24 juli 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (133)

TOPACT BRUULCONCERTEN:

HET ZWANENMEER....HIERONDER PUBLICEREN WE GRAAG
IN PRIMEUR EN ONVERKORT
DE OPEN BRIEF
AAN HET STADSBESTUUR

VAN MILO VAN DRIESSCHE
NAMENS HET ACTIECOMITE
GLORIEUXLAAN EN BRUUL


Open brief aan het stadsbestuur.

Verzuipen tussen de groene heuvels…

Pompen of verzuipen…


Vrijdagmorgen 20 juli 2007 was het weer zover. Een pittig onweer en Ronse liep weer maar eens onder de smurrie. Het is de veertiende maal (u leest goed: VEERTIEN!) sinds de geniale werkzaamheden van AQUAFIN (1996) dat de Bruul en aanpalende straten in de klappen delen.

Hemel(sluis)tergend, wraakroepend! Er zijn geen andere woorden voor.
Woedend is de buurt, razend op zoveel arrogante incompetentie van weledelgeleerde zakkenvullers.

Veel te hoogmoedig om het gigantische geblunder toe te geven. Volgens diverse bronnen heeft het 420 000 000 BF gekost (u leest terug zeer goed: vierhonderdtwintig miljoen!!!) om ons permanent in de miserie en de rioolsmurrie te duwen. Wij hebben er, oh ironie, nog voor betaald ook via de belastingen.

Aan diegenen die zeggen dat we Aquafin niet te vlug met de vingers mogen wijzen willen wij het volgende kwijt: ingenieurs die zelf bij Aquafin werkten bevestigen ons dat de collectorwerken aan de Bruul een grote blunder zijn en dat zo ’n systeem gewoon nooit kan en zal werken.

Maar het hele zootje uitbreken zou terug een half miljard kosten. Schuld bekennen en zijn verantwoordelijkheid nemen zouden voor die zo beschermde lobby-genieën teveel gezichtsverlies betekenen. Trouwens, welke simpele sterveling zou tegen zo’n gigant als Aquafin durven te protesteren…

Ze misrekenen zich: er zijn juridische stappen ondernomen, tegen Aquafin én het stadsbestuur. Ik vertel geen geheimen, het stond in de kranten.

Het nadeel van zo ’n rechtszaak is dat het lang zal duren, veel zal kosten en dat er dan ook nog recht moet gesproken worden…
On ne connaît pas toujours le dessous des cartes…
Maar goed, wordt vervolgd…

Intussen weten wij wel beter: al het water wordt afgevoerd naar het laagste punt van Ronse naar enkele (bevuilde en deels onder de modder staande) collectoren. Van daaruit wordt dat water ‘retour’ gestuurd naar één punt om dan met pompsystemen stroomafwaarts gestuwd te worden. Dit is toch je reinste onzin!

Zelfs de ganzen van de Bruul gaan dat niet geloven. Die beesten zijn intussen wel tevreden: zij krijgen regelmatig een enorme vijver om naar hartelust te peddelen.
De eendjes vinden het ook fijn dat de pompen meestal niet of onvoldoende werken.

Aquafin, Stadsbestuur, Provincie en studiebureaus: Het paraplu (sic) systeem.

Dat de Aquafinconstructies rijp zijn voor publicatie in het blunderboek, weten we dus. Maar ook het stadsbestuur gaat niet volledig vrijuit. Als bouwheer, diende de (vorige) coalitie meer controle uit te oefenen en verantwoording te vragen bij die mega werken.

De huidige bestuursploeg dient nu zijn verantwoordelijkheid te nemen om snel en efficiënt structurele maatregelen te voorzien om wateroverlast te vermijden.

We stellen vast dat de zwarte piet maar al te graag wordt doorgegeven aan de ‘studiebureaus’. Aquafin doet dat, de Provincie eveneens. De stad verwijst naar de Provincie, de Provincie naar de stad.

Het is trouwens gemakkelijk om elkaars de schuld te geven als men weet dat bijvoorbeeld het beheer van de Molenbeek (waterloop categorie 2) de bevoegheid is van de Provincie en de zijbeken van die molenbeek onderhouden en beheerd worden door de stad Ronse (waterlopen categorie 3) vb: Vloedbeek, Lievensbeek, Drieborrebeek, Broekebeek, Isaakbeek, Hogerluchtbeek, enz.

Acties tegen de wateroverlast.

Wij hebben in een recent verleden meermaals gereageerd en acties gevoerd.
Met zwarte vlaggen, op het stadhuis bij burgemeester Kerkhove, voor de Bruulconcerten en ga zo maar door. Niet omdat het plezant is om op de barricaden te staan, niet om in de kijker te lopen. Wel om de wantoestanden aan te kaarten en het op te nemen voor een leefbare buurt.

Mijnheer Dupont, wij doen dit ook niet om ‘negatief’ te doen! Wij willen enkel onze sociale verantwoordelijkheid opnemen voor onze buurtbewoners die keer op keer de dupe zijn, die het niet meer zien zitten en moedeloos wachten op verder onheil.

Je moet eens lieslaarzen aantrekken en gaan kijken bij de ondergelopen mensen in de huizen van het Bruulsteegje. In shock, radeloos, sprakeloos, wenend waden zij tussen de dobberende meubels. Stinkend rioolwater tot in de omvergevallen frigo.
Het zijn beelden die ik nooit meer vergeet. Het zijn toestanden waar ikzelf ’s nachts nog wakker van lig.

Ik denk dan ook aan mensen zoals Rudy Van Driessche, wiens eigendom is ondergelopen, maar die eerst gaat kijken of er bejaarden in de buurt zijn die in nood verkeren of hulp nodig hebben. Gewoon heldhaftig!

Ik denk ook aan de oude vrouw die in het water was gevallen en door Rudy op het nippertje van de verdrinkingsdood werd gered. Zij overleed echter later in het ziekenhuis.

Voor al déze mensen voeren we actie! Dat is onze motivatie. Daarom willen wij samen met mensen van ons buurtcomité de problemen verder aankaarten en druk uitoefenen om de wateroverlast in heel Ronse als prioritair te behandelen.
Wij willen niet ‘negatief’ doen, we willen vooral actie voeren voor een leefbaar Ronse. Stef zou zeggen: “Tuupe veur Ronse”.

Luc Dupont heeft dat zeer goed begrepen toen hij bij de laatste actie het woord nam op de kiosk voor de aanvang van het Bruulconcert (27 augustus 2004) .
Wij hebben dit ten zeerste geapprecieerd.

Onze actiepunten.

Onze actiepunten zijn in elk geval duidelijk:

Prioritaire, structurele en efficiënte aanpak van de waterellende.

 Een stapsgewijze, concrete en snelle realisatie van de waterbufferbekkens.
 Maatregelen onderhoud, verbetering en controle van bestaande systemen: o.m. uitslibben collectoren, werking pompen, onderhoud rioleringen, verbreding en uitkuisen van overwelving Molenbeek en Isaakbeek enz.
Erosiebestrijdingsmaatregelen enz.
 Kritisch bouwvergunningsbeleid: risicogebieden, waterdoorlaatbare parkeerterreinen, regenputten verplicht maken, enz.
 Herziening van de complexe problematiek van de waterhuishouding in zijn totaliteit.
Herprofilering van de Molenbeek stroomafwaarts. De problematiek moet immers in zijn totaliteit bekeken worden.

Wat deden de protagonisten Stad, Provincie en Aquafin.

Allen: HOPEN DAT HET NIET TEVEEL REGENT!!
Formidabel! Proficiat, da ’s een goed begin.
Tot daar kunnen wij echt wel volgen. Wij hopen dat eigenlijk ook…

Allen: veel studies, duur en met ronkende namen zoals ‘hydronautstudies’
(Belgroma, en consoorten…)

Aquafin: hopen dat men niet teveel gaat rommelen met de complete miskleun van de collectorwerken. Er genoegzaam van uitgaan dat er geen rechtszaken gestart worden. De schadeclaims kunnen anders héél hoog oplopen. De schuld in de schoenen schuiven van de studiebureaus.

De provincie: studies.

Met veel poeha twee grote wachtbekkens aankondigen. Zie verder: bufferbekkens van de stad.

De Stad Ronse.

Info via ‘inzicht’ en infovergaderingen.

Met de huidige coalitie wel een concreet plan met als peilers: waterbufferbekkens, aanpak overwelving Molenbeek en Isaakbeek ter hoogte van de Hospitaalstraat,
erosiebestrijding en herprofilering van de Molenbeek stroomafwaarts.

Het tweede luik is al gerealiseerd: het wegwerken van de vernauwing van Molenbeek bij de bouw van de nieuwe appartementen aan de Hospitaalstraat.
Wij dachten dat we een stuk veiliger zouden zijn…

Helaas… op vrijdag 20 juli 2007 werden wij weer met de neus op de feiten gedrukt.
De pompsystemen en het collector débacle van Aquafin bewezen eens te meer hun ondeugdelijkheid.


De waterbekkens zijn gepland. De voorstelling gebeurde op de infovergadering in Brouwerij De Keyser in oktober 2005

Op het stadhuis vernemen we dat de procedures inderdaad lang kunnen duren.
Onteigeningen, aankoop, gebruiksovereenkomsten en aanbestedingen zijn inderdaad niet altijd op korte termijn te realiseren. Maar wij zouden graag zien dat er druk wordt uitgeoefend om een en ander te bespoedigen.

In andere steden, in ander risicogebieden kan het dus wél veel sneller.
Want indien de bufferbekkens in Ronse op de lange baan worden geschoven, om welke reden dan ook, zullen we nog dikwijls onderstromen.

Snelle realisatie van de waterbufferbekkens.

Alhoewel de werken aan de overwelving van Molen- en Isaakbeek op het eerste gezicht weinig aarde aan de dijk hebben gebracht, stellen de gedupeerden hun hoop op de wachtbekkens.

Wat voorgesteld werd is inderdaad serieuze kost.
De retentiecapaciteit van de waterwachtbekkens is indrukwekkend.
De provincie heeft het licht op groen gezet (in 2004…) voor twee grote spaarbekkens aan de Molenbeek. De bufferbekkens ter hoogte van de spoorweg (Den Hul) en ter hoogte van de Ijsmolenstraat hebben samen een buffercapaciteit van 53 000 m³. (resp. 43 000 en 10 000 m³)
De aanleg van waterbekkens Vloedbeek (23 000 m³), Lievensbeek (10 000 m³) en Drieborrebeek (4 500 m³) hebben een capaciteit van 37 000 m³
Samen geeft dat een gigantisch retentievolume van 90 000 m³!!
Dan zijn er ook nog twee kleinere waterbekkens voorzien voor de Broekebeek.
Die kunnen ook de druk van de ketel houden voor Broeke en Glorieuxlaan.

Deze maatregelen kunnen zeker een bepalende factor zijn in het opvangen van het hoge piekdebiet bij hevige onweersbuien.
Alleen vrezen wij dat er nog veel water door de Molenbeek zal stromen vooraleer deze waterspaarbekkens zullen operationeel zijn.

Vechten tegen de waterkaai…

Wat mij nog het meest stoort is het defaitisme van sommigen. Het stoort ons mateloos dat men overstromingen als gewoon en inherent aan deze stad beschouwt.

Het is echter duidelijk dat er snel moet gereageerd worden.

Maar wat zien we wel? Grote bouwplannen!

In de St-Ambrosiusstraat komt een bouwpromotor een groot complex neerpoten.
En waar gaat de afwatering van de zo geroemde Kloef naar toe?
Juist! Er zijn geen andere mogelijkheden.

De Kloef: wonen in het groene hart van Ronse!
De Bruul: wonen in de bruine aars van Ronse…(sorry voor het woordgebruik)

De Bruulconcerten zijn gevlucht naar de Grote Markt.

‘Bruul, feestweide of rampgebied’ was het thema van onze vorige actie.

Het is jammer genoeg het tweede geworden, en niet alleen maar voor de Bruul.

Dus, Provincie, Stad Ronse, Aquafin, studiebureaus, trek de paraplu ’s maar in.
Samenwerking is de enige goede weg.
Stop deze waterellende.
De emmer is al lang overgelopen.

Nie dreupoö, deurepiesen.


Milo Van Driessche

Actiecomité Glorieuxlaan / Bruul.