04 september 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (134)

EXCLUSIEF: DOE DE CD&V TEST

EERSTDAAGS IN DE PRINTMEDIA
NU AL IN DE NIEUWE RONSENAAR

DE CD&V VAN RONSE LEGT DE RONSESE KIEZER EERSTDAAGS VIA DE PRINTMEDIA ONDERGAANDE TEST VOOR DIE VIA EEN GUNSTIGE WIND NU AL BIJ DE NIEUWE RONSENAAR KWAM BINNEN DWARRELENDOE DE GROTE ‘HOU JE WOORD 2001–2006’ TEST


1.
WAT WE BELOOFDEN…
De voltooiing van de vernieuwing van het centrum (Grote Markt zonder ondergrondse parking, Kleine Markt en omgeving). Ook de buitenwijken willen we niet vergeten.
De volledige wegwerking van de leegstand, zowel van woningen als van bedrijfsgebouwen.

WAT WE DEDEN…
De grote markt werd prachtig heraangelegd. De kleine markt en omgeving wachten nog op realisatie omdat de subsidiëring voor de rioleringen achterwege bleef. De Watermolenstraat werd wel al vernieuwd. Vele buitenwegen werden voorzien van een nieuwe asfaltlaag en op vele plaatsen kwamen nieuwe voetpaden (o.a. de volledige Stookt).
De leegstand werd in belangrijke mate teruggedrongen. Belangrijke initiatieven werden genomen voor het wegwerken van de leegstaande bedrijfsruimten door de aankoop van de sites Holvoet-Lecomte, Delbar en De Nieuwe Leie.

Beoordeling / 10

2.
WAT WE BELOOFDEN…
De bouw van een ruime sporthal en de uitbreiding van het zwembad met ploeterbad, cafetaria en alle andere accommodaties.
De wielerpiste is ons te duur.

WAT WE DEDEN…
In plaats van een wielerpiste kwam er een nieuwe sporthal! Het zwembad werd gerenoveerd, evenwel zonder ploeterbad omdat er ondertussen plannen zijn om op termijn een nieuw zwembad te bouwen op de sportzone. Veel werd geïnvesteerd om SK Ronse de accommodaties te geven tweede nationale waardig (nieuwe staan-tribune, stadionverlichting, oefenvelden enz…).

Beoordeling / 10

3.
WAT WE BELOOFDEN…
Terugdringing van de werkloosheid en de kansarmoede tot het Vlaamse niveau.
Ruimte creëren voor nieuwe bedrijven.
Een verregaande integratie van de aanwezige migranten.

WAT WE DEDEN…
Ondanks alle inspanningen zijn we hier niet in geslaagd. Wel slaagden we erin het aantal arbeidsplaatsen in Ronse op +/- 9.000 te houden. Ook kwamen er nieuwe bedrijven op
de IZ. Klein Frankrijk en op de ambachtelijke zone. In 2002 werd Ronse laureaat ‘meest ondernemende gemeente’ in Vlaanderen.
Ook aan de integratie van de aanwezige migranten dient zeker nog te worden gewerkt.

Beoordeling / 10

4.
WAT WE BELOOFDEN…
Een doorgedreven samenwerking tussen het AURORA-Ziekenhuis en de Kliniek Hogerlucht moet zorgen voor een efficiënte medische zorgverlening in Ronse en het behoud van de tewerkstelling in de medische sector.

WAT WE DEDEN…
De samenwerking van het Burgerlijk Ziekenhuis met dit van Oudenaarde werd stopgezet en er kwam een nieuwe fusie met de Kliniek op Hogerlucht, met behoud van de tewerkstelling. Op die manier werd de stad behoed voor een financieel débacle en kwam in Ronse een sterk ziekenhuis tot stand dat een hoogwaardige medische zorgverlening garandeert.

Beoordeling / 10

5.
WAT WE BELOOFDEN…
Een grondige renovatie van de academie voor artistieke vorming (de muziekacademie) en de uitbouw ervan tot volwaardig cultureel centrum Ronse bruisende cultuurstad.

WAT WE DEDEN…
In plaats van de bestaande academie te renoveren werd beslist op de aangekochte site van de Nieuwe Leie (4 ha.) een volledig nieuwe academie en cultuurcentrum te bouwen. Het contract met het architectenbureau is afgesloten. De plannen zijn in opmaak. In afwachting van de realisatie heeft CC De Brouwerij reeds heel wat culturele manifestaties op zijn actief.

Beoordeling / 10

6.
WAT WE BELOOFDEN…
De eenheidspolitie in moderne en aangepaste lokalen en de brandweer opnieuw in Ronsese handen. Een drastische aanpak van de onveiligheid en de kleine criminaliteit, ook in samenwerking met de stadswachten.

WAT WE DEDEN…
Brandweer Ronse werd opnieuw autonoom en er werd heel wat geïnvesteerd in nieuwe mensen en materiaal.
De politie wacht nog op een nieuw onderkomen omdat tegen de plannen van de stad keer op keer klacht werd ingediend. Ondertussen werd gesleuteld aan de organisatie van de eengemaakte politie, kwamen er fiets- en motorbrigades, nieuw materieel en bijkomend politiepersoneel. Ter bestrijding van de kleine criminaliteit en de overlast werden camera’s geplaatst.
Een volledig preventiebeleid werd uitgewerkt, waarvan de stadswachten een onderdeel zijn.

Beoordeling / 10

7.
WAT WE BELOOFDEN…
Het probleem van de wateroverlast dient prioritair een oplossing te krijgen.
De uitbouw van een nieuw containerpark voor een nog beter dienstverlening.
Een propere stad.

WAT WE DEDEN…
Over de problematiek van de wateroverlast werden, in samenwerking met Aquafin en de Provincie, een aantal studies gemaakt. Er komen binnenkort zeven bufferbekkens. De nodige vergunningen zijn aangevraagd en de grondaankopen zijn lopend. De uitvoering is zeker voorzien voor volgend jaar.
Een modern recyclagepark op de site van Holvoet- Lecomte laat een veel betere dienstverlening toe.
Aan de algemeen opkuis van de stad, verfraaiing en bebloeming werd veel aandacht besteed.

Beoordeling / 10

8.
WAT WE BELOOFDEN…
De N60 op het oud tracé, de uitbouw van een veilig fietspadennetwerk en een verbetering van de verkeersveiligheid. Meer en beter openbaar vervoer.

WAT WE DEDEN…
Dank zij het verzet van velen besliste de Vlaamse regering haar plannen voor een nieuw tracé voor de N60 op te bergen. De fietsvoorzieningen kunnen zeker nog veel beter, ondanks het autovrij maken van de Beekstraat . Het aantal verkeersongevallen daalde drastisch dank zij de invoering van een veralgemeende zone 30 in het centrum en aan de scholen, een betere handhaving en het wegwerken van een aantal onveilige punten (bv. ter hoogte van het wijkschooltje Germinal). Er kwamen stads- en belbussen met de financiële steun van de stad.

Beoordeling / 10

9.
WAT WE BELOOFDEN…
Een goed draaiend jeugdhuis en een stadsspeelpleinwerking met eigen aangepaste infrastructuur. Buitenschoolse kinderopvang.

WAT WE DEDEN…
Het jeugdhuis draait op volle toeren, met gesmaakte optredens, speelplein- en grabbelpaswerking. Een eigen infrastructuur voor het stadsspeelplein is er nog niet en wordt een opdracht voor de komende legislatuur, evenals trouwens de buitenschoolse kinderopvang waar het voorbereidend werk intussen is geleverd.

Beoordeling / 10

10.
WAT WE BELOOFDEN…
Inspraak en informatie van de bevolking bij alle belangrijke projecten, o.m. via een eigen website.
De bibliotheek wordt een moderne kennis en informatiecentrum (cybercafé).

WAT WE DEDEN…
De mooie en gebruiksvriendelijke website van de stad viel in de prijzen.
In de bib kwamen een aantal PC’s met internettoegang voor iedereen.
De bevolking kreeg bij elk belangrijk project rechtstreeks inspraak (vb: de ideeënwedstrijd voor de Grote Markt, de opstelling van het Strategisch plan). Regelmatig werden buurt- en informatievergaderingen gehouden waarop de stad haar plannen toelichtte (vb: het project Kloef, de voorstelling van het Strategisch Plan)

Beoordeling / 10

Totaal / 100


TOT ZOVER DE TEST VAN CD&V DIE WE HIER ZONDER COMMENTAAR AAN HET EIGEN OORDEEL VAN ONZE BLOGLEZERS OVERLATEN.