05 februari 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (49)

WAT U ELDERS NOOIT LEEST OVER RONSE

Het andere Ronse : een kijk achter de dooddoeners en cliché’s.

Hieronder publiceren we, met de welwillende toestemming van de auteur, enkele uittreksels van een grondig en biezonder knap werkstuk dat onze collega Rony Boonen vandaag publiceert over Ronse in www.blokwatch.be.


Luc Dupont : « Het Vlaams Belang vertelt volslagen onzin. »

Burgemeester Luc Dupont : ‘Het beeld dat van Ronse opgehangen wordt door het VB klopt aan geen kanten. Wanneer we een balans opmaken van het beleid zoals het de jongste 5 jaar is gevoerd, kan ik alleen maar vaststellen dat er enorme inspanningen zijn gebeurd door alle gemeenteraadsleden. Op alle vlakken. Bij het aantreden van deze coalitie, kregen we al een zware erfenis te verwerken. Er waren problemen bij de brandweer, het ziekenhuis en zowat alle straten lagen open door de werken van Aquafin. Kortom, we hadden een boel werk te realiseren en vandaag 5 jaar later kunnen we alleen vaststellen dat we zeer ernstig werk hebben geleverd.

Het VB heeft het over ‘Ronse-aan-de-Molenbeek' in vergelijking met Sint- Jans-Molenbeek, wat klopt daarvan?

Luc Dupont: ‘Zij (het VB) zijn echt niet te schatten. Ik kan je alleen verzekeren dat de criminaliteitscijfers zeer geruststellend zijn. Meer nog, de cijfers dalen ieder jaar. De politie is hervormd en we hebben camera’s geïnstalleerd op de Grote Markt omdat dit zowat het uitgangscentrum is van Ronse. Voor het VB is enkel de aanwezigheid van allochtonen al een stijging van de criminaliteit. Overlast en de zogenaamde criminaliteit zijn een zeer subjectief gegeven. Ik ben me bewust van bepaalde moeilijkheden, maar daarvoor hebben we ook een integratie-ambtenaar aangesteld. Het overleg met de allochtonen is zeer positief. En de zogenaamde problemen die het VB voorop stelt, moeten we zeer sterk relativeren. Maar het VB werkt nergens mee en is voortdurend negatief.'

Volgens het VB werden de faciliteiten in geen tijd een geduchte verfransingsmachine: “De faciliteiten worden door de Franstaligen misbruikt om zich niet te integreren en werken bovendien als een magneet op de Franstalige allochtonen.”

Luc Dupont: ‘Persoonlijk wil ik die faciliteiten liever kwijt. Maar het VB vertelt volslagen onzin. Je moet een duidelijk onderscheid maken tussen het kennen van de twee talen in onze gemeente en de tweetaligheid. Ronse is géén tweetalige stad, er zijn enkel faciliteiten. Er is een periode geweest zo’n 40 jaar geleden dat het Frans nog een dominante rol speelde in bepaalde kringen. Vandaag is dat een minderheid en hun kinderen volgen Nederlandstalig onderwijs. Zoals de kinderen van de meeste immigranten. Maar door de faciliteiten zijn we verplicht ook Franstalig basisonderwijs in stand te houden. En daar zitten inderdaad ook nog kinderen van immigranten.’

Op het gebied van de huisvesting zijn enorme inspanningen gedaan. De leegstand in bepaalde woonwijken wordt systematisch weggewerkt. Men streeft er naar om over te schakelen van sociale huurwoningen naar sociale koopwoningen.

Burgemeester Luc Dupont: ‘Faciliteiten, leegstand, huisvesting, werkloosheid. Het VB heeft enkel kritiek, kan alleen afbreken, stelt nooit enig alternatief of oplossing voor. Ze zijn met zes gekozenen, waarvan er al vier ontslag hebben gegeven, deels omdat ze het ook met het VB niet konden vinden.’

Is er een kans dat de CD&V met het VB een coalitie zou vormen in Ronse?

Luc Dupont: : ‘Met mensen die voor 200% haaks staan op de werking van de democratische partijen is daar helemaal geen sprake van. De CD&V zegt in elk geval: njet! Ik kan me gewoon niet voorstellen dat het VB bestuursverantwoordelijkheid zou nemen. Laat staan kunnen… Zij voeren een nationaal discours in Ronse, zeker geen gemeentelijke opbouw. Bijvoorbeeld: de ganse begroting van de stad is goedgekeurd zonder één enkele opmerking van het VB. Laten we er verder geen woorden aan verspillen…

VLD-TOP RONSE : « Een coalitie met het VB? No way!

De VLD-woordvoerders Jonny Verledens (politiek secretaris) en Frans Vandenbossche (voorzitter) blikken niet alleen terug op een positieve samenwerking, maar kijken ook al uit naar de toekomst.

Jonny Verledens: ‘Er zijn met deze coalitie massa’s gezonde initiatieven genomen. Er werden zware investeringen gedaan voor de realisatie van het sportcomplex, het vernieuwen van het stadscentrum etc. Verder zijn er nog andere degelijke iniatieven gestart, zoals het groot cultureel centrumcomplex en de uitbouw van De Kloef, het grootste stadsvernieuwingsproject, gelegen in wat het nieuwe centrum van de stad moet worden. Dit project is 11 ha groot. Voorziet in een groenzone maar ook in alleenstaande gezinswoningen, rijwoningen en een aantal sociale koopwoningen.’

Frans Vandenbossche: 'Om de heropleving van onze stad te stimuleren werd een Handelspandenfonds opgezet. Personen die in de stad een nieuw handelspand inrichten, komen in aanmerking voor een aanzienlijke subsidie van de stad. Ook werd er voor nieuwe KMO’s een gunstig fiscaal regime voorzien. Al deze projecten kunnen onze stad alleen maar aantrekkelijker maken.’

Of er binnen de VLD mensen zijn die dromen van een samengaan met het VB?

Politiek secretaris Verledens is daar vrij duidelijk in en Frans Vandenbossche bevestigt: Binnen hun partijbestuur (VLD) werd rondvraag gedaan over dit heikel punt. 90% sprak zich resoluut uit tegen samenwerking met het VB. 'No Way', zo drukt Jonny Verledens ons op het hart.

Pol Kerckhove : « Op sociaal vlak hoor je het VB nooit. »

Op naar de voorzitter van het OCMW, Pol Kerckhove (SP.A).

Pol Kerckhove: ‘Ronse is een ideale voedingsbodem voor het VB. Er zijn 15% allochtonen en er zijn de faciliteiten voor de Franstaligen. Vroeger was 25% van de bevolking Franstalig en die maakte deel uit van bourgeoisie. Vandaag zijn de Franstaligen vooral immigranten, die voor 60% deel uitmaken van ons cliënteel. De eerste golf vreemdelingen is hier aangespoeld in de jaren 1960 toen de textiel nog een enorme bloei kende. De tweede golf is er gekomen in de jaren 1980. In Brussel zijn de huren van de huizen toen enorm gestegen, waardoor velen uitweken naar de goedkopere huurwoningen in deze stad. Ronse is een provinciestad met een grootstedelijk probleem. Deze coalitie heeft zeer goed samengewerkt. Naast de vele projecten hebben we ook het openbaar vervoer gratis gemaakt en werd een nieuw stadsnet met busjes opgezet. Het cultureel centrum De Brouwerij werd opgestart met een nieuw subsidiereglement: initiatieven worden beloond.
Op het vlak van het OCMW hebben we de elektriciteitskaart (energiebudgetmeter) ingevoerd. Een succes en het vermijdt onbetaalbare facturen en schulden. We hebben oude huizen opgekocht en via alternatieve tewerkstelling laten opknappen en inrichten. Op die manier konden langdurig werklozen opnieuw aan de slag en werkervaring opdoen. Wij starten in september met een buitenschoolse kinderopvang. Wij hebben ook het Dienstencentrum De Hoge Winden en de wijkwerking op volle toeren laten draaien. In het rusthuis willen we een compleet nieuwe leefruimte realiseren, waar de klemtoon vooral zal liggen op de huiselijke gezelligheid en waar de oudjes allerhande activiteiten kunnen doen.

Is het VB in Ronse de enige partij in de oppositie?

Pol Kerckhove : ‘Dat is zo. En het is de rol van de oppositie om kritiek te geven op het beleid. Ze zitten er met zijn zessen, maar enkel Erik Tack (huisarts, gemeenteraadslid en parlementair) en Joost Hysselinckx zijn de enigen die het al zes jaar volhouden. (Joost Hysselinckx gaf er vrijdag op zijn beurt de brui aan,zie vorige edities-DNR.) De andere vier gekozenen zijn al gewisseld. Op sociaal en economisch vlak hoor je ze nooit. Zelfs bij het bespreken van de begroting, dé kluif voor een degelijke oppositie, hoor je ze nooit. In hun geschriften geven ze totaal verkeerde informatie en veel kritiek, maar nooit zelf een oplossing. Anderzijds beschikken ze blijkbaar over veel informanten, infiltranten in de politie en brandweer. Als er ergens wat misloopt, zijn ze als het ware al ter plaatse, weten ze het uit eerste hand. Maar oplossingen zullen er pas zijn in een 'onafhankelijk Vlaanderen'..."

Peter Nachtegaele (Groen !): « Echt oppostie voert het VB
niet. »


Groen! of het vroegere Agalev haalde vorige keer net geen zetel. Huidige voorzitter Peter Nachtegaele heeft er wel zin in. Samen met de SP.A hoopt Groen! een progressief front te vormen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Peter Nachtegaele: “Er is zeer veel vernieuwing gebeurd binnen de stad en er is ook veel gedaan naar de integratie toe. Ronse telt 42 nationaliteiten en met de werkloosheid die er nog heerst, speelt dat uiteraard in de kaart van het VB. Ronse is altijd een arbeidersstad geweest. En een economische groei is uitgebleven, waardoor veel mensen uit ongenoegen voor het VB stemmen. Zo zijn ook de faciliteiten een stokpaardje van het VB, maar weinigen in Ronse merken daar iets van. De faciliteiten zijn echt géén probleem.

Wat denkt Groen! van de huidige gemeenteraad?

Peter Nachtergaele: Een coalitie van drie partijen is als een verplicht huwelijk! Gevolg: heel wat dingen die op de gemeenteraad moeten besproken worden, zijn al geregeld binnen het schepencollege. Echte oppositie van het VB is er ook niet. Ik vermoed dat naar de toekomst toe vooral de SP.A zich opnieuw zal profileren voor een nieuw burgemeesterschap. Binnen de CD&V krijgt de huidige burgemeester af te rekenen met enige concurrentie. Maar ook de VLD wil een belangrijkere rol gaan spelen in de toekomst. Mijn grootste nachtmerrie is dat het VB er alles zal aan doen om aan de macht te komen. Ze zullen de andere partijen de beste posten gunnen om toch maar aan de macht te kunnen komen. Ik vrees dat het cordon sanitaire niet zal standhouden. Hopelijk, niet in Ronse, maar ik vrees wel in andere gemeenten. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het VB ooit zal achteruit gaan, maar wanneer? Ik merk een zeer grote desinteresse bij de mensen omtrent het politieke gebeuren. Anderzijds heeft Groen! geen traditie in Ronse en ik merk dat veel belangengroepen zich gedragen als echte shoppers in de politiek, om toch maar hun voordeel te halen. Bij wie dat ook mag zijn. Vandaag durven mensen te zeggen dat ze op het VB stemmen, ook mensen met een universitaire opleiding. En dat kan ik dus niet snappen. Alles moet in de politiek ook binnen de 24 uur opgelost zijn. Mensen kunnen niet meer wachten. Ik vergelijk het altijd met een schip dat lek is: iedereen wil direct het lek stoppen, maar men vraagt zich niet meer af waar het naartoe vaart…”

Met dank aan : Rony Boonen en Blokwatch.
Het volledige verhaal : op www.blokwatch.be.