08 september 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

BREDE MEERDERHEID VOOR RONSE VLAAMS

ONS EXCLUSIEF DOCUMENT BEWIJST HET :

FACILITEITEN VERTRAGEN DOORSTEEK N60

EXTRA FRANSTALIG KENNISGEVINGDOSSIER NODIG...‘De faciliteiten hebben inderdaad een aantal dossiers in het verleden geblokkeerd. Zo denk ik maar aan de fusie van gemeenten. Maar ook het stiefmoederlijk behandelen van Ronse betreffende haar ontsluiting in het dossier van de doortrekking van de N60 en daarbuiten. Wij stellen ons echter de vraag in welke mate de faciliteiten de realisatie van dergelijke dossiers nog in de weg staat’

Dat vraagt Björn Bordon, Ronse’s jongste gemeenteraadslid, zich af op zijn site.(Zie foto mèt kuifje). Hieronder een antwoord ter attentie van onze jonge sympathieke kameraad Björn en zijn Sp.a-Groen-companen.

Via ‘een gunstige wind’ konden we de hand leggen op een aangetekend schrijven van 25 augustus uitgaande van de de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid omtrent de N60. Deze brief is gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse. Hij handelt nu net over de huidige Missing Link van de N60 ter hoogte van Ronse. Meer bepaald betreft hij de lopende Milieu Effecten Rapportering (MER).

We citeren uit deze brief: ‘Naast het Nederlandstalig kennisgevingsdossier dient ook een Franstalig kennisgevingdossier ter inzage aan het publiek gelegd te worden’ zo meldt de brief aan het Ronsese bestuur.

Derhalve wordt het bestuur meedegedeeld dat er weldra een bijkomende termijn voorzien wordt van terinzagelegging van het kennisgevingsdossier van het Plan-Mer 'Missing link N60 ter hoogte van Ronse'.

Deze termijn zal lopen van 12 september 2008 tot en met 10 november 2008.

Naast het Nederlandstalig kennisgevingsdossier dient ook een Franstalig kennisgevingdossier ter inzage aan het publiek gelegd te worden.’

Met andere woorden: de hele zwik moet nog eens worden overgedaan. Dit om enkele hardleerse Franstaligen die na veertig jaar faciliteiten nog altijd de Nederlandse taal niet beheersen, de tijd te geven het hele rapport nog eens op hun gemakske in het Frans in te kijken.

Duidelijker antwoord op de vraag van Björn Bordon kan er niet bestaan. De faciliteiten zijn een socio-economische wielklem op Ronse. Deze brief is daar het zoveelste bewijs van.


Wisselmeerderheid rond motie Ronse Vlaams op komst?

Meer en meer ziet het er ondertussen naar uit dat de socialisten van Ronse inmiddels compleet geïsoleerd geraken binnen de Ronsese Vlaamse frontvorming die zich nu razendsnel en in brede kring aan het vormen is rond de brief van Dupont.

Het bemoeizuchtige stuntbezoekje van de burgemeester van Frasnes Jean-Luc Crucke heeft voor een spontane Vlaamse reflex en een snelgroeiende toenadering gezorgd tussen alle Ronsese Vlamingen.

Steeds meer wordt dan ook nu al terdege rekening gehouden met de mogelijkheid van een eenmalige Vlaamse wisselmeerderheid voor de motie van Erik Tack rond de formele vraag van Ronse aan de federale overheid om de faciliteiten af te schaffen.


Uit een enquête op de blog van Het Nieuwsblad (klik hiervoor door op onze collega Koen Lauwereyns hiernaast) blijkt dat zomaar eventjes 83 percent der ondervraagde Ronsenaars gaan voor de afschaffing van de faciliteiten….

Vijf minuten moed voor Ronse

Door te weigeren de diepe oorzaken van de armoede en de werkloosheid (inwijking uit Franstalig Brussels allochtonië en de Waalse Quart Monde) onder ogen te zien, kiezen de Ronsese socialisten voor een al te doorzichtige electorale kiezersbinding bij steunzoekers. Dat dit gebeurt onder het mom van de grenzenoverschrijdende solidariteit, kan geen enkele maatschappelijk betrokken Ronsenaar nog echt weten te overtuigen. Dat is jammer want de echte broederlijkheidsgedachte is er in deze tijden van chagrijn, verstarring, verkramping en intolerante verrechtsing van een deel van het Ronsese kiezerskorps precies heel hard nodig.

De Ronsese werkende klasse zelf moet weer het gevoel krijgen dat die solidariteitsgedachte in de eerste plaats en zeker ook voor hen zelf geldt en in de twee richtingen werken moet. Dat er Ronsese fabrieken (en de bijhorende tewerkstelling) naar Leuze en Orcq verdwijnen, zou de socialistische kopstukken van Ronse wat dat betreft te denken moeten geven.

Dat de bazen daar na vijf jaar van dik gesubsidieerde tewerkstelling hun zaak weer doorverkopen om met de gemeenschapsgelden te gaan golfen, evenzeer.

Dat de Nederlandsonkundige filières uit Brussel en Wallonië in Ronse voor het slechtste werkloosheidcijfer van Vlaanderen zorgen zou hen er moeten toe aanzetten rekening te houden met de specifieke situatie van Ronse en in de eerste plaats te gaan voor een volwaardige bestuurlijke identiteit van Ronse. Zonder klemmmen noch remmen zoals van het soort waarvan we hierboven een flagrant voorbeeld geven in verband met de N60...

De socialisten van Ronse wacht de komende gemeenteraad vijf minuten politieke moed in het belang van de Renaixance en de toekomst van Ronse. Bij een eventuele individuele geheime stemming naar ieders persoonlijke overtuiging en zonder opgelegde partijdiscipline over de simpele vraag om van Ronse een volwaardig Vlaamse stad te maken zonder opgelegde remmen, kan dat nog.

Wie nooit zijn mening herziet of nuanceert, is gevaarlijk bezig.

Ronse: Vlaamse stad met uitzicht


Als morgen bij een wisselmeerderheid van CD&V en Vlaams Belang (plus Open VLD en wie weet enkele individuele socialistische gekozenen) het Cordon Sanitaire rond dit ene 'strategische punt' doorbroken wordt, dan zal geen Ronsenaar die al die lamentabele statistiekjes over onze geliefde stad hartsgrondig beu is, daar nog echt veel op aan te merken hebben. Ook niet wie écht begaan is om de solidariteit.

De socialisten van Ronse krijgen op de volgende gemeenteraad allicht nog een kans om mee met de Vlaamse meerderheid het tij naar de heropstanding van Ronse te doen keren. Hoe dan ook: Ronse wordt mèt of zonder hen nu snel een Vlaamse doch taalhoffelijke gastvrije stad in het Eurodistrict Lille-Tournai-Ronse-Kortrijk. Waar ook onze Waalse broeders vanzelfsprekend welkom zijn en blijven zonder dat Ronse hen daarom dient te onderhouden. Solidariteit stoelt op wederkerigheid. Ze begint bij zelfrespect. En bij de zorg om Ronse en de Ronsenaars zelf.