05 oktober 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (160)

DE KLACHT VAN VLD VERSUS GBIC.

HET WARE VERHAAL.

In hun verkiezingsdrukwerk beschuldigen Rudi Boudringhien, Erik Van Der Eedt en Isabelle Raevens ‘een aantal Ronsische bestuursleden van meer dan rechtse sympathieën en een geplande samenwerking met Vlaams Belang en konsoorten’. De VLD dient hiertegen klacht in bij het parket wegens laster en eerroof.

Waarover gaat het? Wat gebeurde er de afgelopen maanden zoal achter de schermen in deze ontspoorde verkiezingshetze?


De Nieuwe Ronsenaar neemt u mee naar de donkere achtersteegjes van de lokale politiek. Opgepast, zachte zielen zich onthouden. Soapliefhebbers daarentegen…

Al maanden wordt deze blog gestalkt met scheldproza die onze persoonlijke leefsfeer wil raken en kwetsen in onze meest dierbare vriendenkring. Deze chronische haatmails (waarop we niet reageerden) gaan uit van een VLD-bestuurslid dat zichzelf tot op vandaag in de Burgerkrant een prominente rol wil toemeten in de VLD-Ronse ofschoon hij zelf geen kandidaat is op de lijst.

Vermits de scheldkannonades steevast werden geformuleeerd namens ‘wij van de VLD’, vroeg De Nieuwe Ronsenaar daarover op dinsdag 29 augustus jongstleden een eerste keer om meer uitleg aan voorzitter Patrick De Dobbeleer met de vraag of deze lasterlijke brieven geschreven werden met zijn medeweten en dat van zijn bestuur. En zo neen, wat VLD hiermee schikte te doen.

Zelf hebben we de gewoonte alle scheldproza zonder gevolg in de prullenmand te mikken (we hebben beters te doen). Ware het niet dat hierin ook de grootste lasterlijke onzin werd verkondigd omtrent een zeer dierbare vriend, gewezen politicus. Daarbij werd ondermeer ook een hoogst onrechtvaardig hardnekkig oud leugenverhaal omtrent persoonlijke verrijking op de eerste Ronsese instroom van migranten nieuw leven ingeblazen.

Het antwoord van Patrick De Dobbeleer op onze vraag was formeel. De brieven kwamen er compleet buiten zijn medeweten. Hijzelf en zijn bestuur distantieerden zich totaal van de inhoud ervan. Er zou voor gezorgd worden dat dit zou stoppen.

De Nieuwe Ronsenaar werd in afwachting vriendelijk verzocht er verder geen ruchtbaarheid aan te geven. Het ging hier immers om louter persoonlijke ontsporingen van één bestuurslid. Meer niet. We gingen in op dat verzoek om de zo al geteisterde Ronsese liberalen niet te schaden.

Van ‘monddode journalisten en kluutjespolitiekers…’

Op 25 september jongstleden kwam er echter een nieuwe stalkmail. Deze keer kreeg de scheldtirade een ronduit verontrustende politieke dimensie voor de Ronsese democratie.

In eerste instantie maakte dit bestuurlid van de VLD, partij die de vrijheid nochtans hoog in het vaandel voert, zich biezonder vrolijk over het feit dat diegene aan wie hij zijn schrijven eigenlijk richtte (zelf kregen we de mail deze keer immers als een tussendoortackle in cc) erin geslaagd zou zijn ondergetekende mooi monddood te maken - lees te broodroven - als journalistiek medewerker bij Passe-Partout. (Het omgekeerde is natuurlijk waar. Fidele lezers van Walter Ego in Passe-Partout en Pas Uit kunnen dat natrekken in recente edities aldaar).

Ten tweede, en dit is pas echt relevant voor het Ronsese bestuur na zondag, maakte de mailstalker zich al bij voorbaat heel vrolijk over ‘de gigantische score van Erik Tack die gaat blijven scoren zolang er kluutjespolitiekers zijn’..
Er werd ons en passant ook een – medeplichtige - warme vriendschap toegedicht voor... Pol Kerckhove en diens kiezers de ‘OCMW-Walen en allochtonen’ enz.

We besparen u de rest, bij gebrek aan voldoende niveau voor deze blog.

Als afsluiter was er tenslotte nog grote anticipatieve vrolijkheid over ‘een nieuwsje dat binnenkort de Ronsese politiek zal doen daveren in al zijn voegen.’

Met andere woorden: wacht maar op de nieuwe coalitie met Tack, leve de monddood gemaakte journalisten van de gemuilkorfde Passe-Partout en weg met die kluutjespolitiekers van alle andere partijen…

Het recht van de Ronsenaars

Omdat de Ronsenaars blijkens artikel 18 van de Belgische Grondwet recht hebben op vrije informatie, omdat dergelijke verregaande manipulaties vanwege een toonaangevend bestuurslid in één van de grootste democratische partijen van Ronse verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de misleiding van de Ronsese kiezers, hebben we besloten onze lezers van dan af – wel met bijzonder grote zorg voor alle nuances - over deze zaak grondig te informeren.

We schreven daarbij volledigheidshalve vooraf dat De Nieuwe Ronsenaar in het bezit is van een document van 28 maart 2006 waarin alle kandidaten van de VLD-lijst er zich schriftelijk toe engageren nièt samen te werken met het Vlaams Belang. De objectiviteit bracht er ons bovendien toe andermaal te onderstrepen dat André Deruyver ons op het eerste Wietiesdebat in een persoonlijk gesprek verzekerd had dit nooit te zullen doen 'als oprichter van het 8 mei-comité.'

Ook Patrick De Dobbeleer heeft tegenover ons al vele malen zowel mondeling als schriftelijk de roddels rond zijn persoon in deze ontkracht en ons bevestigd dat er voor hem geen sprake kon zijn van samenwerking door wie dan ook op zijn lijst met het Vlaams Belang na de verkiezingen.

Kordaat teruggefloten

Tegelijk werd door De Nieuwe Ronsenaar opnieuw contact opgenomen met de VLD- partijtop. Met een bijkomende vraag om uitleg over deze onthullende mail en de bedoelingen van de partij terzake. Een delegatie van de partij heeft daar vorige week donderdag 28 september zeer alert op de toepasselijke manier op gereageerd en de betrokkene meteen kordaat teruggefloten.
Meer valt daar niet over te schrijven en voor ons was daarmee de kous ook af.
Zeker in het licht van de naderende verkiezingen en de hoog oplaaiende hetze met de rivalen van GBIC kon het niet de bedoeling zijn dat het blauwe kind met het badwater zou worden weggegooid.

Het moet daarbij als besluit eenieder duidelijk zijn dat Patrick De Dobbeleer, André Deruyver en alle andere VLD-kandidaten voor zondag hier simpelweg in volle verkiezingscampagne voorbij werden gesneld door een ontspoorde einzelganger in het eigenste VLD-bestuur die duidelijk niet thuis hoort in een partij die de principes van vrijheid en verdraagzaamheid bijzonder koestert.

Alle andere interpretaties die daaraan gegeven worden, zijn dan ook volkomen voor rekening van de bekvechtende verkiezingskandidaten en dienen te worden gezien in de context van de nu hoog scorende verkiezingskoorts.