11 maart 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (98)


DECREET WERD MET DE VOETEN GETREDEN

ERIK TEGEN BENOEMING DIEDERIK

DOKTER TACK VERSUS DOKTER VAN HAMME


Op de gemeenteraadszitting van 5 febuari jongstleden werd raadslid Diederik Van Hamme (CD&V) door de raad verkozen tot lid van de raad van Bestuur met raadgevende stem in de financieringsintercommunale van Gaselwest, de zogeheten‘Figga’

Onterecht, zo vindt zijn collega Erik Tack (Vlaams Belang) die hiertegen klacht indient bij de gouverneur en de bevoegde minister.

Hierna de klacht zoals geformuleerd door de Ronsische oppositieleider, Vlaams parlementslid Erik Tack.


Artikel 52, tweede lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur van een intercommunale wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

Deze leden dienen te behoren tot de oppositie, d.w.z. ze moeten in de betrokken gemeente verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

In de gemeenteraadszitting van Ronse van 5 februari 2007 werd met dit artikel uit het hoger aangehaalde decreet geen rekening gehouden.

Door de gemeenteraad van Ronse werd op de betreffende gemeenteraadszitting in punt 25 een kandidaat aangeduid als lid van de Raad van Bestuur van FIGGA met raadgevende stem.

De verkozen kandidaat (ic Van Hamme Diederik) werd echter op 8 oktober 2006 verkozen als gemeenteraadslid op een lijst waarvan vier verkozenen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen (3 schepenen en de Burgemeester), nl de CD&V. In bijlage vindt U kopie van de betreffende beslissing van de gemeenteraad.

Bovendien dient vermeld te worden dat het de voorzitter van de gemeenteraad zelf was die aan de gemeenteraadsleden voorstelde te stemmen voor de betreffende kandidaat.

Ik vraag u dan ook dit gemeenteraadsbesluit op deze grond te willen schorsen en nadien te vernietigen.


Wordt allicht vervolgd. Overigens werd Diederik Van Hamme op die raadzitting door zijn partij in diverse intercommunales gedropt. Een troostprijs voor de man die noch schepen noch voorzitter van de raad is geworden.

Tegenover een grote gretigheid bij de verdeling van schepenmandaten en OCMW vanwege de socialisten onder leiding van gulzige Gunther Deriemaker bleek bij de onderlinge verzilvering van de meerderheidsdeal toen ook een zeer vrijgevige mandatenregen te staan voor de CD&V in tal van intercommunales.

Meer bepaald Diederik Van Hamme kwam daar toen uit als één van de grote intercommunale-hoppers. Alvast eentje minder dus.