnen het college ('hij is geen teamspeler'): dit alles barst nu helemaal open naar aanleiding van de brief van Luc Dupont. Vlaamse eigenheid voor Ronse versus socialistische solidariteit met de (Nederlandsonkundige) Vierde Wereld uit Wallonië en Brussels importallochtonië.

Aangepookt door die scherpe wedervragen van Dupont aan het adres van Tom Deputter waar de Open Vld van Ronse nu eigenlijk voor staat (in 'De Standaard' had Deputter de faciliteiten zelf al 'een sociaal-economische wielklem op Ronse' genoemd en Dupont herinnerde hem daar fijntjes aan) diende deze tenslotte alle dubbelzinnigheid te laten varen.

Vlaamse liberalen worden…Vlaams

Tom Deputter: ‘De Open VLD van Ronse treedt het standpunt van Open VLD Nationaal bij en is derhalve voor de afschaffing van de faciliteiten.’

Luc Dupont liet het hem voor alle duidelijkheid tot twee keer toe zeggen.

Nadat de liberale splitpartij GBIC van Rudi Boudringhien zich, volgens de logica van zijn Belgicistische aanhankelijkheid, bij monder van Erik Van Der Eedt uitsprak tegen een vraag naar afschaffing vanuit Ronse, had Erik Tack zijn rekensommetje gauw gemaakt.

Met CD&V, Open VLD én Vlaams Belang samen bestaat er in Ronse voortaan een (wissel)meerderheid voor de afschaffing. Tack stelde dan ook prompt een stemming voor van een motie in die zin. Dat Vlaams onderonsje ging echter (voorlopig?) niet door.

Dokter Louis begrijpt het niet

Luc Dupont liet ook wat dat betreft aan duidelijkheid niks te wensen over. Hij past voor elke extremistische interpretatie van zijn brief en gaat voor bestuurlijke klaarheid en de grootst mogelijke taalhoffelijkheid voor elke anderstalige in Ronse.

Luc Dupont: ‘Ik koppel uitdrukkelijk de afschaffing van de taalfaciliteiten aan de grootst mogelijke taalhoffelijkheid. Mensen die, zoals brievenschrijver dokter Louis, dat onderscheid niet inzien en die beweren dat Walen in de kliniek of elders in onze winkels niet langer welkom zouden zijn, begrijpen echt niet waar het om gaat. Overigens, mocht de kliniek hiermee een probleem hebben, dan had ik dat van de kliniek zelf wel gehoord. En ik heb niks gehoord vanuit die hoek.’

Dupont heeft nochtans de afgelopen weken massa’s mails gekregen.

Luc Dupont: ‘Drie soorten mails kreeg ik. Van mensen zoals dokter Louis die niet begrijpen wat faciliteiten voor een stad als Ronse precies als rem op de werking betekenen. Van anonieme Walen die me uitschelden voor ‘sale flamin’. En dan een grote meerderheid van mensen die me gewoon feliciteren met mijn standpunt.’

Felicitaties krijgt Dupont voor één keer trouwens ook van oppositieleider Tack. Plus een aanbod om er samen voor te gaan.

Vlaamse wisselmeerderheid in de maak?

Erik Tack: ‘Uw partij wil met het Vlaams Belang niet in zee gaan. Maar waarom zouden we in de toekomst geen partners kunnen worden?’

A bon entendeur. En die aandachtige toehoorder zat alvast op de banken. Hij kwam uit Wallonië alover Les Collines en is niet van de minste: Jean-Luc Crucke: parlementslid, burgemeester van Frasnes en coming man van de MR in Wallonië.
Jean-Luc Crucke kan de boodschap nu alvast gaan overbriefen aan zijn kopman en staatshervormer Didier Reynders.

Ronse wil er dus als stad van af, van de faciliteiten. Er is een meerderheid die het wil. Deze meerderheid zit dan wel (nog?) niet bijeen op de bestuursbanken. Maar de afstand tussen deze partijen omtrent de gevraagde afschaffing van de faciliteiten is nu minder groot dan die tussen de CD&V en zijn coalitiepartner Sp.a-Groen. De strijd om de sjerp van Luc Dupont wordt genadeloos. Zijn brief krijgt alvast de symboolwaarde van de onomkeerbaar herwonnen identiteit van Ronse.

(Onze foto: Jean-Luc Crucke, burgemeester van Frasnes. Achter hem op de publieksbanken André Bellinck, de rechterhand en ghost writer van burgemeester Luc Dupont... Copyright: De Benieuwde Ronsenaar.)