10 maart 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

KRONIEK VAN DE GEMEENTERAAD

OPEN VLD ALS WATERDRAGER VAN VLAAMS BELANG

HOE TACK HET BLAUWE LAKEN NAAR ZICH TOETREKT

DE PROFEET VAN RONSE EN ZIJN DIENAAR.


Met het hier al eerder besproken omstreden voorstel om de nieuwe Ronsenaars te screenen op koopkracht heeft OpenVLD zichzelf bij monde van fractieleider Tom Deputter in de gemeenteraad vanavond zoals te verwachten compleet klem gereden in het populistisch doodlopend straatje van extreem rechts.

Als sociale liberaal heeft Rudi Boudringhien daarbij de open kans niet laten liggen om zijn vroegere liberale companen fijntjes terug te fluiten naar aanleiding van dit alles behalve liberale initiatief van zijn vroegere politieke parij.

‘Gaan we uw screening dan ook volgens de vigerende taalwetgeving hier in beide landstalen moeten doen? Dan zijn we weer goed vertrokken,’ aldus Boudringhien.

Doch vooral de meerderheid heeft het geplande voorstel bij monde van burgemeester Dupont zoals te verwachten kordaat van tafel geveegd: dit op simpele wettelijke gronden. Vijf minuten. Zoveel tijd had burgemeester Dupont nodig om eenieder exact duidelijk te maken waarom zo’n peiling naar de koopkracht van nieuwe Ronsenaars onzin is. Noch wettelijk, noch haalbaar.


‘Heel weinig liberaal voorstel’

‘Gaat u dan ook peilen naar de koopkracht van de kleine gepensioneerden?’ aldus een Luc Dupont, in bijzonder stevige doen.

Luc Dupont: ‘De wet op de privacy alleen al belet een gemeentebestuur om dergelijke vraagstelling voor te leggen. Bovendien kan ik me niet van de indruk ontdoen dat de teneur van dat soort gevraag naar koopkracht gelinkt is aan het integratiebeleid. Je kan niemand verplichten iets te vertellen omtrent zijn koopkracht. Je kan hem niet eens verbieden van in een krot te gaan wonen als hij of zij dat wil. Je hebt zelfs het recht niet om vragen te stellen naar zijn koopkracht. Mij lijkt uw voorstel overigens héél weinig liberaal. Het is praktisch onuitvoerbaar en het is niet haalbaar. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het bovendien populistisch is.’

Zo horen we het ook eens van een ander. Burgemeester en jurist.

Tom Deputter had vooraf vruchteloos gepoogd om deze populistische uitschuiver nog gauw te verpakken als een onschuldig ‘meetinstrument om te zien of de pogingen van de meerderheid tweeverdieners naar Ronse te halen echt werkt.’

Niemand was dupe.De meerderheid liet zich aan de vooropgestelde herformulering evenmin vangen en veegde zoals te verwachten het idee nu al prompt en finaal van tafel. Er is dus ook in de toekomst en anders dan in pakweg Monaco of Zwitserland geen minimaal fortuin, koopkrachtniveau of consumentenstatus vereist om Ronsenaar te mogen worden.

Wie ervoor kiest Ronsenaar te worden is hier welkom. Hij of zij moet geen formulier invullen om ons eerst eens te vertellen hoe rijk en koopkrachtig hij is en of hij of zij welles nietes voldoet aan de vereisten van Ronse’s Strategische Plannen om tweeverdieners binnen te halen.

Open VLD is met deze opmerkelijke ruk naar extreem rechts een brug te ver gegaan. De schade is vanavond al netjes opgemeten. De kloof in de gemeenteraad tussen rechts-populistisch Ronse aan de ene kant en de meerderheid plus Rudi Boudringhiens GBIC aan de andere was immers nooit eerder zo zichtbaar en voelbaar.

De zelfverklaarde profeet van Ronse

Nog pijnlijker werd dat geïllustreerd toen het debat na de geplande vragen van Tom Deputter omtrent de veiligheid helemaal ingepalmd werd door… Erik Tack van het Vlaams Belang die daarbij het laken helemaal naar zich toetrok. Tom Deputter zat erbij en keek ernaar. De meerderheid zag toe op een rondje onderling kannibalisme van rechtse retoriek en donkerblauw-zwarte thematiek.

Tack verhief zichzelf daarbij in een eindeloze zelfverheerlijking tot de profeet van Ronse die het allemaal allang had zien aankomen. Een ellenlang betoog waarin hij als ongeveer enige toehoorder naar zichzelf luisterde. Tack riep open en bloot op tot meer repressie. Hij haalde nu en dan bitsig uit naar burgemeester Dupont die zich evenwel niet liet meesleuren in dit al te doorzichtige spel vol vermeende intentieprocessen.

Het werd de jonge Ignace Michaux allemaal teveel. Kort en krachtig zei hij luidop wat nogal wat anderen dachten van Tacks lange tirade.

‘Meneer Tack als ik u zo bezig hoor is Ronse hier precies Texas. Als ge het allemaal toch zoveel beter kunt en meer middelen claimt waarom vertelt ge dat niet in het parlement?’

Luc Dupont gaf raadsleden en pers daarop omstandige uitleg en alle gewenste cijfermateriaal over het veiligheidsbeleid in Ronse. Daaruit blijkt dat het politiekorps van Ronse niks maar dan ook niks aan het toeval overlaat om de criminaliteit en de onveiligheid hier in al haar vormen aan te pakken. Voortaan krijgt de bevolking maandelijks via de gemeenteraad omstandige cijfers en uitleg en inzage in de politionele verslaggeving.

De Open VLD is met de keuzes van haar thema’s nu vervaarlijk aan het wegzakken tot de ideale waterdrager voor Erik Tack. Waarbij het origineel (extreem rechts Vlaams Belang) de namaak (de populistisch rechtse toer van Open VLD Ronse) gulzig aan het oppeuzelen is. Terwijl eenieder er op toekijkt. Pijnlijk is dat. De namaker wordt door de kiezer altijd afgestraft. En veel overschot is er met nog twee raadsleden voor Open VLD zo al niet meer.