01 juli 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

KRONIEK VAN EEN HALVE GEMEENTERAAD

TUUPE VUIR RONSE…RONDJES OP ZONNIG TERRASJE

VLAAMS BELANG: OPPOSITIE VANUIT HARMONIE

VLD’ERS HOLLEN TACK ACHTERNA


Stadsecretaris Linda Vandekerkhove blijft het spektakel gelukkig bespaard. Zij vertoeft inmiddels al zorgeloos op haar vakantiestek in bella Italia. Gelijk heeft ze. Veel blijkt er in ‘haar’ stadhuis niet meer te notuleren op de laatste zitting voor de zomervakantie. Stadsingenieur Danny De Brakeleer doet voor haar de klus. Die is gauw geklaard.

Want bij punt 13 van wat een rustige zomerraad moet worden, verlaat Erik Tack met veel gesticulatie de zaal. Hierin aarzelend gevolgd door zijn Vlaams Belang-suite. En passant nodigt hij ook Tom Deputter en Patrick De Dobbeleer, zijn twee maatjes van de VLD, om hetzelfde te doen. Wat die dan ook, als twee gedweeë canapépiesserkes van de grote leider, prompt doen. Zielig om zien hoe deze voorvechters van de vrije mening zich aldus aan de leiband laten meeslepen.

Andermaal laat de VLD aldus de kans liggen om eindelijk eens zelf het voortouw te nemen in constructieve oppositie. Liever laat ze de inhoudelijke discussie over een billijke vertegenwoordiging in adviesraden verzuipen in een zoveelste uitgekookte mediastunt van Erik Tack. Die mag de Ronsese VLD vandaag dankbaar zijn voor deze bijzondere bijdrage aan zijn profiel. Hoe naïef kan je zijn.


The Name of the game

Punt 13 gaat over de hersamenstelling van de ‘Paragemeentelijke vzw Stedelijk Jeugdcentrum Ronse.’ De algemene vergadering hiervan dient zesjaarlijks te worden samengesteld. Bij raadsbesluit van 2 juli vorig jaar werden daartoe 6 kandidaten – van de meerderheid – voorgedragen door de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd. Tack pikt het niet dat zijn fractie hierin geen vertegenwoordiging gegund wordt.

Natuurlijk ware het, zoals Rudi Boudrighien van GBIC rustig opmerkt, eleganter geweest vanwege de meerderheid om ook een paar raadsleden van de oppositie in die vergadering mee te nemen. Rudi trapt daarom echter nog niet zomaar in de mediatieke val van Tack. Met zijn compaan van GBIC Erik Van Der Eedt blijft hij rustig zitten en formuleert liever duidelijk naar de meerderheid wat elke rechtgeaarde burger in feite hoopt: Alemoele Tuupe vuir Roonse. Dat ware inderdaad beter dan dit stereotiepe spel van meerderheid versus minderheid.

En het klopt natuurlijk ook volkomen, zoals Patrick De Dobbeleer het nog even krachtig formuleert voor zijn opstappen in het kielzog van Tack, dat je bezwaarlijk van een stedelijke algemene raad kan spreken als alleen de meerderheid daar haar pionnen in heeft. Maar zelfs een ‘Absolute Beginner’ in het politieke wereldje kent The Name of The Game. Je hoeft Machiavelli’s ‘Il Principe’ niet gelezen te hebben, om te weten dat het in politiek gaat om macht en netwerken in beleidsorganen.

Het eindeloze filibusteren, dwarsliggen, zagen en neuten van Erik Tack is ook al niet van die aard om je er als bestuursmeerderheidsploeg toe aan te zetten afremmende obstructiepolitiek mee te nemen in de organen van je gemeentewerking. Hoe zou je zelf zijn?

‘Ge zijt niet christelijk meer. Ge zijt niet Vlaams meer. En nu zijt ge ook niet democratisch meer’, sneert Tack nog naar Jan Foulon en Luc Dupont. De verkiezingen naderen. Tack die de CD&V de les leest in democratie…

Fatal Attraction

Erger nog is dat de VLD zich hier andermaal het gras voor de voeten laat graaien door Tack. Elke waarnemer ziet het namelijk gebeuren hoe Tack van zijn stoel opstaat, recht naar de VLD-fractie toestapt, er de liberalen even gaat opsmijten hem pink op de naad te volgen. Pijnlijk. Heel pijnlijk.

Het wordt hoogtijd dat de VLD met Rudi Boudringhien werkt aan de verzoening en de heropstanding liever dan The Pied Piper Tack achterna te hollen. Willen de jongens binnen vier jaar niet totaal als bidsprinkhanen opgepeuzeld worden: na de fatale attractie in de Vlaams Belang-vrijage.

De ervaring en de constructieve houding van Rudi Bourdringhiens‘ GBIC dwingt daarentegen respect af tegenover dit anti-politieke geklungel van de VLD-bescheurfractie.

Tom Deputter moet dan nochtans weten dat hij dan zijn punt binnen heeft rond zijn eerdere vraagstelling over de parkeerroutes. Schepen Joris Vandenhoucke heeft hem immers zonet bij het begin van de zitting alle gegevens beloofd (meteen na de zitting) die hij altijd al wilde over de briefwisseling tussen Ronse en de hogere overheid daaromtrent. Deputter moet, als hij een beetje geïnformeerd wil zijn, ook al weten dat Joris Vandenhoucke als loyale beleidsman hier de weg van de redelijkheid bewandelt. Geprangd als hij zit in het Kafkaiaans kluwen van de briefwisseling tussen bevoegde ambtenaren van Ronse en Brussel.

Helaas. De agenda van Tack blijkt van groter Belang dan die van de eigen conctructieve VLD-oppositie. Zoveel is nu eenieder wel duidelijk: in de Ronsese raadszaal zitten de liberale Muppets het dichtst bij Tack.

Ronse For Kids

Dat je van een meerderheid bezwaarlijk kan verwachten dat ze aan zelfkastijding doet, blijkt bij het voorlaatste puntje voor het vertrek van Tack en zijn gevolg. Punt 12 gaat namelijk over de inrichting van speelstraten. Is dat wel nodig, speelstraten, zo vraagt Tack zich af? Dat kinderen op straat spelen dus.

Van deze merkwaardige man is uit eerdere interpellaties al geweten dat hij het er sowieso al moeilijk mee heeft dat kinderen in het bruulpark rondhangen als hij zelf terugkeert uit Brussel na een uitmuntend avondje superieure Wagner in de Brusselse Muntschouwburg...

Schepen Suzy Arijs somt niettemin geduldig als steeds alle maatregelen op die ze bij het invoeren van die speelstraten vanaf augustus neemt om de veiligheid en de mobiliteit te garanderen. Op naar een kindvriendelijke stad. Waar de Brul for Kids vrijdag doorgaat in de kleurrijke omgeving van door kinderen zelf geschilderde schoolramen…

In gleuboo…

Met alle geduld van de ervaren beleidsvrouw die ze is, zal Suzy Arijs later op de avond ook nog eens consequent en vanuit een stevige dossierkennis (in afwezigheid van Tack dus) haar antwoord toelichten op diens geplande bijkomende vraag over de terugbetaling van het remgeld voor het baarmoederhalsvaccin.

Fractieleider van de CD&V Diederik Van Hamme laat hier andermaal een kansje liggen om wijselijk te zwijgen… Hij vraagt zich integendeel af of zo’n terugbetaling wel de taak van de stad is. Een vraag waarover in se misschien wel wat te zeggen valt maar die we hem als arts zeer helaas niet hoorden stellen toen het ging over het gratis parkeren voor dokters bij spoedgevallen… Doch verre van ons om hier te stellen dat de CD&V hiermee bovendien nu ook al niet meer sociaalvoelend zou zijn.

Misschien kunnen we het beter hebben over de dingen die er voor de Ronsenaars toe doen. Voor het derde jaar op een rij komt het bestuur met een positief algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst voor de proppen. Meer dan 5 miljoen terwijl nog eens 3.729 116 euro wordt overgedragen naar de buitengewone dienst voor investeringen en reserves.

‘In gleuboo’, zo verduidelijkt schepen van Financiën Pol Kerckhove die het altijd wat moeilijk blijft hebben met kerklatijn, werd er in 2007 voor 4.234.022 investeringen gerealiseerd. Waarvan 1,35 miljoen voor de sportzone, ruim 700.000 voor de wegen en de openbare verlichting en bijna 412.000 euro voor aankopen in het kader van de strijd tegen verkrotting.

Nog eens 1.726.262 euro ging naar vervroegde schuldaflossing en leningen aan Gaselwest en KSK. De investeringssubidies aan derden (de kerkfabriek van St.Martinus, Vreugdevol en het Handelspandenfonds namen in totaal 756.361 euro voor hun rekening.

Er vielen in 2007 ook merkbaar betere prestaties te noteren dan in 2006 voor waterexploitatie (+ 108.349) en het onderhoud van riolen (+656.937). Dat kon voor het eerst worden doorgerekend aan de TMVW die in 2006 het rioleringswerk van de stad overnam. Een resultaat dat Aquariobaas Gunther Deriemaker de glimlach van de avond oplevert. Tja, de ene rioolpolitiek is de andere niet.

Tuupe vuir Ronse? Eerst zien en dan geloven.
Volgende raadszitting op de eerste schooldag. Na de herexamens.


(Onze goede schrijfkameraad Koen Lauwereyns van Het Nieuwsblad en Ronse Blogt vereeuwigde gisteren op bovenstaande foto de gemeenteraad van Ronse zonder Vlaams Belang & Co.)