23 januari 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR
OPEN VLD
WIL
KLAARHEID
OVER
VEILIGHEID


NA DE DONKERE EINDEJAARSPERIODE, DIE IN RONSE WERD ONTSIERD DOOR GEWAPENDE OVERVALLEN, BLEEF HET VRUCHTELOOS WACHTEN OP EEN KRACHTIG SIGNAAL VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN DAT EEN VERONTRUSTE RONSESE BEVOLKING NIEUWE DE MOED ZOU GEVEN OM DEZE STAD 'TUUPE' NIET OVER TE LATEN AAN VERSCHURKING EN VERLOEDERING.

DE OPPOSITIEPARTIJ OPEN VLD WIL NU KLAARHEID OMTRENT DE VEILIGHEID VAN DE RONSENAARS. FRACTIEVOORZITTER TOM DEPUTTER (foto) INTERPELEERT HIEROVER MAANDAG IN EEN BIJKOMEND AGENDAPUNT WAARVAN WE DE TENEUR HIERNA GRAAG WEERGEVEN.

Tijdens de huidige legislatuur werd het strategisch veiligheids- en preventieplan goedgekeurd.
Bij de besprekingen op de gemeenteraad, heeft de Open VLD fractie haar opmerkingen gegeven. Er is toen vooral gewezen op:
1.het feit dat vele zaken op de lange baan worden geschoven, en dat de plannen weinig concreet zijn.
2.de problemen rond de meetbaarheid van de indicatoren waarmee wordt gewerkt.

De recente gebeurtenissen in Ronse (gewapende overvallen en diefstallen; Golden Games, parking Delhaize, O’Cool,…) en de stijgende bezorgdheid van de burgers omtrent de overlast, onder meer in de buurt van de Grote Markt (zie o.m Het Laatste Nieuws van 22/01/2008), zijn meer dan een subjectief onveiligheidsgevoel, en nopen tot actie. Het is duidelijk dat er nood is aan efficiënte en snel optreden.
Onze concrete vragen zijn:

• Hoeveel keer is de preventieraad samengekomen sinds de goedkeuring van het strategisch veiligheids- en preventieplan?
• Welke concrete acties heeft de meerderheid reeds ondernomen naar aanleiding van de recente gebeurtenissen en wat gaat men preventief doen om deze problemen weg te werken? ( bvb. extra camera’s, meer aanwezigheid van blauw op straat, verhogen van acties in Burger etc.)
• Graag een overzicht van de effectieve besteding van de toegekende subsidies in 2007
•Werd het pilootcomité (strategische doelstelling 2, operationele doelstelling 1 uit het plan) ondertussen opgericht dan wel samengekomen?