11 juli 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR


EXCLUSIEVE BERICHTGEVING

BURGEMEESTER LUC DUPONT :

‘FACILITEITEN ZIJN REM OP BLOEI EN ONTWIKKELING VAN RONSE’.

‘VRAAG OM AFSCHAFFING IS GEEN VERBALE KRACHTPATSERIJ MAAR ONZE CONSTANTE ZORG’Tijdens de ontvangst, voorafgaand aan de academische zitting ter gelegenheid van de 11-juliviering op het stadhuis, sprak Michel Doomst uitgebreid over de toenemende inwijking van Franstaligen in ondermeer Halle en Vilvoorde. Michel Doomst werd er door burgemeester Dupont op gewezen dat, door de faciliteiten, de druk in onze stad nog groter is. Hij overhandigde hem voor de gelegenheid een dossier over meer dan 40 jaar faciliteiten in Ronse. Burgemeester Luc Dupont wijst er ons vandaag 11 juli op dat hij ook in het verleden al voortdurend gelijkaardige initiatieven heeft genomen.

Luc Dupont : Er is het regelmatig overleg tussen de CD&V burgemeesters onderling en met zowel de CD&V leiding als met de CD&V parlementairen en – ministers. De problematiek van de faciliteiten werd aangekaart bij het opstellen van het CD&V programma voor de Vlaamse verkiezingen van 2004. Bij het aantreden van Yves Leterme als Vlaams Minister-president en de beleidsverklaring van de Vlaamse regering 2004-2009. Tijdens de nationale nieuwjaarsreceptie van CD&V. Bij de uitreiking van de prijs voor “ beste campagne van de gemeenteraadsverkiezingen” waar Ronse in aanwezigheid van de nationale partijtop en ministers even in het voetlicht stond. Bij de uitreiking van de Egelprijs aan Frans De Ruyck met de Oost-Vlaamse parlementairen. In het overleg met CD&V-Ronse bij de opstelling van het programma voor de federale verkiezingen van 10 juni 2007. ‘

Luc Dupont: ‘Na de verkiezingen stuurden we in een mail aan Yves Leterme met gelukwensen voor zijn schitterende score ook de vraag om bij de moeilijke onderhandelingen over de staatshervorming ook de problematiek van de faciliteiten in het achterhoofd te houden.’

‘Zoals je merkt gaat het hier dus niet over een eenmalige brief met verbale krachtpatserij naar aanleiding van de 11juli viering maar veeleer over een constante bezorgdheid om eindelijk van de faciliteiten af te geraken. Faciliteiten die voor onze stad duidelijk een rem zijn op de verdere bloei en ontwikkeling.’


DE BRIEF VAN DUPONT AAN LETERME:

Hierna de open brief naar de eerste minister Yves Leterme en naar CD&V ter gelegenheid van 11 juli.

Geachte Heer Eerste Minister,
Beste Yves,

Naar aanleiding van 11 juli veroorloof ik mij om in een open brief nogmaals de problematiek van de taalfaciliteiten in Ronse in herinnering te brengen.

Met de besprekingen over de staatshervorming in volle gang is dit daartoe een uitgelezen moment.

In Vlaanderen genieten Franstaligen faciliteiten in de navolgende gemeenten:

Bever 2.048 inwoners
Herstappe 85 inwoners
Mesen 983 inwoners
Ronse 24.633 inwoners
Spiere-Helkijn 2.047 inwoners
Voeren 4.261 inwoners

Totaal gaat het dus over ongeveer 34.057 inwoners, waarvan +/- 75% in Ronse.

In de Brusselse rand gaat het over:

Drogenbos 4.710 inwoners
Kraainem 12.789 inwoners
Linkebeek 4.795 inwoners
St- Genesius Rode 17.888 inwoners
Wemmel 14.495 inwoners
Wezenbeek-Oppem 13.512 inwoners

Totaal 68.189 inwoners.

Ronse is dus in Vlaanderen de grootste gemeente met faciliteiten voor de Franstaligen, wat in de discussie nogal eens wordt vergeten, gezien men het altijd alleen maar heeft over de Brusselse rand.

Hoewel iedereen het erover eens is dat de kennis van het Frans een troef is en alleen maar kan aangemoedigd worden, zijn de faciliteiten daarentegen alleen maar nadelig en zetten ze een rem op de verdere bloei en ontwikkeling van onze stad.

De faciliteiten hebben ons in het verleden belet te fusioneren met andere gemeenten (en zullen desgevallend ook in de toekomst daarvoor een beletsel zijn), waardoor Ronse in feite wordt opgesloten in een carcan. Om dezelfde reden van het bijzonder taalstatuut kwam onze stad ook in het verleden niet in aanmerking voor de vestiging van de zetel van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Door de faciliteiten zijn wij ook één gemeentezone voor de politie, dienen al onze berichten bestemd voor de bevolking tweetalig te zijn (u kent de discussie over de omzendbrief Peeters) en dient al ons personeel (stad, OCMW en politie) een taalexamen Frans af te leggen, waardoor zeer dikwijls heel wat valabele kandidaten niet in aanmerking komen. Hetzelfde probleem hebben trouwens de leerkrachten van de basisscholen die in Ronse les geven en vast benoemd willen worden.

De faciliteiten zijn bovendien ontegensprekelijk mee verantwoordelijk voor een grote instroom van Franstalige Brusselaars van allochtone afkomst die zich hier komen vestigen, aangetrokken onder meer door het Franstalig lager onderwijs, dat evenwel onvoldoende voorbereidt op humanoriastudies in het Nederlands. Gevolg is dan ook dat velen, bij gebrek aan een voldoende kennis van het Nederlands, geen diploma halen en hier geen werk vinden. Ons werkloosheidscijfer (11%) is trouwens om die reden één van de hoogste van Vlaanderen. Deze werkzoekenden combineren immers alle handicaps (geen kennis van het Nederlands, laaggeschoold, allochtoon).

Dit alles ondanks de enorme inspanningen die het stadsbestuur zich getroost op het stuk van integratie, aanbod van taallessen, schoolopbouwwerk enz… en dit zonder te beschikken over de budgetten van het grootstedenbeleid, maar wel met de gevolgen en de meerkosten van de taalfaciliteiten, die op geen enkele manier worden gecompenseerd.

Indien het bovendien zo zou zijn dat, ingevolge het gisteren door het Grondwettelijk Hof gewezen arrest i.v.m. de Vlaamse wooncode, Franstaligen in de faciliteitengemeenten geen kennis van het Nederlands hoeven te bewijzen om een toewijs te krijgen van een sociale woning, daar waar ze dit in alle andere gemeenten wel moeten, laat het zich raden dat Frans- en anderstaligen zich bij voorkeur zullen inschrijven voor een sociale woning in faciliteitengemeenten. Daardoor zullen ze vanuit de omliggende gemeenten nog meer naar Ronse gedraineerd worden, wat het probleem des te acuter maakt. Als dit juist is is dit een zoveelste bewijs van het feit dat de faciliteiten het verkeerde signaal geven dat men geen reden heeft om de taal te leren of zich te integreren.

Genoeg argumenten dus om duidelijk te maken dat de communautaire problematiek de splitsing van het kiesarrondissement BHV ver overschrijdt.

Ik durf dan ook ondubbelzinnig pleiten voor een afschaffing van de faciliteiten voor alle gemeenten langs de taalgrens, met uitzondering van de Brusselse rand, Komen en Voeren (die ook nu al een enigszins ander statuut hebben) of om deze minstens op relatief korte termijn uitdovend te maken.

Faciliteiten hebben hun doel volledig gemist. In Ronse wordt de verfransing erdoor in stand gehouden en ze staan haaks op een volwaardig integratiebeleid zowel voor Walen als voor allochtonen.
De faciliteiten zorgen ervoor dat sommigen geen enkele reden ziet om zich aan te passen en onze taal te leren, gezien zij in hun betrekkingen met de overheid toch steeds het recht hebben om in het Frans bediend te worden.

Ronse wil met zijn 24.633 inwoners volwaardig tot Vlaanderen behoren.

Met heel veel dank dit mee in de onderhandelingen te betrekken, waarvoor ik u trouwens oprecht veel sterkte en alle succes toewens.

met vriendelijke groeten

Luc Dupont
Burgemeester