13 februari 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

BEVRIJDT MEESTER VERMASSEN RONSE VAN SCANDALITIS?

BURGEMEESTER, STADSSECRETARIS EN SCHEPEN
NODELOOS AAN DE SCHANDPAAL… WEGENS GOED BESTUUR!

VERMOEDEN VAN ONSCHULD ONDERMIJND DOOR VERDACHTMAKINGENDe Gentse Kamer van Inbeschuldigingsstelling verwijst burgemeester Luc Dupont, stadssecretaris Linda Vandekerkhove, schepen Pol Kerckhove en Jean-François Dopchie van de firma Reseco naar de correctionele rechtbank.

Volgens een arrest van 29 januari zouden er voldoende elementen zijn om de burgemeester en de stadssecretaris alsook de gewezen eigenaar van het textielpand Reseco door te verwijzen wegens valsheid in geschrifte en schepen Pol Kerckhove wegens belangenneming. Hoogst verrassend arrest nadat alle betrokkenen eerder door de raadkamer van Oudenaarde nochtans waren vrijgepleit van alle schuld.

Het schandaal in deze zaak is echter allang niet meer dat wat je denkt. Het ware schandaal is het sluipend gif van kleine politiek en goedkope verdachtmakingen versus integriteit en de poging tot goed bestuur van Ronse.


Het gaat hier namelijk noch min noch meer om de zoveelste triestige totaal nodeloze nasleep van het inmiddels volkomen verrot en gepolitiseerd dossier van de politiekazerne. Een jarenlange bedenkelijke mediatisering, lichtzinnige verdachtmakingen, foute of ongecontroleerde informatie, hoogst betwistbare interpretaties van brieven en data steken als een monster van Loch Ness de kop op. Als sluipend gift ondermijnen ze telkens weer opnieuw het wettelijk beschermd vermoeden van onschuld van alle betrokkenen.

Operatie beschadiging Pol Kerckhove

Het Ronsese bestuur ondernam destijds solidair de volkomen logische poging om de bestaande politiekazerne uit te breiden met het aanpalende Resecopand in de Kasteelstraat tot aan de achterliggende Sint-Cornelisstraat. Dat dit persoonlijke belangen van derden met een eigen pand in de buurt doorkruiste weet inmiddels elke Ronsenaar. Dat dit dossier daarbij gretig werd aangegrepen om het bestuur puur politiek te treffen met oppositionele stemmingmakerij van laag allooi evenzeer. Geen Ronsenaar die er nog de dupe van is.

In februari 2002 besliste de gemeenteraad van Ronse om het bedrijfsgebouw Reseco in de Kasteelstraat 45, vlak naast de rijkswachtkazerne, aan te kopen voor de huisvesting van de eengemaakte politie. Schepen Pol Kerkhove nam deel aan de voorbereidende gesprekken, die leidden tot de aankoop van het textielpand Reseco.

Volgens informatie die tot op vandaag in de media haar weg zoekt en vindt zou de schepen van Financiën dat moment nog gezeteld hebben in de raad van bestuur van de nv Reseco en pas na de verkoop opgestapt zijn bij Reseco.

In een gesprek dat we vanochtend met hem hadden spreekt Pol Kerckhove echter zelf deze totaal misleidende en bijgevolg ronduit lasterlijke aantijgingen tegenover zijn persoon formeel tegen. Alles wijst er op dat Pol Kerckhove hier veeleer het slachtoffer dreigt te worden van een operatie beschadiging. Wel: zonder ons. Fidele lezers weten dat we de OCMW-voorzitter niet sparen met onze open kritiek meer bepaald in de stemming rond de faciliteitenbrief. Maar laat dit eenieder die deze blog aanklikt duidelijk zijn: in dit land bestaat zoiets als het vermoeden van onschuld en dat geldt ook voor Pol Kerckhove.

Mag Luc Dupont Ronse nog een beetje besturen ja?

Burgemeester Dupont van zijn kant wordt nu heel verrassend schriftvervalsing ten laste gelegd. Het arrest van de KI zou zich hiervoor baseren op een blijkbaar nieuwe ‘interpretatie’ van twee brieven die de burgemeester over deze zaak zou hebben gestuurd naar de gouverneur.

Alles lijkt er veeleer op te wijzen dat hier een opportuniteit voor de stad Ronse om een logische goede aankoop te doen zomaar wordt aangegrepen om Luc Dupont als burgemeester en als persoon te treffen.

We maken even deze vergelijking. Raadslid Rudi Boudringhien kaartte onlangs in de gemeenteraad de opportuniteit aan om door de aankoop van de lege Datragebouwen aan de Portoisparking voor de Ronsenaars een bijkomende parking én alternatieve marktruimte te verwerven. Iedereen in de raad vindt dat een goed idee en een mooi voorstel. Het bestuur start onderhandelingen voor de aankoop. Goed oppossitiewerk. Goed bestuur. Goede samenwerking: Tuupe vuir Ronse. Maar wat als dan morgen de briefwisseling daaromtrent zich tegen de burgemeester keert in zijn onderhandelingen met de eigenaars omdat een andere derde met een eigendom in de buurt zich verongelijkt voelen zou?

Eerder al buiten vervolging

Te gek voor woorden allemaal. Zeker als men weet dat de betrokkenen in juni 2008 al buiten vervolging zijn gesteld door de raadkamer in Oudenaarde. De doorverwijzing biedt de betrokkenen alvast de kans om de rechter ten gronde te laten oordelen over het almaar aanslepende en steeds verder verrottende dossier van de politiekazerne. De betrokkenen trekken hiervoor een superpleiter van buiten het gerechtelijk arrondissement aan: mediafiguur Jef Vermassen.

Hoe dan ook, let it be. Laat het gerecht zijn werk doen, in het volste vertrouwen op uiteindelijk volkomen eerherstel na de aldus geleden schade. We kunnen ons niet voorstellen dat de Raadkamer van Oudenaarde vorig jaar over ijs van één nacht zou zijn gegaan om al die steriele zever naar de prullemand te verwijzen. .