29 april 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

ANALYSE VAN EEN WANBELEID

BEWONERS SCHELDEKOUTER VREZEN RAMP
DE NIEUWE (BRAND)HAARD:
EEN VERHAAL VAN VETTE MANDATEN
EN KAPOTTE BRANDBLUSSERS


Het Nieuwsblad pakt vandaag uit met een bijzonder alarmerend verhaal over dreigend brand- en rampgevaar in blokken III en IV van de sociale woonwijk De Scheld(e)kouter. Toen een onverlaat er vorige week een rondslingerende huisvuilzak in het struikgewas aanstak en een bewoner de brand blussen wou, bleek er uit de muurhydrant geen water te komen. Als ze al niet ontvreemd waren, bleken de nog resterende roestige - en dus onveilige - poederblussers bovendien onbruikbaar… vanwege al tien jaar niet meer nagekeken. De controlekaartjes vermelden er 1995 als laatste controledatum. Bovendien ontbreekt het ook nog eens aan pictogrammen die de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen aanduiden.

Hiermee geconfronteerd door de krant zegt voorzitter Walter Kerckhove van de woningmaatschappij De Nieuwe Haard de aangehaalde tekorten inzake brandbeveiliging nauwelijks te geloven. Zijn directeur Freddy Cornelis wijst er op dat een keuring door de brandweerchef werd aangevraagd. De brandweercommandant kwam dan gisterennamiddag inderdaad ter plekke: hij vindt de toestand er onaanvaardbaar.

De pot verwijt de ketel

De directeur van De Nieuwe Haard stuurde de bewoners onlangs een boze brief . Daarin zwaaide hij met boetes en collectief ontslag als ze de huisreglementen, ondermeer op rondslingerend vuil, niet beter zouden respecteren. Hij werd - om nogal voorspelbare sociale en juridische redenen – meteen teruggefloten door de hogere bevoegde instanties. En de burgemeester bleek van zijn kant helemaal niet op de hoogte van de brief. Nu zijn het dus de bewoners zelf die de verantwoordelijken van De Nieuwe Haard met de vinger wijzen. Of de geplande komst van een concierge beterschap brengen zal, valt nog te bezien.

Het failliet van de verpampering

Onderliggend wordt Ronse hier geconfronteerd met de totale mislukking van een voorbijgestreefd sociaal systeem en de verloedering van (schreeuwlelijke) woonkazerneblokken die in de eerste plaats moesten dienen om de kiezersklantenbinding te versterken door verpampering en een beloofde prioritaire plek op de wachtlijsten voor sociale woningen. Dat het bestuur met De Kloef inmiddels uitkijkt naar ‘betere tweeverdieners’ zegt daarover alles.

Het was gewezen schepen Bernard Van Den Daele die decennia geleden al als eerste die nefaste woonkazerne-wildbouw door zijn persoonlijk verzet en zijn consequent ontslag als schepen een halt toeriep. Hij luidde daarmee onrechtstreeks ook de nieuwe tijd in van een meer geïntegreerde en aangepaste sociale invularchitectuur op mensenmaat die we nu overal in Ronse zien wortel schieten.

Kluisbergen redden, Ronse laten rotten?

Het Nieuwsblad doet vandaag een oproep tot zijn lezers om alle goed nieuws over Ronse te melden. Een mini-poll wees namelijk uit dat ‘de Ronsenaars’ vinden dat hun stad te negatief wordt belicht door de media. Als promotor van de ‘Renaixance’ waren en blijven we via deze blog de eersten om dat te onderschrijven. Maar wat als De Nieuwe Haard morgen ontbrandt tot een Brandhaard en we dat wel geweten hebben maar nooit geschreven?

Geen nieuws, goed nieuws?

De pers moet ten allen tijde in alle vrijheid los en ongedwongen haar ding kunnen doen. Van verantwoordelijken van ‘De Nieuwe Haard’ die van de Ronsese belastingbetaler een vet cumulmandaat opstrijken om de zaken te besturen (te bestieren?) wordt op zijn minst verwacht dat ze in alle omstandigheden voor de veiligheid van de Ronsenaars zorgen ook al zorgen sommigen zelf veeleer voor vuiligheid.

In Kluisbergen met het geld van de Ronsenaars betere herenhuizen gaan restaureren terwijl Wijnstraat en Steenbrugge staan te verkrotten, is niét de meest dwingende opdracht van De Nieuwe Haard. Dan uit de lucht komen vallen als in Ronse zelf zoiets essentieels als de brandveiligheid niet deugt: zo werkt dat dus niet. Trop is teveel.

De bewoners van de Scheldekouter dienen natuurlijk wel zelf in de eerste plaats hun verantwoordelijkheid te nemen door de huisregels te respecteren. Sommigen doen dat dus duidelijk niet. Diegenen die het wel doen, draaien er helaas op voor de anderen. De problematiek is al vaker ter sprake gekomen in de gemeenteraad. Ere wie ere toekomt: op herhaaldelijk aandringen van oppositieraadslid Eric Vander Eedt (GBIC) meer bepaald in verband met de wildgroei en navenante hinder van de schotelantennes.

Er zou een wissel gepland zijn aan de top van ‘De Nieuwe Haard’. Burgemeester Luc Dupont zou er binnenkort het roer overnemen van de huidige voorzitter. Niks te vroeg. Hopelijk brengt dat eindelijk beterschap voor 'de sociale schande van Ronse' die de verloedering van sommige woonblokken er nu geworden is. Misschien ware het in afwachting voor de verontruste bewoners interessant de bedragen voor de honorering van beheersmandaten bij De Nieuwe Haard op te vragen...