26 juni 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (124)


DE VERZWEGEN WAARHEID

OMTRENT HET HERMES BELEVINGSCENTRUM

HOE HET STADSBESTUUR UW PERCEPTIE MANIPULEERT

HERMES VAN ZIJN PAARD DOOR DUIVELSTRUUK.


Maandag presenteerde voorzitter (en Fierteldrager) Wim Vandevelde namens de Werkgroep Hermes Belevingscentrum een maandenlang grondig voorbereide en grondig uitgewerkte power point omtrent de creatie van een multimediaal Hermes Belevingscentrum in de oude Sint-Martens. Hierna eerst de notulen (punt 35) uit het verslag van het schepencollege hieromtrent.

Gelet op de presentatie door de heer Wim Vandevelde namens de werkgroep ‘Hermes Belevingscentrum’, betreffende het opstarten van dit initiatief in de oude Sint-Martinuskerk;
Hoort de bemerkingen terzake vanwege de heer Eric Devos, conservator, waaruit blijkt dat:
- er naast dit voorstel ook nog een ander project groeit voor het voorgestelde gebouw, met name het concept van een bezoekerscentrum voor Ronse of voor de Vlaamse Ardennen
-er slechts een beperkt aantal historische en liturgische stukken rond Sint-Hermes en de Fiertel beschikbaar zijn, en dat die zich quasi allemaal in de Sint-Hermeskerk bevinden, waardoor ze naar de Sint-Martinuskerk overgebracht zouden moeten worden
-het gevaar bestaat dat men dan zeer snel in louter decoratieve, doch inhoudelijk weinig onderbouwde toestanden terecht zal komen
-het meemaken van de Fiertel eigenlijk de beste belevenis is, en dat daar, in eerste instantie aan de historische stoet, moet verder gewerkt worden
-het erg moeilijk zal zijn om de interesse van de bezoeker op lange termijn levendig te houden
-er gewerkt wordt aan een vernieuwde inrichting van de Sint-Hermescrypte, dé plaats waar de cultus rond de heilige kan opgeroepen worden

Erkent dat de Stad Ronse zich historisch ontwikkeld heeft rond de relieken van Sint-Hermes en dat dit aspect zeker een belangrijke plaats verdient in de ontsluiting van ons lokaal erfgoed, met de crypte als uitvalsbasis.
BESLIST
het concept van de beleving rond Sint-Hermes en de Fiertel verder te onderzoeken.


Manipulatie van de perceptie

De notulen van het schepencollege worden doorgestuurd naar de pers. Niets mee aan de hand. Zo hoort het. Ware het niet dat in deze notulen met geen woord wordt gerept over de vele troeven van dit mooiste project omtrent Fiertel en Hermes uit de geschiedenis van de Ronsese Vrijheid. Vele troeven die tijdens de voorstelling uitgebreid in beeld werden gebracht.

Met andere woorden: het stadsbestuur onthoudt de Ronsenaar aldus doelbewust de essentie van de informatie en geeft enkel de bezwaren ertegen mee aan de Ronsenaars. Met name al de argumenten die pleiten voor een herbestemming van de Sint-Martenskerk tot Hermes Belevingscentrum. Zoiets heeft een naam: handige manipulatie van de perceptie.

Twee maten, twee gewichten

Op de bezwaren zelf valt vanzelfsprekend heel wat te zeggen. De Werkgroep neemt zich ook voor dat te doen. Voorlopig alvast dit.

Aan de ene kant worden er vraagtekens geplaatst bij de manier waarop ‘de interesse van de bezoeker op lange termijn levendig kan worden gehouden’.

Aan de andere kant wordt het voorstel naar voren geschoven om van de kerk een vaag en niet nader omschreven ‘bezoekerscentrum’ te maken. Echter zonder dat hieraan dan verder enige invulling wordt gegeven van de manier… 'waarop de interesse van de bezoeker op lange termijn levendig kan worden houden'...

Juist: twee maten en twee gewichten. Dit project moet gewoon wijken voor de hidden agenda waarop allang een 'bezoekerscentrum' geschreven stond.

Schone kostuimen en schone decors?

Voor de rest worden zowel de kerschatten van het dekenaat als het project zelf met groot gemak gebanaliseerd en wordt het hele project ei zo na geridiculiseerd door het maar meteen te herleiden tot ‘louter decoratieve weinig onderbouwde toestanden’.

Het is een merkwaardige manier om de diepe identiteit van Ronse te banaliseren tot weinig meer dan een stuk decor. Het zal allicht meer dan een Fiertelganger in….de gordijnen jagen.

Dit project, dat zowel de hele wordingsgeschiedenis als de fierheid van heel Ronse zou kunnen dragen en uitstralen, wordt in éénzelfde adem herleid tot verlengstuk van de cultus. Dus kan het maar meteen beter helemaal teruggedrongen worden tot in de catacomben, pardon tot in die kelderkerk genaamd crypte.

Het zegt àlles omtrent de manifeste onwil om Ronse de trigger mee te geven die de stad vanuit zijn meer dan duizendjarige ontstaansgeschiedenis verdient en waar zo'n nood aan is.

We zullen de manier waarop de Ronsenaar bij dit alles op een halve gemanipuleerde manier één van de mooiste stadsprojecten ooit wordt ontzegd hier ten gepasten tijde verder nog vaker gedetailleerd commentariëren en er de daders blijvend aan herinneren.

De hele waarheid heeft namelijk haar rechten. En u, lezer van De Benieuwde Ronsenaar, verdient beter dan de halve waarheid uit de notulen van het college.

Ondergetekende maakt zelf deel uit van de Werkgroep Hermes Belevingscedntrum en heeft de voorzitter ervan vaker voorgesteld eruit te stappen. Dit om u, lezer, voluit te kunnen informeren over dit prachtige project, naar een idee van deken Michel Tjoen, zonder hiermee de Werkgroep ooit te comprommiteren.

Er is telkens gevraagd dat niet te doen en het project zelf van binnenuit verder mee te steunen. Iets wat we altijd zullen blijven doen: omdat we het behalve de logica zelf zo mooi vinden. Het echte diepe Ronse op zijn mooist. Het mooiste wat Ronse te bieden heeft in het meest authentieke hart van de Oude Vrijheid. Zeg nu zelf: de Sint-Martenstoren verdient beter dan een hall voor toeristen die er komen pissen en een folder meegraaien... De Sint-Martens verdient het huis te worden van diegene die Ronse gemaakt heeft tot wat Ronse is, hij en geen ander: Hermes.

Werkeloos toezien hoe deze diepste Ronsese waarde en waarheid zomaar doodgemoedeeerd weg gebanaliseerd wordt achter enkele haastig bijeengezochte nepbezwaren, werkeloos toekijken op dergelijke doelbewust verspreide halve waarheden, is iets wat niemand van ons als journalist ooit verwachten moet. Never. Nooit. Niemals. Jamais.

De collega's van de pers zullen overigens zoals altijd al gepland door de Werkgroep de volledige presentatie van het Hermes Belevings Centrum te zien krijgen en kunnen toetsen aan zijn waarde.

Ook de gekozenen des volks van de oppositie zullen, eveneens zoals gepland door de Werkgroep, worden uitgenodigd om op hun beurt de presentatie van de werkgroep te bekijken en te evalueren.

En de schepen van de Fiertel in dit alles? Schrijn-end...

Lees meer hierover op: http://www.nieuwsblad.be/Regio/Gemeente/9600_Ronse/index.aspx