14 april 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

MARNIXFORUM TREKT AFTASTEND GESPREK OP GANG

OVERLEG TUSSEN BURGEMEESTER LUC DUPONT
EN WAALS MINISTER-PRESIDENT RUDY DEMOTTE

GESPREK TEN STADHUIZE
OVER OPENBAAR VERVOER,
AANSLUTING N60-A-8,
EUROMETROPOOL


‘Het gebeurt niet alle dagen dat wij de Minister-presidenten van de twee grote gemeenschappen van ons land samen mogen ontvangen, bovendien in aanwezigheid van de federale Minister van economische migratie, migratie en asielbeleid. Het lijkt wel een mini institutioneel overleg', aldus burgemeester Luc Dupont op het Marnixforum rond werk zonder grenzen, afgelopen weekend.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht stuurde naar dat debat behalve zijn kat ook Annemie Turtelboom. Waals Minister-President en Ronsenaar van geboorte Rudy Demotte tekende wel present. Evenals de Vlaamse Minister-President Kris Peeters.

Voorafgaand aan het debat zelf had ten stadhuize eerst een interessant contactgesprek plaats tussen burgemeester Luc Dupont en Waals-Minister-President Rudy Demotte. Marnixring Ronse maakt hiermee andermaal zijn voortrekkersrol waar als smaakmakende ijsbreker en spraakmakend breekijzer van Ronse.

We willen onze lezers de belangrijkste passages rond de specifiek Ronsese problematiek, zoals aangekaart door Luc Dupont, hierna niet onthouden.


‘De Marnixring had geen betere locatie kunnen kiezen voor een debat met als thema Werk zonder grenzen dan onze stad’, aldus Luc Dupont. ‘Gelegen op de taalgrens en als grootste faciliteitenstad in Vlaanderen, weten wij immers beter dan wie ook voor welke uitdagingen en problemen wij staan wanneer we het hebben over Werk zonder grenzen.

Alarmerende werkloosheid door faciliteiten

‘Met een werkloosheidscijfer van 11 percent, samen met Gent het hoogste in Oost-Vlaanderen, is en blijft de toestand alarmerend. Ondanks alle geleverde inspanningen. Dit heeft uiteraard zijn redenen.

Vooreerst hebben wij omwille van de faciliteiten niet kunnen fusioneren. Daardoor zit de werkloosheid geconcentreerd in de kernstad, zonder dat deze kan worden gespreid over een aantal deelgemeenten, wat de cijfers een stuk vertekent.

De faciliteiten hebben ons evenwel niet alleen belet te fusioneren. Zij zorgen ook voor een instroom van Walen en Brusselaars, deze laatste veelal van allochtone afkomst en spijtig genoeg meestal eentalig Frans. Zij komen hier wonen, aangetrokken door het taalstatuut (met o.m. Franstalig lager onderwijs), de beschikbare en betaalbare woningen en onze zeer goed uitgebouwde sociale voorzieningen.

De stad en het OCMW leveren dan ook enorme inspanningen om ervoor te zorgen dat anderstaligen onze taal kunnen aanleren. Dit is trouwens niet alleen nodig om werk te vinden, het is ook een basisvoorwaarde tot integratie. Zo wordt samengewerkt met het Huis van het Nederlands, met basiseducatie en andere partners. Zo worden er inspanningen geleverd op vlak van sociale economieprojecten, activering van leefloners via de toepassing van artikel. 60 enzovoort.

Samen met de VDAB en de FOREM heeft de stad op 29/09/07 een Banenmarkt of Jobbeurs georganiseerd. Het was de eerste keer dat er een gezamenlijk aanbod van vacatures werd voorgesteld: jobs in Wallonië voor Ronsenaars, aanbod van jobs in Ronse voor Waalse werkzoekenden. De eerste Banenmarkt was alvast een succes en overtuigt ons om samen met de VDAB en FOREM op dezelfde weg verder te gaan.

Ondanks alle inspanningen, ook van de VDAB, blijft het werkloosheidscijfer toch alarmerend hoog. Nochtans biedt Ronse 9.000 arbeidsplaatsen aan en is daarmee de 10de grootste werkgever van Oost-Vlaanderen. Anderzijds zijn er jobs die elders open staan, o.m. in Zuid West-Vlaanderen, die niet ingevuld geraken. Wij moeten ons afvragen hoe dit komt.’


Taalbarrière

‘Hoewel een zeer groot deel van de werklozen eentalig Frans is, lijkt mij dit zeker niet de enige verklaring waarom ze niet aan werk geraken. Als immers er 35.000 Noord-Fransen in de regio Kortrijk werken, dan neem ik aan dat die ook niet allemaal Nederlands spreken. Waarom zou dat dan bij ons een beletsel zijn wat het elders niet is?

Hoewel we natuurlijk niet moeten ontkennen dat de taalproblematiek reëel is. Gisteren nog was ik op een ontbijtsessie georganiseerd door VOKA, waar ik nog eens de verzuchting heb gehoord van werkgevers die klagen over een tekort aan werkzoekenden die de Nederlandse taal machtig zijn.

De taalproblematiek zorgt er ook voor dat de Franstalige werkzoekenden in Vlaanderen ook niet de noodzakelijke competenties kunnen verwerven. Leg maar eens uit aan een Franstalige werkzoekende dat hij eerst een cursus Nederlands moet volgen, dan een opleiding of vorming in het Nederlands en pas dan op zoek kan gaan naar een job. Dit ondanks het feit dat werkgevers steeds minder veeleisend worden en ze vooral van werkkrachten motivatie en inzet verwachten, terwijl ze de rest kunnen leren op de werkvloer.’

Ook andere factoren moeten zeker worden meegenomen in de analyse. De lage scholingsgraad, het gebrek aan motivatie, de werkloosheidsvallen spelen zeker mee, maar ook het gebrek aan mobiliteit en een tekort aan arbeidsplaatsen.'


De N 60 komt er: eindelijk

‘Dank zij de tussenkomst van Minister-president Peeters wordt nu eindelijk werk gemaakt van de N 60 die een levensbelangrijke verbindingsader is voor onze stad en die er voor zal zorgen dat Vlaanderen hier niet meer eindigt maar dat onze stad een brug zal vormen naar het andere landsgedeelte. Ik maak van de gelegenheid gebruik om hem hiervoor uitdrukkelijk te bedanken.

Uiteraard rekenen wij erop dat na de studiefase die nu lopend is ook effectief de realisatie zal volgen.

Wanneer de N60 dan ook nog wordt doorgetrokken op Waals grondgebied (en wij hadden de gelegenheid om het daarover te hebben met Minister-President Demotte op het stadhuis net voor deze bijeenkomst),dan zullen we rechtstreeks aangesloten zijn op de A8 en het Europese wegennet.

Deze doortrekking van de N60, zowel op grondgebied Ronse als Wallonië, gekoppeld aan het geplande nieuwe industrieterrein langs deze weg, waarvoor momenteel het ruimtelijk afbakeningsproces loopt, moet ons toelaten onze economische troeven nog beter uit te spelen en meer werkplaatsen te kunnen aanbieden.'


Ook betere openbare verbindingen naar Wallonië gewenst

‘Daarnaast moet uiteraard ook het openbaar vervoersaanbod worden verbeterd en uitgebreid.

Niet alleen de Walen moeten naar Vlaanderen kunnen komen werken. Ook onze eigen werklozen moeten terecht kunnen in Wallonië of in de streek van Doornik om er te werken of er een opleiding te volgen bij de Forem. Daar immers is het feit geen Nederlands te kennen geen beletsel om aan werk te geraken. Alleen, ze geraken er niet met het openbaar vervoer, zoals Minister-president Demotte onlangs zelf proefondervindelijk mocht vaststellen.

Betere busverbindingen door de TEC met het Waalse landsgedeelte zijn broodnodig. Ook de heropening van de spoorlijn naar Leuze moet opnieuw op de agenda komen.

Van Ronse naar Leuze met de wagen duurt 15 minuten. Met de trein doe je er via Kortrijk en Moeskroen twee uur over. Ook daarover hadden wij het met Minister-president Demotte.

Alles wat onze ontsluiting verbetert, moet worden bevorderd. Als we het hebben over werk zonder grenzen kan en mag mobiliteit geen grens zijn.'


Textiel Innovatie Centrum

'Een ander voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking zit nog in een beginstadium maar krijgt stilaan vorm. Vanuit de stad willen we een ambitieus project ontwikkelen rond textiel en innovatie in de voormalige Campus Delghust. Een incubatiecentrum voor textiel en innovatie gekoppeld aan expo, opleiding en congresruimte.

Ook in Noord-Frankrijk, nabij Rijsel, plant de Franse overheid een groot project rond textiel en innovatie, maar dan meer in de onderzoekssfeer. Ook in Kortrijk worden plannen gesmeed rond textiel, maar dan meer in designsfeer.

Deze week nog had ik een gesprek met de burgemeester van Kortrijk, Stefaan De Clerck en professor Kiekens van de Universiteit Gent, die het textiellandschap in Noord-Frankrijk goed kent. De conclusie was dat er wel degelijk mogelijkheden zijn rond grensoverschrijdende samenwerking tussen Frankrijk, Kortrijk en Ronse op het vlak van textiel. Meer nog, de Waalse textielsector bevindt zich in de buurt van Moeskroen. Ook zij kunnen meegenomen worden in het samenwerkingsverhaal.'

Toch mee in de Eurometropool Rijsel-Doornik-Kortrijk?

'We hebben trouwens van de gelegenheid gebruik gemaakt om meer uitleg te krijgen rond het nieuwe district ‘Eurometropool Rijsel-Doornik-Kortrijk’. Op papier een mooi voorbeeld van samenwerking dat zijn bestaansrecht zal moeten bewijzen in de praktijk. We hebben uit dat gesprek trouwens ook geleerd dat Minister-President Demotte deel uitmaakt van ‘la Presidence’ van deze Eurometropool.

Ronse zoekt grensoverschrijdende samenwerking rond die thema’s die voor onze stad een meerwaarde kunnen betekenen. Deze projecten bevinden zich op het vlak van mobiliteit, werkgelegenheid en innovatie. Stof genoeg dus voor een inhoudelijk sterk debat.'


De tussenkomst van Luc Dupont maakt twee dingen duidelijk. Eén: er wordt bikkelhard voortgewerkt aan de Renaixance van Ronse, zij het dan, zoals wel vaker bij Luc Dupont, in alle discretie. Twee: het forum van Marnixring is zoals te verwachten een efficiënte katalysator gebleken voor nuttige dialoog. Mooi. Zo werkt dat. Tuupe vuir Ronse.

HET DEBAT IN EEN NOTEDOP

Zowel Vlaams Minister-president en Waals Minister-president Rudy Demotte als federaal Minister Annemie Turtelboom (die Karel De Gucht – met plotse opdracht naar Mexico – verving) waren aanwezig op dit debat naar aanleiding van 30 jaar Marnixring. Samen met hen: Jean-Paul Van Avermaet (voorzitter Voka Oost-Vlaanderen), Willy Naessens (Groep Willy Naessens), Danny Detemmerman (manager C-Mac Micro Technology), Hugo Bagué (Human Ressources Rio Tinto) en Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder VDAB). Journaliste Inge Becks leidde het debat in goede banen. Zowel Rudy Demotte (in mooi-zangerig Nederlands) en Kris Peeters (met een sterk pleidooi voor regionalisering) als Annemie Turtelboom (met doordachte stellingen) konden de 400 aanwezigen bekoren en hadden geen moeite om het panel van Voka, VDAB en bedrijfswereld van antwoord te dienen.

DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES

° Dat de mobiliteit in het kader van de interregionale arbeidsproblematiek gemakkelijker op te lossen zal zijn dan de wellicht nog meer noodzakelijke mentaliteitswijziging.

° Dat een doorgedreven activeringsbeleid het primordiale streven moet zijn ter bestrijding van de werkloosheid.

° Dat regionalisering en homogene bevoegdheidspaketten (met banenplannen op maat) van essentieel belang zijn voor een coherente tewerkstellingspolitiek. Mits op doorgedreven wijze wordt samengewerkt tussen de gewesten in een voor allen win-win situatie.

° Dat adekwate loonkostsubsidies voor bepaalde doelgroepen moeten leiden tot activering en vooral responsabilisering van bedrijven en werklozen.

° Dat taal geen belemmering mag noch kan zijn mits aan intensieve en efficiënte opleiding en begeleiding naar de streektaal toe (zowel door overheid als door de bedrijven)

° Dat ambitie, migratie, flexibiliteit, innovatie en investeringen absolute vereisten zijn voor een dynamische toekomst ter bestrijding van de aankomende vergrijzing in Vlaanderen en het bereiken van de gewenste 70 percent werkzaamheidsgraad.N60:
DE
FORMELE
BELOFTE
VAN
VLAAMS
MINISTER-PRESIDENT
KRIS PEETERS


Hoogtepunt van het debat was de expliciete belofte en vaste toezegging van Minister-president Kris Peeters de N60 (Gent-Valenciennes) tussen Maarkedal (Nukerke) en Frasnes (Anvaing) – met de steun en medewerking van de Waalse Regering –door te trekken en daartoe alle nodige voorzieningen te treffen tot algehele uitvoering. Eventueel ook de spoorlijn Ronse-Leuze.