24 oktober 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

HIERONDER HEET VAN DE NAALD:

DE MOTIE DIE CD&V MAANDAG AAN DE GEMEENTERAAD VOORLEGT

FACILITEITEN: AFSCHAFFEN OF UITDOVEN


Aangezien de stad Ronse in Vlaanderen de grootste gemeente is met faciliteiten voor Franstaligen en de problematiek van de faciliteiten veel ruimer is dan de Brusselse Rand,

Dat, hoewel de kennis van het Frans een troef is en alleen maar kan aangemoedigd worden, de faciliteiten daarentegen alleen maar nadelig zijn en een rem zetten op de bloei en ontwikkeling van onze stad,

Dat het strategisch beleidsplan van de stad, goedgekeurd door de gemeenteraad, bevestigt dat de kennis van de beide landstalen een sterkte is doch het administratief faciliteitenstatuut een zwakte is,

Dat de faciliteiten er verantwoordelijk voor zijn dat de stad in het verleden niet heeft kunnen fusioneren met andere gemeenten en niet in aanmerking komt voor de vestiging van de zetel van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,

Dat de faciliteiten een belangrijke meerkost vormen voor de stad gelet op de kostprijs van de taalexamens en het feit dat alle berichten voor de bevolking tweetalig dienen te zijn, terwijl deze meerkost nergens wordt gecompenseerd,

Dat de faciliteiten tevens voor gevolg hebben dat al het personeel dat in aanraking komt met het publiek dient te slagen voor een taalexamen Frans, waardoor zeer dikwijls heel wat valabele kandidaten uit de boot vallen. Dat hetzelfde probleem zich trouwens stelt voor de leerkrachten van de basisscholen die in Ronse les geven en vast benoemd willen worden.

Dat de faciliteiten bovendien ontegensprekelijk mee verantwoordelijk zijn voor een grote instroom van Franstaligen (Walen en Brusselaars) die zich hier komen vestigen, aangetrokken onder meer door het Franstalig lager onderwijs, dat evenwel onvoldoende voorbereidt op secundair onderwijs in het Nederlands, met als gevolg dan ook dat velen, bij gebrek aan een voldoende kennis van het Nederlands, geen diploma halen en hier geen werk vinden. Dat het werkloosheidscijfer (11%) om die reden één van de hoogste is van Vlaanderen, dit alles ondanks de enorme inspanningen die het stadsbestuur zich getroost op het stuk van integratie, aanbod van taallessen, schoolopbouwwerk enz…

Dat bovendien, ingevolge het recent door het Grondwettelijk Hof gewezen arrest i.v.m. de Vlaamse wooncode, Franstaligen in de faciliteitengemeenten geen kennis van het Nederlands hoeven te bewijzen om in aanmerking te komen voor een sociale woning, daar waar ze dit in alle andere gemeenten wel moeten, waardoor Frans- en anderstaligen zich bij voorkeur zullen inschrijven voor een sociale woning in faciliteitengemeenten en daardoor vanuit de omliggende gemeenten en Brussel nog meer naar Ronse gedraineerd zullen worden, wat het sociaal probleem voor onze stad, die al gekenmerkt is door een grote sociale problematiek, des te acuter maakt,

Dat de faciliteiten het verkeerde signaal geven, doordat ze de Franstalige inwoners uiteindelijk niet stimuleren om Nederlands te leren en te gebruiken maar integendeel de verfransing in stand houden en haaks staan op een volwaardig integratiebeleid.

Aangezien de afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken geen afbreuk doet aan het grondwettelijk gewaarborgd recht op het vrij gebruik der talen in privé-zaken en de stad zich maximaal taalhoffelijk wil opstellen ten aanzien van anderstaligen,

Om deze redenen:

De Gemeenteraad,

Vraagt ondubbelzinnig aan de Federale regering de afschaffing van de faciliteiten in de stad Ronse of om deze minstens op korte termijn uitdovend te maken.