26 september 2011

HEET VAN DE NAALD!

(On)veiligheid in Ronse:

LEES HIER
DE VOLLEDIGE REACTIE
VAN BURGEMEESTER DUPONT

'NU DE MEDIASTORM WAT GAAN LIGGEN IS...' (*)


Nu de mediastorm, die is ontstaan naar aanleiding van de publicatie van een open brief van Simon Demeulemeester in de Morgen, wat is gaan liggen (vanavond nog op Canvas in Ter Zake) en de commentaren in de kranten en de sociale media wat zijn afgenomen, is het tijd om ook mijn stem als burgermeester laten horen.

Vooreerst wil ik duidelijk stellen dat ik het debat over (on)veiligheid niet uit de weg wil gaan. Daarvoor liggen te veel Ronsenaars er wakker van. Terecht wordt de vraag gesteld wat het antwoord is van het stadsbestuur op deze problematiek.

Vele Ronsenaars voelen zich onveilig, onder meer wegens de aanwezigheid van een belangrijke groep jongeren, ook van vreemde nationaliteit en van allochtone afkomst, die rondhangen en zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld, dikwijls tot laat in de avond.

Daarom heeft het stadsbestuur al sinds meer dan een jaar jongerencoaches in dienst genomen. Zij hebben de taak de jongeren op straat aan te spreken na de schooluren, ook op woensdagnamiddag en op zaterdag, ook ’s avonds (tot middernacht) en hen zo nodig aan te spreken op hun gedrag. Waar zij ernstige problemen vaststellen wordt gerapporteerd aan een team (bestaande uit een lid van de politie, de preventieambtenaar, de CLB’s, het sociaal huis, CAW, dienst diversiteit), dat zo nodig contact neemt met de ouders. De praktijk wijst uit dat het systeem werkt en dat er op die manier resultaten worden geboekt.

Terzijde kan worden opgemerkt dat de stad hoegenaamd het recht niet heeft om de inschrijving van bepaalde personen te weigeren wanneer zij zich hier wensen te vestigen. Problemen van asiel en migratie, gezinshereniging, enz… moeten in Brussel worden opgelost. Nu wordt het lokale bestuur met deze problematiek opgezadeld zonder er zelf iets te kunnen aan doen.

'Ik benadruk dat het gaat om een kleine minderheid en dat het overgrote gedeelte van de allochtone bevolking op dit punt geen enkel probleem stelt'.

Daarnaast is er de reële onveiligheid die veroorzaakt wordt door een beperkte groep personen, voornamelijk van allochtone origine, vaak dezelfden, die zich steeds opnieuw schuldig maken aan gevallen van steaming, vandalisme, bedreigingen, vechtpartijen, enz…

Ik benadruk dat het gaat om een kleine minderheid en dat het overgrote gedeelte van de allochtone bevolking op dit punt geen enkel probleem stelt. Velen zijn uit Brussel naar hier gekomen, precies om hun kinderen een betere toekomst te geven. Meer en meer laten zij hun kinderen les volgen in het Nederlandstalig onderwijs. Door het onaanvaardbare gedrag van een beperkte groep wordt onterecht de hele allochtone gemeenschap steeds opnieuw in een slecht daglicht geplaatst. Velen van hen vragen niet liever dan dat er effectief wordt opgetreden tegen de relschoppers.

De mogelijkheden voor de stad om hier tegen op te treden zijn beperkt. In het verleden werden reeds (dure) camera’s geïnstalleerd, die ondertussen technologisch achterhaald zijn en waarvan de beeldkwaliteit te wensen overlaat, vooral ’s nachts, op een ogenblik dat de camera’s het meest nodig zijn. Het stadsbestuur heeft in de begroting 2011 kredieten ingeschreven voor de vervanging van de camera’s door een performanter systeem. Alle systemen hebben evenwel hun beperkingen. Camera’s zijn geen wondermiddel, ook al hebben ze in het verleden geholpen om bepaalde misdrijven op te lossen.

'Vele Ronsenaars voelen zich onveilig, onder meer wegens de aanwezigheid van een belangrijke groep jongeren, ook van vreemde nationaliteit en van allochtone afkomst, die rondhangen en zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld, dikwijls tot laat in de avond'.

Sinds meerdere jaren is ook tijdens de weekendnachten een derde patrouille politie-inspecteurs op de baan met als specifieke opdracht het uitgaanscentrum in de gaten te houden, zodat onmiddellijk kan worden opgetreden op het ogenblik dat zich iets voordoet.

De vraag is of meer politie de alles zaligmakende oplossing is. Ronse telt nu 58 politiemensen voor een bevolking van 25.146 inwoners of 1 per 433 inwoners. Uiteraard hangt er aan meer politiepersoneel ook een belangrijk prijskaartje. De politiebegroting beloopt nu al bijna 6.000.000 € per jaar en de jaarlijkse toelage van de stad aan de politiezone meer dan
3.600.000 €. Alleen al de bijdrage voor de pensioenen van het politiepersoneel stijgt van 27.5% nu tot 41.5% in 2016

En als er meer politie moet zijn, en in de veronderstelling dat er voldoende kandidaten zijn (wat in veel zones een probleem vormt), hoeveel extra manschappen zijn er dan nodig? En zal het probleem dan zijn opgelost? De stad is groot en de problemen kunnen zich gemakkelijk verplaatsen.

Hetzelfde geldt voor de camera’s. Moeten we onze stad vol hangen met (peperdure) camera-apparatuur (die na 3 jaar is afgeschreven)?

Nu heeft de burgemeester m.i. veel te weinig bevoegdheden om preventief op te treden. Het zou moeten mogelijk zijn relschoppers preventief van de straat te houden (bijv. straatverbod op bepaalde plaatsen tussen 23 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens), wat ook effectief kan worden gecontroleerd. Bij de Procureur des Konings heb ik aangedrongen opdat hij bij voorlopige of voorwaardelijke invrijheidstelling zou aandringen op straatverbod als na te leven voorwaarde. Als burgemeester heb ik daar evenwel niets in te zeggen. Het gerecht beslist uiteraard autonoom. Ik kan het alleen maar vragen omdat het m.i. een deel van de problemen zou oplossen.

Een ander probleem is dat een doelgerichte actie in feite vraagt om een degelijke analyse van de verschillende feiten die zich voordoen (wie waren de daders, op welk tijdstip, met welke middelen, wie waren de mededaders, enz…). Dit zou toelaten gericht te werken. Wat voor een analyse van de verkeersongevallen kan (dan uiteraard wel naamloos) moet volgens mij ook kunnen voor de feiten die de veiligheid van de burger rechtstreeks in het gedrang brengen. Ik heb dit ter sprake gebracht op de Zonale Veiligheidsraad (overleg met burgermeester, Procureur des Konings, Bestuurlijk Directeur coördinator, Gerechtelijk directeur en preventieambtenaar) naar aanleiding van de golf van inbraken die we in het voorjaar hebben meegemaakt. Hierbij stuiten we evenwel op het geheim van het onderzoek. Het onderzoek is een zaak van het gerecht en niet van het stadsbestuur. Namen van daders of verdachten worden ook aan de burgemeester niet vrijgegeven, wat een gericht (preventief) optreden uiteraard bemoeilijkt.

'In ieder geval wil ik beklemtonen dat onze politiemensen degelijk werk verrichten. Regelmatig worden verdachten opgepakt en leidt het onderzoek ook tot effectieve resultaten.'

Als gevolg van het geheim van het onderzoek moet ik ook steeds opnieuw mensen teleur stellen die mij naar aanleiding van bepaalde feiten vragen of getuige X of Y werd verhoord, wat de resultaten waren van het onderzoek, of de zaak geseponeerd is of nog loopt, enz… Naar aanleiding van strafbare feiten die zich voordeden in de nacht van vrijdag 08 op zaterdag 09 september 2011 in de omgeving van de Grote Markt, feiten die de publieke opinie beroerden, werden door de lokale politie 2 processen-verbaal opgesteld. Op 15/07 heb ik aan de Procureur des Konings gevraagd of ik toelating kon krijgen tot het nemen van een inzage van die dossiers. Wat ik vraag is ongebruikelijk, maar m.i. noodzakelijk om gericht te kunnen optreden ter voorkoming van nieuwe feiten.

In ieder geval wil ik beklemtonen dat onze politiemensen degelijk werk verrichten. Regelmatig worden verdachten opgepakt en leidt het onderzoek ook tot effectieve resultaten.

Het probleem dat zich stelt is dat het onderzoek meestal veel tijd in beslag neemt indien er geen betrapping op heterdaad of geen bekentenissen zijn. In dat geval moet het onderzoek worden gevoerd via eventuele getuigen (die dikwijls tegenstrijdig zijn) en moeten alle elementen of sporen worden onderzocht.

Nadien wordt de zaak voor de rechtbank gebracht en volgt de bestraffing, die de rechter uiteraard vrij bepaalt rekening houdende met de zwaarte van de feiten, de persoon van de dader, het gevaar op recidive, enz…

De straf die wordt uitgesproken zou ook moeten worden uitgevoerd. Ook daar knelt het schoentje. Wegens overvolle gevangenissen worden gevangenisstraffen tot 6 maand niet uitgevoerd.

De lange duur van het onderzoek, het feit dat de bestraffing pas veel later volgt en dat de uitvoering van de straf te wensen overlaat creëert bij de daders een gevoel van straffeloosheid en werkt demotiverend bij de politie.

De veiligheidsketting (preventie – opsporing – bestraffing – strafuitvoering) is maar zo sterk als haar zwakste schakel.

'Holle slogans, mediatisering van de problematiek en politieke recuperatie van het veiligheidsprobleem laten we daarbij best achterwege.'

Dit alles belet niet dat het de plicht is van de overheid te zorgen voor de veiligheid van haar inwoners. Nog meer dan in het verleden moeten we daar werk van maken. Zeer binnenkort treedt de nieuwe zonechef in dienst. Ik zal prioritair met hem bekijken welke maatregelen kunnen worden genomen om het straatgeweld in te dijken en om er voor te zorgen dat men in Ronse veilig kan uitgaan. Alle mogelijke maatregelen zullen we oplijsten, om nadien in samenspraak met het College van Burgemeester en Schepenen, de Zonale Veiligheidsraad, de Preventieraad en de Gemeenteraad de juiste keuzes te maken.

Holle slogans, mediatisering van de problematiek en politieke recuperatie van het veiligheidsprobleem laten we daarbij best achterwege.

Vele reacties bewijzen dat over deze problematiek ook op een genuanceerde manier kan worden gedebatteerd.

Luc DUPONT
Burgemeester Ronse

(*) Vanavond in Terzake: 'Ronse Rot weg.' Canvas. 20u.