25 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (152)Hierna
het
programma
van CD&V
met lijsttrekker
Luc Dupont
zoals dat
morgen
in de printpers
verschijnen zal.WIJ HOUDEN WOORD

Jongeren, senioren en anders-validen

Buitenschoolse kinderopvang en - in samenwerking met de onthaalmoeders - opvang voor zieke kinderen.
Een stadsspeelpleinwerking met eigen infrastructuur en voorzieningen voor jeugdverenigingen op een terrein van 2 ha eigendom van de stad, naast het oud kerkhof op de Engelsenlaan.
De COC wordt een evenementenhal.
Een info-loket en uitbouw van een dagopvang voor senioren. Toegankelijke gebouwen voor anders-validen en ondersteuning van de thuiszorg.

Veiligheid – Blauw op straat – Bewakingscamera’s

De politie moet een degelijke huisvesting krijgen, zodat iedereen er beter kan worden onthaald en slachtoffers van misdrijven met meer respect voor hun privacy kunnen worden geholpen.

Allerlei vormen van overlast moeten zo veel als mogelijk worden beperkt. Installeren van bijkomende camera's. Nacht- en telefoonwinkels evenals automatenshops moeten een hindertaks betalen.

Integratie van allochtonen en anderstaligen

De allochtone gemeenschap moet beter worden geïntegreerd met wederzijds respect. De kennis van het Nederlands is een basisvereiste. Ook de stad moet - wijzend op haar Vlaams karakter - inspanningen leveren om deze integratie mogelijk te maken.

Openbare werken

Heraanleg van de Kleine Markt en de omgeving van de St-Hermes en oude St-Martinuskerk, met respect voor het historisch erfgoed. Zo creëren we ook voor de toerist een echt herkenbaar historisch centrum, met belangrijke toeristische troeven.

De Ninovestraat, Savooistraat en Broeke dienen prioritair te worden heraangelegd. De systematische vernieuwing van voetpaden (na ondergronds brengen van alle kabels) moet worden verder gezet. Ook de buitenwijken dienen verder voldoende aandacht te krijgen.

Wonen

Verdere bestrijding van leegstand en verkrotting, zowel van huizen, winkels als bedrijfsruimtes. Sluikstorten en zwerfvuil moeten nog strenger worden aangepakt.
Waardevolle steegjes dienen te worden behouden en gerenoveerd.

Realisatie van het stadsvernieuwingsproject De Kloef met hotel, parking, woningen en een groot stadspark, dit alles in samenwerking met een private partner.

Overstromingen

De wateroverlast moet definitief worden opgelost door de aanleg van de geplande bufferbekkens, onderhoud en herwaardering van de grachten, aanpassing rioleringen en uitvoering van het erosiebestrijdingsplan.

Klantvriendelijkheid van de stadsdiensten

Een snellere opvolging en afhandeling van klachten en bouwvergunningen. Kleine herstellings- en onderhoudswerken moeten vlugger worden uitgevoerd. Er moeten meer mogelijkheden komen om documenten via e-mail aan te vragen en in te vullen.

De oude stadsfeestzaal Harmonie (palend aan het stadhuis en eigendom van de stad) willen we uitbouwen tot een modern vergader- en perscentrum.
Meteen kunnen we de oude aanpalende garage afbreken en zo de doorsteek realiseren tussen Kleine en Grote Markt.

Werken en ondernemen in eigen streek

De voormalige fabrieken Delbar en Cyr Cambier (Jan van Nassaustraat-Zonnesraat) krijgen na afbraak en sanering een nieuwe bestemming als ondernemerscentrum voor startende bedrijven. De aanleg van een nieuw bedrijventerrein palend aan de ambachtelijke zone moet zorgen voor meer werkgelegenheid. Ook de sociale economie dient verder te worden gestimuleerd zodat meer langdurig werklozen aan een job geraken.

De campus van het voormalig burgerlijk ziekenhuis willen we een herbestemming geven als centrum voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling, met tewerkstellingskansen voor jonge hoogopgeleide onderzoekers, die op die manier in Ronse kunnen blijven wonen of naar hier worden gehaald.

Ons winkelcentrum willen we verder versterken door het aantrekken van bijkomende kwaliteitsvolle handelszaken. Daartoe moeten wij het handelspandenfonds verder zetten, met impulsen naar gevelrenovatie en wonen boven winkels.

Cultuur

De Nieuwe Leie (4 ha), willen we uitbouwen als cultuursite, toegankelijk voor iedereen, waar in een eerste fase plaats is voor een nieuwe academie voor artistieke vorming, nadien uit te breiden met een modern cultureel centrum. In afwachting dient cultuur verder te worden gepromoot via o.m. CC de Brouwerij en ons rijk verenigingsleven.

Sport

Geleidelijke verdere afwerking van de sportzone, met nieuwe toegangsweg en parking, bijkomende oefenvelden, een skatepark en een Finse joggingpiste.

Toerisme

Onze toeristische troeven, waaronder Fiertel en Bommels, moeten we nog beter uitspelen. We zorgen voor een goed onderhouden wandelwegen- en fietspadennetwerk en stimuleren een kwaliteitsvolle verblijfsaccommodatie. Het Park De Malander moet een visitekaartje voor de stad worden en een toeristische aantrekkingspool.

Tot slot moet onze stad werk maken van een beter imago door het opstellen van een heus promotieplan.

Tot zover het CD&V programma. Waarvan akte (DeNiRo).