09 maart 2012

IN DE GREEP VAN DE GRAAICULTUUR

WANBEHEER BIJ DE NIEUWE HAARD
ONDER DE LOUPE DOOR HOGERE OVERHEID


Een bediende die 30.000 euro uit de kas haalt.
Ontslag van de directeur om dringende redenen.
Onregelmatigheden in de boekhoudingen.
Het niet naleven van de wet op de overheidsopdrachten.
Negatief evoluerende financiën.
Hoger Administratie- en personeelskosten dan het sectorgemiddelde.
Dan weer lagere huurinkomsten dan gemiddeld.
Verschillende signalen van fraude.
Grote banketten naar aanleiding van de algemene vergadering.


Genoeg redenen vindt het Agentschap voor Inspectie van de hogere overheid om in te grijpen en ‘De Nieuwe Haard' de sociale huisvestingsmaatschappij van de Stad Ronse, gevestigd in de luxueuze pronkerige patriciërswoning aan de Rooseveltplaats een extra doorlichting te geven. Die komt er allicht volgend jaar. Dat meldt de doorgewinterde binnenlandredacteur Wim Winckelmans, in De Standaard.

Vorige zomer ontsloeg Luc Dupont (die zelf Walter Kerckhove pas recentelijk was opgevolgd als voorzitter van de Raad van Bestuur) directeur Freddy Cornelis om dringende redenen nadat er onregelmatigheden waren vastgesteld die echter door Cornelis zelf werden betwist. Cornelis schreeuwde in de krant zijn onschuld uit. Luc Dupont kondigde toen ook aan dat er een strafrechterlijke klacht zou volgen wegens oplichting, valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen.

Freddy Cornelis was al meer dan twintig jaar lang directeur van de Nieuwe Haard. Het bestuur van 'De Nieuwe Haard' was eerder al eens zwaar en flagrant onder vuur te komen liggen toen gebleken was dat de brandblussers in 'De Scheldekouter' al jaren niet behoorlijk waren nagezien.
Vandaag is het vooral zeer de vraag hoe en waarom het toezicht door al die bestuurders van ‘De Nieuwe Haard’ al die jaren duidelijk niet behoorlijk en doeltreffend heeft gewerkt.

Eens te meer een duidelijke aanwijzing dat het bijeensprokkelen van tal van lucratieve bestuursmandaten door de lokale gekozenen de Ronsenaars geen garantie biedt op een proper bestuur van Ronse dat naar de kiezer van 14 oktober toe nochtans zo hoog in het verkiezingsvaandel wordt geschreven.

Normenvervaging. Belangenvermenging. Voorkennis. Affairisme. Banalisering ervan. Relativering van de vragen daaromtrent vanuit de publieke opinie. Verkettering van de klokkenluiders. Collectief stilzwijgen. Het zijn de vele valstrikken en kwalen van een oude politieke graaicultuur waarin het persoonlijk belang en de partijbelangen bij het verzamelen van bezoldigde beheersmandaten in tal van nuts-en andere maatschappijen (Electrabel, Gaselwest, TMVW enz) gaandeweg gaan primeren op het algemeen belang.

Zoals het er nu naar uit ziet - bij de aanmaak van de lijstvormingen voor 14 oktober - blijft het in Ronse vooralsnog wachten op een echt grondige verandering en vernieuwing terzake. Alweer worden mandaten vooraf op papier bedisseld.

Liever dan 'lastige' bloggers - en met hen hun duizenden dagelijkse klikkers - domweg te weren op geïmproviseeerde 'persconferenties' die de politieke overloperij moeten annonceren voor de neus van bestuurspartners, zou er echt eens echt dienen te worden gekeken naar de ravages en de collaterale schade van deze schrijnende machtspolitiek voor Ronse en de Ronsenaars. En dan gaat het hier nièt om goedkoop populisme, chagrijn noch om 'een foute perceptie' over Ronse. Het gaat hier integendeel om kleine particratische 'politique politicienne' die Ronse altijd weer opnieuw in haar greep houdt en die er alleen op gericht is elkaars kiezers af te vangen in het duel om de sjerp...en graaicultuur naar de navenante vetbezoldigde beheersmandaten.