11 februari 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

TRANSPARANTIE VAN BESTUUR?
DAN WEL IN GEHEIME ZITTING...

SCHEPEN EN STADSINGENIEUR
ZATEN SAMEN IN DEZELFDE BVBA

WAT WIST DE BURGEMEESTER
EN HOE PAKTE HIJ HET AAN?Via het Handelspandenfonds verleent de stad Ronse 8.238 euro subsidie aan de bvba Residas voor de bakkerij Panos op het Rooseveltplein. Deze bvba voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Dus staat niks een subsidiëring in de weg.

Zoals hier eerder gemeld was de bvba Residas in een voormalig leven bezit van schepen van Openbare Werken Yves Deworm (CD&V) en stadsingenieur Danny De Brakeleer. De schepen gaf de bvba zelf ook stipt aan bij zijn lijst mandaten. Residas, zo liet de schepen ons zelf weten, werd inmiddels doorverkocht aan derden. Probleem van de baan?

Naar aanleiding van de concrete vragen die we hierover in deze blog opwierpen (zie 19januari) kwam het op de jongste gemeenteraad tot een tussenkomst van gemeenteraadslid Dirk Deschaumes (Vlaams Belang). Zijn vragen werden door Gemeenteraadsvoorzitter Jan Foulon (CD&V) ‘met bekwame spoed’ doorverwezen naar de geheime zitting.

Volgens onze informatie leverde dat weinig ander nieuws op dan wat u hierover al wist via deze blog. De bvba was inderdaad ooit eigendom van de schepen en de stadsingenieur, maar ze is inmiddels doorverkocht en het ging maar om één woning in een periode voor dat de stad recht van voorkoop had.

We laten het aan de gekozenen des volks zelf over om uit te maken in hoeverre ze vinden dat ze hiermee op alle vragen hieromtrent een antwoord hebben gekregen en in hoeverre de geloofwaardigheid van de betrokkenen hier al dan niet een deuk of vier heeft gekregen. We laten het aan onze lezers en de Ronsenaars over om zelf uit te maken in hoeverre de transparantie van bestuur hier in alle openheid heeft gewerkt.

Een volledig overzicht van alle bezoldigde mandaten van Yves Deworm vindt u op www.cumuleo.be. In 2008 waren dat behalve zijn bezoldiging als schepen ook zijn mandaten bij Gaselwest, De Nieuwe Haard (als bestuurder en als lid van het directiecomité) en de sociale huisvestingmaatschappij Vlaamse Ardennen. Als lid van het managementteam van de stad Ronse is stadsingenieur en topambtenaar De Brakeleer verantwoordelijk voor 'grondgebiedzaken'. De Brakeleer is tussen haakjes ook bestuurslid van Open VLD...

DE VRAGEN DIE BLIJVEN HANGEN.

De vragen die hier blijven hangen, gaan erover of het getuigt van goed en transparant bestuur dat een schepen van openbare werken samen met zijn stadsingenieur tijdens de legislatuur (en ook al was het tijdelijk en eenmalig) in onroerende goederen gaat. Of de burgemeester en de stadssecretaris daar weet van hadden. En hoe dat allemaal is aangepakt.

Waar is de tijd dat een schepen van openbare werken in Ronse nog ontslag nam om principiële redenen en dan omtrent de inhoudelijke visie op de invulling en sturing van zijn mandaat in het algemeen belang van àlle Ronsenaars...