20 december 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (41)


HEET VAN DE NAALD:

LEES HIER HET HELE
PROGRAMMA
VAN DE PLOEG
DUPONTBestuursakkoord

CD&V / SP.a - Groen!
2007 - 2012UITVOERING STRATEGISCH PLAN

Ronse bruisende stad met een sterk thuisgevoel.
Wij willen sociale netten weven voor welvaart, gezondheid en welzijn met oog voor alle groepen in onze samenleving.


Ronse broeihaard van nieuwe economische activiteiten.
Wij willen ruimte creëren om te ondernemen, maar ook dammen en bruggen bouwen via een positief en deskundig beleid dat duidelijk en herkenbaar is .


Ronse als kloppend hart van Zuid-Oost-Vlaanderen.
Wij willen een Ronse waar kennis, creativiteit en cultuur werken; een beleid gekenmerkt door diversiteit en duurzaamheid.1. Ronse: waar iedereen zich thuis voelt

Wonen doe je niet alleen

Efficiënte werking van de dienst wonen-bouwen met een snellere opvolging en afhandeling van bouwvergunningen. Leegstand en verkrotting, zowel van huizen, winkels als bedrijfsruimtes worden verder aangepakt. Bestaande sociale huurwoningen worden gerenoveerd en de aandacht gaat naar sociale koopwoningen. Waardevolle steegjes worden behouden en gerenoveerd. De wijkwerking wordt via buurtbudgetten verder gestimuleerd.
De systematische vernieuwing van voetpaden (na ondergronds brengen van alle kabels) wordt verder gezet en hierbij worden ook de buitenwijken niet vergeten.
Het stadsvernieuwingsproject De Kloef met hotel, parking, woningen en een groot stadspark wordt, in samenwerking met een private partner, verder gezet.
Door de heraanleg, met respect voor het historisch erfgoed, van de Kleine Markt en de omgeving van de St-Hermes- en de oude St-Martinuskerk wordt de vernieuwing van de stadskern afgerond. Zo creëren we een echt herkenbaar historisch centrum, met belangrijke toeristische troeven.


Milieu

Milieuvriendelijke initiatieven worden ondersteund. Sensibiliseren voor het milieu kan via samenwerkingscontracten met de wijken en/of sociale controle door de bewoners. Verenigingen kunnen (via puntensysteem) gratis toegang krijgen tot het containerpark.
Sluikstorten en zwerfvuil moet men gemakkelijker kunnen melden via een “centraal meldpunt sluikstorten” en worden door de Gemeentelijke Administratieve Sancties streng aangepakt.
De wateroverlast moet een definitieve oplossing krijgen door de aanleg van de geplande bufferbekkens, het onderhoud en de herwaardering van grachten, de aanpassing van rioleringen en de uitvoering van het erosiebestrijdingplan.
Wildplassen kan vermeden worden door verzorgde openbare toiletten te voorzien in het stadsbeeld.


Dienstverlening (personeel, administratie)

Een goede wisselwerking tussen de stadsdiensten en de inwoners is erg belangrijk.
Daarom voorzien we:
* een klachtenmanager die alle vragen vlug en praktisch kan beantwoorden en voor opvolging en snelle afhandeling van de problemen zorgt.
* meer mogelijkheden om documenten via e-mail aan te vragen en in te vullen.
* de vlugge uitvoering van kleine herstellings- en onderhoudswerken.
* een echt onthaalbeleid voor nieuwe inwoners (vb: een onthaalbrochure).
* een integratiedienst waar men nog meer dan nu terecht kan met vragen over samenleven en die tegelijk bruggen bouwt tussen de verschillende culturen. De allochtone gemeenschap moet beter worden geïntegreerd met wederzijds respect. De kennis van het Nederlands is hierbij een basisvereiste en onze stad moet - wijzend op haar Vlaams karakter – verder inspanningen leveren om deze integratie mogelijk te maken.

Bovendien willen we de oude stadsfeestzaal Harmonie (palend aan het stadhuis en eigendom van de stad) ombouwen tot een modern vergader- en perscentrum. Hierdoor komt er meer ruimte vrij in het stadhuis (betere dienstverlening) en kunnen we meteen de oude aanpalende garage afbreken om zo de doorsteek te realiseren tussen de Kleine- en de Grote Markt.Vlotte en veilige wegen naar ontmoetingsplaatsen voor mensen

Wij blijven ijveren voor de doortrekking van de N60 en de aanleg van de Zuiderring. Zo vinden niet enkel meer mensen de weg naar Ronse, maar verloopt het verkeer ook vlotter en houden we het zware vrachtverkeer uit de stadskern.
Wij willen, in overleg met De Lijn, het aanbod openbaar vervoer verruimen. We denken hierbij aan bijkomende lussen (Villa Carpentier, Floréal, De Klijpe, Industriezone Klein Frankrijk, Sportzone…) en extrabussen bij allerlei activiteiten en festiviteiten ( Concerten, Monumentendag, …).
De uitbouw van een veilig fiets- en wandelnetwerk stad is prioritair.


Veiligheid – Blauw op straat

De politie moet een degelijke huisvesting krijgen zodat een beter onthaal mogelijk is en slachtoffers met meer respect voor hun privacy kunnen geholpen worden.


Ronse zorgt voor iedereen!

* Stedelijke adviesraden
Wij willen alle bevolkingsgroepen nauwer bij het bestuur van de stad betrekken. Iedereen moet immers kunnen meebouwen aan Ronse. Pas als je weet welke noden, ideeën en dromen leven bij anderen begrijpen we elkaar beter. Daarom verdient iedere groep zijn plaats binnen goed uitgebouwde en goed functionerende adviesraden.
Iedereen die nood heeft aan bijstand, opvang en zorg moet voor informatie en hulp terecht kunnen op een goed bereikbaar aanspreekpunt waar alle informatie gebundeld zit. Dit centraal punt zal dan op korte termijn evolueren tot een heus Sociaal Huis.

* Jongeren
Na onderzoek willen wij - op bepaalde dagen - verkeersvrije speelstraten creëren als ware ontmoetingsplaatsen voor zowel kinderen als volwassenen. Tegelijk willen wij kleine speelpleintjes met zithoekjes voor volwassenen integreren binnen het stadsbeeld. Dit belemmert geenszins de noodzakelijke uitbouw van een degelijke speelpleinwerking met eigen infrastructuur en voorzieningen voor jeugdverenigingen. Jongerencoaches kunnen een belangrijke rol spelen bij de opvang van rondhangende jongeren.
Door het opstarten van ‘evenementenbeheer’ centraliseren we alle informatie en reglementeringen bij het organiseren van fuiven en feesten. Het COC wordt tot een heuse evenementenhal uitgebouwd.
Naast de kennis van het Nederlands is scholing erg belangrijk om een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. Netoverschrijdende initiatieven, bereikbaar voor alle doelgroepen, worden gestimuleerd.
Buitenschoolse kinderopvang en - in samenwerking met de onthaalmoeders - opvang voor zieke kinderen is een prioriteit.

* Senioren
De stad wil een Zilverplan uitwerken. Naast een stedelijk infoloket, waar senioren informatie kunnen bekomen over de vele stadsdiensten en -voorzieningen, omvat dit plan zowel een onderzoek naar structurele maatregelen om bejaarden zolang mogelijk thuis te laten wonen als naar de uitbouw van een dagcentrum voor opvang van korte duur.
Binnen dit plan kadert het belang van een preventief gezondheidsonderzoek (niet alleen voor senioren), informatie over seniorensport…

* Anders-validen
Toegankelijke gebouwen voor anders-validen en ondersteuning van de thuiszorg.

2. Werken en ondernemen in Ronse

Bedrijven die geloven in de meerwaarde van Ronse moeten we helpen en verder stimuleren.
De voormalige fabrieken Delbar en Cyr Cambier (Jan van Nassaustraat-Zonnesraat) krijgen na afbraak en sanering een nieuwe bestemming als ondernemerscentrum voor startende bedrijven. Ook de sociale economie dient verder te worden gestimuleerd zodat meer langdurig werklozen aan een job geraken.
De aanleg van een nieuw bedrijventerrein palend aan de ambachtelijke zone moet zorgen voor meer werkgelegenheid.
De campus van het voormalig burgerlijk ziekenhuis willen we een herbestemming geven als centrum voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling, met tewerkstellingskansen voor jonge hoogopgeleide onderzoekers, die op die manier in Ronse kunnen blijven wonen of naar hier worden gehaald.
Ons winkelcentrum willen we verder versterken door het aantrekken van bijkomende kwaliteitsvolle handelszaken. Daartoe moeten wij het handelspandenfonds verder zetten, met impulsen naar gevelrenovatie en wonen boven winkels.

3. Vrije tijd

Cultuur

Cultuur bloeit en groeit in onze stad.
De Nieuwe Leie (4 ha), willen we uitbouwen als heus centrum voor kunst en cultuur, toegankelijk voor iedereen. In de eerste fase plaats voor een nieuwe academie voor artistieke vorming, nadien uit te breiden met een modern cultureel centrum.
Door de uitgave van een stedelijke evenementenkalender worden culturele- en sportevenementen verder gepromoot.


Sport

Geleidelijke verdere verfraaiing en afwerking van de sportzone, met nieuwe toegangsweg en parking, bijkomende oefenvelden, een skatepark en een Finse joggingpiste. Tevens willen we het netwerk van fietsroutes uitbouwen naar de sportzone en het dossier voorbereiden dat op termijn moet leiden tot de bouw van een nieuw zwembad.


Toerisme

Iedereen moet zijn weg naar Ronse, hét centrum van de Vlaamse Ardennen, vinden. Onze toeristische troeven, waaronder Fiertel en Bommels, moeten we dus nog beter uitspelen.
We zorgen voor een goed onderhouden wandelwegen- en fietspadennetwerk en stimuleren een kwaliteitsvolle verblijfsaccommodatie. Ook de mobilhometoerist vindt hierin zijn plaats.
Het Park De Malander moet een visitekaartje voor de stad worden en een toeristische aantrekkingspool. Tevens zullen wij, ondermeer door het opstellen van een globaal promotieplan, in overleg met alle participanten verder werken aan een beter imago voor onze stad