21 november 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR


BIJ EEN ENQUETE VAN OPEN VLD…

HET VERHAAL DAT U NOG NERGENS LAS…

WERK AAN DE WINKEL…KLANT VOOR DE SCHEPEN VAN INTEGRATIE.


Open VLD Ronse heeft de Ronsese middenstanders ondervraagd naar hun noden en wensen. Op basis van de resultaten van die enquête ventileert de partij van voorzitster Natascha Meeuws (foto) een aantal interessante bevindingen en voorstellen.

De meeste middenstanders ervaren de inspanningen van het bestuur de afgelopen zes jaar om het centrum te herwaarderen als positief. Het handelspandenfonds, de kerstmarkt en de renovatie van de binnenstad worden gunstig onthaald.

De binnenstad zit echter wel met een parkeerprobleem. Er is een nijpend tekort aan parkeerplaatsen. Ondermeer omdat inwoners en middenstanders zelf met hun parkeerkaart de karige plaatsen bezetten.

Een betere aanduiding van de parkings (Kloef, Sint-Martinus) en een parkeerroute ware daarom wenselijk en parkeren op de middag moet gratis kunnen, vindt Open VLD.

Er is wat betwisting omtrent de vraag of het eenrichtingsverkeer in Wijnstraat en Abeelstraat wenselijk blijft. De bereikbaarheid zou erdoor beperkt zijn en ook het lossen en laden zorgt voor hinder. Zoals elke Ronsenaar dagelijks kan ondervinden. De parkeertoestand aan het Rooseveltplein (en het steeds frequenter eventjes stationeren in dubbele file) daar is al helemaal een soep.

De middenstanders willen dat kleine belastingen als de taks op verlichting van winkelramen en reclame op de aanhangwagens worden geschrapt. Ook de communicatie met het stadsbestuur kan beter, vinden de middenstanders. (Al zal je ten stadhuize dit verhaal omgekeerd horen).

Cityverantwoordelijke

Om Ronse te promoten, willen de handelaars dat er een Cityverantwoordelijke komt die met de middenstanders verkoopsondersteunende acties coördineert.

De handelaars voelen zich nu vaak niet betrokken bij het beleid en voelen het aan alsof ze inspraak missen. Die Cityverantwoordelijke zou aan de slag kunnen als ombudsman tussen handelaars en stadsbestuur.

De enquête van Open VLD legt dus een aantal symptomen bloot van een commercieel centrum dat in werkelijkheid vecht... voor overleving. De diepere oorzaken daarvan zijn hier al eerder uitvoerig beschreven:


Grote winkelketens die de commerce uit het centrum trekken
Een zieltogende woensdagmarkt
Een tanende zaterdagmarkt
Verkrotting van winkelpanden
Achteruitgang van het aanbod
Leegstand
Veelvuldig verloop
Verminderde koopkracht ingevolge hoge werkloosheid.


Het andere verhaal

Laat er geen twijfel over bestaan: deze enquête is zeer verdienstelijk en komt op haar tijd. Ze verdient een zorgvuldige opvolging in de gemeenteraad bij monde van fractiewoordvoerder Tom Deputter en gemeenteraraadslid Patrick De Dobbeleer en een consequente navenante doorstroming in het beleid.

Een verhaal dat echter nièt uit deze enqûete blijkt en ook nog nergens is aangekaart, draait om het koopgedrag van de ‘nieuwe Ronsenaars’:

Misschien ware het hoogst wenselijk dat Open VLD in de toekomst ook eens peilt naar het koopgedrag van de allochtone bevolking in Ronse.

Wordt er door de allochtone gemeenschap gekocht in Ronsese winkels?
En zo ja enkel in als 'eigen' bekende handelszaken?
Of dan veeleer buiten Ronse, bijvoorbeeld Brussel?


Integratie is niet alleen een zaak van Nederlands leren en je de cultuur van een stad en land eigen maken.
Integratie veronderstelt ook echte participatie in het commerciële leven van een stad via consequent integrerend consumentengedrag.

Het zou zeer bevorderlijk zijn voor de onderlinge verstandhouding onder alle Ronsenaars wanneer de allochtone en natuurlijk alle andere 'nieuwe Ronsenaars' vertrouwde klanten worden van de Ronsese handelaars.

Gelijke kansenbeleid, emancipatie, interculturaliteit en al die dure woorden veronderstellen ook dat er gewerkt wordt aan een echt geïntegreerd koopgedrag.

De Benieuwde Ronsenaar wil het taboe daarover daarom doorbreken.

Als je het ons vraagt, is dat (zwaar) werk aan de …winkel voor schepen van integratie Gmati-Nedia Trabelsi.