05 juni 2008

200.000 !

TUUPE VUIR RONSE

Bij het 200.000 ste bezoek aan deze blog dank ik u allen om zoveel hartversterkende fideliteit. Jullie megarespons en gestadig groeiende belangstelling geven me dag na dag de moed om, samen met u allen, door te gaan voor ons geliefd Ronse.

Hartverwarmend zijn voor mij daarbij ook de persoonlijke mails van Ronsenaars in het buitenland. Aangrijpend schrijven ze mij hoe ook zij zich – na een leven over de oceanen - intens verbonden voelen : Tuupe vuir Ronse.

Geen Ronsese beleidsvoerder kan nog naast de standpunten voor Ronse die hier - mét jullie tips, informatie en comments - dag na dag geventileerd worden. Vandaag, 200.000 clicks later, is ‘Tuupe vuir Ronse’ aldus veel meer geworden dan de zogeheten utopie van één chauvinistische Ronsese dromer.

Het is het massale antwoord van Ronse aan al diegenen die hier in Ronse en erbuiten denken dat ze onze stad zomaar kunnen loslaten, verwaarlozen, verlaten of verguizen. Ik zal het daarom zonder andere opdrachtgevers dan jullie, mijn fidele lezerschare, voort en vastberaden vorm en kracht blijven geven. Zonder meesters noch knechten. Met alle mediatieke en andere democratische middelen, zullen we samen doorgaan. Zonder aanzien des persoons. Zonder onderscheid van rang, ras, huidskleur, taal, status, religieuze of filosofische overtuiging. ‘Ronsenaar’ is onze enige titel. Oude Ronsenaars. Nieuwe Ronsenaars. Al wie met ons van Ronse wil houden, met alle Ronsenaars in harmonie wil leven. Daartoe, namens die 200.000 clicks, onderstaand programma voor alle Ronsenaars van goede wil.


1. INTEGRATIE LUKT (NOG) NIET

Recente gebeurtenissen op minivoetbaltornooien, herrie aan het station, opdringerige straatirritaties (o.m. aan de Delhaize) bewijzen dat. Echte integratie is de plicht om de harmonie onder alle Ronsenaars en de Ronsese leefgewoonten te aanvaarden. Echte integratie is onze taal spreken, echte integratie is inleving in onze cultuur, ons sportief, maatschappelijk en commerciële circuit. Echte integratie is de moed om niet altijd meteen in de slachtofferrol van vermeend racisme te duiken bij de minste (vaak trouwens terechte) opmerking.

Zolang Ronsese gastvrijheid alleen maar een middel is voor snelle verrijking op kosten van de welvaartstaat, het opdringen van de eigen cultuur, het leven in eigen consumptiecircuits in afwachting van investeringen in en de terugkeer naar het ‘thuisland’, wordt de politiek correcte reflex van elke democratische Ronsenaar misbruikt en is er geen sprake van echte integratie. Echte integratie is kiezen voor Ronse als thuisland. Echte integratie is leven met de Ronsenaars zoals de Ronsenaars leven.

We roepen daarom de (jongeren) gemeenschap van Nieuwe Ronsenaars op de gastvrijheid van Ronse te beantwoorden met fairplay op sportmanifestaties en in sportcentra, in jeugdkringen, respect van de gangbare regels in deze stad, in het verkeer, in de parken, het uitgangsleven, de horeca, de straat.

2. VEILIGHEID MOET TERUG

Overvallen, rampkraken en diefstallen halen bij de Ronsenaars het veiligheidsgevoel onderuit. Rapporten nemen dat onveiligheidsgevoel niet weg. De verhuizing uit het stadhuis heeft de politie al te onzichtbaar gemaakt in het straatbeeld.

De nochtans knap werkende Ronsese politie moet dringend alle middelen krijgen om die perceptie van aanwezigheid te herstellen met een goede huisvesting in het hart van het centrum en duidelijke présence in het straatbeeld. Gedragen door het respect van alle Ronsenaars.

Een sneller en efficiënter antwoord van Justitie op de (bij politie welbekende want steeds weer opgepakte ) recidiverende criminele kern moet de Ronsese politie de moed geven om de ingeslagen weg naar het herstel van de verstoorde veiligheid verder op te gaan.

3. STRATEGISCH PLAN MOET SLAGEN

De Kloef, de Ververij, de ontsluiting van de Oude Vrijheid: nooit eerder in de geschiedenis heeft een bestuur vanuit dergelijk globaal renovatieconcept de Renaixance grondiger willen aanpakken. Dit verdient alle steun. Het mag ons als Ronsenaars echter niet blind maken voor de addertjes onder het groene gras.

Het aanbod van flats op de privémarkt loopt snel aan tegen oververzadiging. Het Kloefproject met zijn aanbod van 230 woningen tussen de 100.000 en 300.000 euro wordt daarom een riskante onderneming. Alleen het beste van het beste zal beletten dat dit de zwanenzang wordt van het huidige bestuur. De lat van kwaliteit kan daarom niet hoog genoeg worden gelegd, wil men de valstrik van de onduidelijke sociomix van een zoveelste sociale woonwijk vermijden. De Kloef moet lukken. Het beste wordt maar net goed genoeg.

De renovatie van de Oude Vrijheid biedt ongeziene kansen voor de hergeboorte van de oude stadskern. De doorsteek van Markt tot Kleine Markt en Wijnstraat kunnen het doodbloedende commerciële centrum een nieuw leven geven.

De aanleg van een nieuwe industriezone sluit perfect aan op de N60 route en biedt Ronse nieuwe kansen. Parallel met de ontwikkeling van het handelscentrum aan de Snoecklaan, dient de commerciële binnenstad te worden gered van de leegstand en de verkrotting.

Noch de contraproductieve politieke spelletjes, noch al te 'carnavaleske' persoonlijke politieke profilering zullen het rechtmatige streven naar erkenning van onze unieke duizendjarige Fiertelommegang als Werelderfgoed en een waardige bestemming voor de schatten van Hermes in de oude Sint-Martinuskerk, in het hart van de oude Vrijheid tegenhouden. (En evenmin amateuristische goocheltrucs om die schatten onder te brengen in de crypte: die crypte is namelijk een heiligdom, dus met erediensten. Het volstaat om de kerkelijke overheid te consulteren om te weten dat zoiets niet kan).

We zullen de politieke egotrippers in dit verhaal te gepaste tijde finaal terugfluiten. Wie burgemeester van Ronse wil worden, kan aan zijn duizendjarige geschiedenis zijn Fiertel en Hermes onmogelijk voorbij. Zie de expo over de Oude Vrijheid in de Hoge Mote.

4.TUSSEN RIJSEL EN RONSE

Voor het eerst sinds de wet op de faciliteiten in 1963 kan Ronse van zijn bijzonder statuut een megatroef maken door zich in te lijven in het Eurodistrict van Lille-Tournai-Ronse-Kortrijk. Stefaan De Clerck, met de Rijselse burgemeester Martine Aubry de grote promotor van dit geheel, heeft ons hier in deze blog geschreven Ronse als partner in dit grote geheel graag te zullen begroeten.

Het is de verantwoordelijkheid van het Ronsese bestuur om daar nu eens eindelijk de meerwaarde te willen van onderkennen en onverwijld de nodige initiatieven voor de associatie te nemen. Het is niet omdat dit in het verleden vanuit electoraal opportunisme fout is aangepakt, dat we daarom nu bij de pakken moeten blijven zitten.

Ronse maakt in de geregionaliseerde Belgische staat deel uit van de Vlaamse Regio. Ronse is een Vlaamse stad voor de bestuurders met faciliteiten voor de bestuurden. Ronse is een gastvrije taalhoffelijke stad met respect voor zijn Franstalige bewoners, zijn Waalse buren en klanten van over de Collines. De foute perceptie van tweetaligheid is echter een ramp voor de Ronsese werkloosheid die nog altijd meer dan dubbel zo hoog ligt als in de rest van de regio. De taalhoffelijkheid van Ronse mag daarom geen verkeerd begrepen alibi blijven voor de instroom van Nederlandsonkundige steuntrekkers uit Wallonië en francofoon allochtonië.

5.GENIETEN MIDDENIN HET GROEN

Nu de ontsluiting van de N60 er zit aan te komen, moet de binnenstad weer leefbaar worden. Genieten middenin het groen veronderstelt een degelijke parkeerroute, meer parkings die het centrum verkeersvrij houden, een volledige en veilige fietspadenroute en veel meer zorg voor de voetgangers. Fietsen in Ronse is een ramp. Wandelen door bijvoorbeeld de Sint-Martensstraat met zijn minuscule voetpaden (en 7000 voorbij razende wagens per dag) ook.

***

Het is de plicht van de meerderheid rekening te houden met de positieve voorstellen vanuit de oppositie. Het is de plicht van de oppositie om zorgvuldig toe te zien op het huiswerk van de meerderheid en positieve elementen aan te brengen voor het welzijn van de Ronsenaars. Zonder daarbij te vervallen in een steriele discussie omtrent het grote gelijk. We roepen de meerderheid en de kopstukken van de oppositie op om het debat over Ronse te verheffen tot een nieuwe alliantie van alle gekozenen voor onze geliefde stad. Wat telt voor de Ronsenaars zijn noch de oeverloze palavers noch het opsmijten van al het chagrijn. Tuupe vuir Ronse’ zullen we hier namens uw 200.000 visites voort ijveren voor de Renaixance van onze geliefde stad. Tuupe.