28 november 2005

DE NIEUWE RONSENAAR (12)

Het Vlaams Belang en de Ronsese kloof

Alle Ronsenaars willen meer veiligheid, werk, een betere commerce,vlottere mobiliteit. Het voormalig Vlaams Blok heeft hier de voorbije jaren vooral gehamerd op het gevoel van onveiligheid bij de Ronsenaars. Systematisch werd dat gevoel gelinkt aan het reilen en zeilen van de Ronsese migrantengemeenschap. Hierdoor werd de dubbele indruk gevoed dat Ronse niet langer veilig is en dat alle onheil komt van de 'vreemdelingen'.In de volksmond 'de grauwe'.
Met het oog op beleidsdeelname is de opvolger van Het Vlaams Blok ook in Ronse wat subtieler geworden. In wezen is het nog wel hetzelfde discours als voordien. Maar de soep wordt al wat minder heet opgediend naarmate een deelname aan het bestuur in het vizier komt. Wil dat zeggen dat Het Vlaams Belang genuanceerder is geworden ? Neen. Alleen voorzichtiger. Het Vlaams Blok is gesneuveld op een veroordeling. Daarmee zijn de grenzen van het wettelijk haalbare afgetast. Het Vlaams Belang wil zich aan dezelfde steen niet stoten.
Ten gronde gaat het echter nog altijd om precies dezelfde benadering. Alleen de verpakking is anders.
Er zijn drie manieren om migratie in te passen in een geavanceerde democratie. Twee ervan deugen niet.
Eén. Door te beweren dat alle onheil van de migranten komt, stigmatiseer je een hele ethnische bevolkingsgroep. Daarmee trek je de deur open voor gettovorming, repressie en racisme. Wie ‘The Pianist’ heeft gezien, behoeft geen tekening om te zien waartoe zoiets leidt. Joden, zigeuners, homo’s, mindervaliden, kleurenblinden, diabetici, migranten, ouderen, autisten, mongolen, ‘foute’ boekenlezers... Al wie niet beantwoordt aan het perfecte Arische ideaal, al wie niet even sterk en intelligent is als Nietzsche’s Uebermensch, is dan een vogel voor de kat.
Twee. Ervan uitgaan dat de westerse maatschappij omwille van de solidariteit onder alle mensen de ontsporingen van om het even welke godsdienst of sekte moet tolereren, is even grote onzin. Zo gooi je de duurzaam bevochten verworvenheden van onze tolerante westerse democratie overboord. Denk maar aan die van het feminisme. Dan laat je je gijzelen door je eigen politiek correcte discours en gooi je je eigenheid weg.
Drie. De weg van de toekomst is die van een zelfbewuste geavanceerde democratische westerse gemeenschap die zichzelf respecteert, haar wetten steeds verder uitfijnt en doet eerbiedigen. Een complexloze gemeenschap die geen enkele mens uitsluit op basis van diens eigenheid, afkomst, huidskleur, overtuiging of wat dan ook.
Het Vlaams Belang van Ronse wil de migranten van Ronse ontraden nog naar hier te komen. De partij hoopt ook diegenen weg te krijgen die er al zijn. Ze wil de migrantengemeenschap duidelijk maken dat ze in Ronse niet langer even welkom is als voordien. Allicht klinkt dat als muziek in de oren van al diegenen die zich laten in slaap wiegen door het lied der opgekropte frustraties. In werkelijkheid biedt deze optie geen enkele oplossing ten gronde. Je kan migranten misschien ontmoedigen en proberen weg te pesten. Maar je zal van Ronse nooit een reservaat maken van het zuivere blanke westerse ras, of wat daar graag voor doorgaat. En wat doe je bijvoorbeeld met de – westerse - migratie uit Wallonië? Het al te vaak verzwegen echte ‘integratieprobleem’ van Ronse.
De Ronsese Renaixance ligt in klare afspraken omtrent veiligheid en integratie. De volgende multiculterele generatie Ronsenaars zal er een zijn van allemaal mensen met dezelfde verzuchtingen en verwachtingen, rechten en plichten.
De dag dat het Vlaams Belang inziet dat ook voor Ronse enkel die derde democratische en solidaire weg die van de toekomst is, zullen we de diepe Ronsese kloof dichten. Kunnen we tuupe gaan voor Ronse.