13 februari 2013

EEN MOOIE DAG VOOR RONSE

RAAD VOOR BETWISTINGEN
KEURT HERZIENE VOORDRACHTAKTE OCMW GOED


VOORZITTER WIM VANDEVELDE:
'WE VOLGDEN DE JUISTE WEG'.
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft zopas het licht op groen gezet voor voorzitter Wim Vandevelde en de Ronsese raad van het OCMW. De oplossing om tijdens de installatiegemeenteraad van 2 januari de genderregel te respecteren door een gecorrigeerde voordrachtsakte in te dienen, kan rekenen op het begrip en de goedkeuring van de Raad. Dit is een heel mooie dag voor Ronse. De Raad neemt hiermee een wijze beslissing.

In een gesprek dat ik zopas met hem had , zegt me OCMW-voorzitter Wim Vandevelde dat hij er altijd een goed oog in heeft gehad.

Dat de Ronsese administratie (lees: stadssecretaris Linda Vandekerkhove, foto hieronder) tijdens de hoorzitting vorige week voor de Provinciale Raad der Betwistingen de gedeelde verantwoordelijkheid voor een oppervlakkige controle van de initiële versie van de voordrachtakte moedig op zich heeft genomen, wordt door de OCMW-voorzitter bijzonder naar waarde geschat.

Het is alvast een mooie wissel op een hechte en goede samenwerking waarbij alle Ronsenaars tuupe baat hebben. Zeker nu de kloof tussen ‘het stadhuis’ en ‘het sociaal huis’ gaandeweg zal worden gedicht, ondermeer met een herschikking van de stadhuisdiensten en een drempelverlaging van alle stadsdiensten.


'

'Ook de Ronsese administratie nam moedig
haar verantwoordelijkheid op'
.

Wim Vandevelde : ‘Navraag bij juristen leerde ons dat de herziene voordrachtakte tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad wel degelijk de goede oplossing was. De weg die door de gemeenteraad van Ronse is gevolgd, was dus de juiste. Zo blijkt vandaag. Voor alle duidelijkheid wil ik hier benadrukken hoezeer ik het apprecieer dat de Ronsese administratie, toen die hierover door de Raad der Betwistingen is gehoord vorige week, duidelijk en eerlijk heeft toegegeven dat het onderzoek naar de initiële voordrachtakte (die waarbij de genderregel per partij door de N-VA niet was gevolgd) nogal oppervlakkig was geschied.’

Al weken aan de slag

Wim Vandevelde: ‘We hebben echter niet gewacht op deze uitspraak om al volop aan het werk te schieten. Om ons nieuwe verhaal te schrijven voor de werking van het OCMW in Ronse zijn we al weken aan de slag met alle betrokkenen van het Ronsese OCMW, dit om grondig te sleutelen aan de structurele aanpak.’

Ook over de privatisering van rustoord en kribbe, zoals in het bestuursakkoord wordt open gehouden?

Wim Vandevelde: ‘Alle pistes blijven hier open. Zowel voor een openbaar beheer zoals nu het geval als voor een privaat-publieke samenwerking (PPS) of een zuivere privatisering. Dit zal echter eerst allemaal grondig door mezelf als voorzitter samen met de raad en met de hele OCMW-administratie in samenspraak met burgemeester Luc Dupont worden bekeken.'

De N-VA Ronse komt vanavond nog bijeen om zich te beraden over de nieuwe rolverdeling binnen gemeenteraad en OCMW voor de partij na deze gunstige uitspraak. Bij de gecorrigeerde voordrachtsakte legde gemeenteraadslid Angélique Syroit immers de eed af als OCMW-Raadslid om er de genderregel te doen kloppen.

De hulpbehoevende mensen van Ronse waren hoe dan ook geen meter verder geholpen en gediend met eindeloze procedurekwesties en geld verslindende contraproductieve politique politicienne. Veel meer dan over de vorm en de lettertjes van de wet, kan het vanaf vandaag in Ronse gaan over de inhoud: een rechtvaardig Ronse voor alle Ronsenaars van goede wil.